Версия за печат

00589-2014-0008

BG-Перник: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Перник, пл. Свети Иван Рилски № 1А, За: инж. Ема Михайлова; инж. Боянка Туджарова; Йоана Донкова, България 2300, Перник, Тел.: 076 684272; 076 684273; 076 684324, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 684308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pernik.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изграждане на улици на територията на Община Перник по пет обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: територията на Община Перник
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изграждане на ул.”Панега” в кв.”Калкас”, гр.Перник, ул. ”Златоград” в кв.”Изток”, гр.Перник, ул.„38” от о.т.221 през о.т.226,225,224,223 до о.т.229 по плана на с.Люлин, Община Перник, ул.„Физкултурна” от о.т.188 през о.т.189 до о.т.214 в гр.Батановци, Община Перник, ул.”Брезовица”, с.Кладница, Община Перник. Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250, 45233161, 45232453, 45262620

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи
Подпорни стени

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност: Обща прогнозна стойност: 671 534,33 лв./шестстотин седемдесет и една хиляди петстотин тридесет и четири лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС. Обособена позиция № 1 - Изграждане на улица "Панега" в кв. Калкас, гр. Перник - 55370,00 лв. без ДДС Обособена позиция № 2 - Изграждане на улица "Златоград", кв. Изток, гр. Перник - 159 280,00 лв. без ДДС Обособена позиция № 3 - Изграждане на улица "38" от о.т. 221 през о.т.226, 225, 224, 223 до о.т. 229 по плана на с. Люлин, Община Перник - 115 584,09 лв. без ДДС І - ви етап - от от. 221 до о.т. 223 с дължина 240 м. - до 88 888,49 лв. без ДДС ІІ - ри етап - от о.т. 223 до о.т. 229 с дължина 60 м. - до 26 695,60 лв. без ДДС Обособена позиция № 4 - Изграждане на улица "Физкултурна" от о.т. 188 през о.т. 189 до о.т.214 в гр. Батановци - 160 800,24 лв. без ДДС І - ви етап - от о.т. 188 до о.т. 189 с дължина 110 м. - до 65 984,77 лв. без ДДС ІІ - ри етап - от о.т. 189 до о.т. 214 с дължина 300 м. - до 94 815,47 лв. без ДДС Обособена позиция № 5 - Изграждане на улица "Брезовица", с. Кладница, Община Перник - 180 500,00 лв. без ДДС Офертите на участниците не трябва да надхвърлят тези стойности, така както са определени по обособени позиции и по етапи (за обособена позиция № 3 и 4). Предложената офертна цена трябва да е в лева без ДДС. Участник, предложил по - висока от прогнозната стойност по съответната обособена позиция и по съответния етап ще бъде отстранен от участие.

Прогнозна стойност без ДДС
671534.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в откритата процедура е: За обособена позиция № 1 - 553,70 лв. За обособена позиция № 2 - 1592,80 лв. За обособена позиция № 3 - 1150,00 лв. За обособена позиция № 4 - 1600,00 лв. За обособена позиция № 5 - 1805,00 лв. Възложителят обръща внимание на участниците, че когато участникът е обединение и представя гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението. Гаранциите за участие се освобождават от Възложителя, както следва: на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; на класираните на първо и второ място участници след сключване на договор за обществена поръчка; на останалите класирани участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; при прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма ,когато участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; б) е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на Изпълнител. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Общината или по сметка на Община Перник: IBAN BG 36 CECB 9790 3360 8793 00, BIC CECBBGSF, Банка ЦКБ АД, клон Перник. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Перник и със срок на валидност – съгласно условията в договора. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на Общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За обособена позиция № 1, 2 и 5 Заплащането на изпълнените СМР за целия обект се осъществява по следната схема: 1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 30 календарни дни, след влизане в сила на договора, подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр. 72 от 2003 г./ за откриване на строителната площадка на обекта и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса; 2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва след подписани разходооправдателни документи, подробни количествено-стойностни сметки и двустранно подписани протоколи за действително извършените и остойностени СМР, както и акт Образец № 15 за приемане на строежа от Възложителя , в срок до 30 календарни дни, като 10 % от сумата се задържа от Възложителя до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса. Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора. За обособена позиция № 3 и 4 Заплащането на изпълнените СМР за целия обект се осъществява по следната схема: 1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 30 календарни дни, след влизане в сила на договора, подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр. 72 от 2003 г./ за откриване на строителната площадка на обекта за съответния етап от строителството на обекта и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса за съответния етап от строителството на обекта; 2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ по договора на съответния етап се извършва след подписани разходооправдателни документи, подробни количествено-стойностни сметки и двустранно подписани протоколи за действително извършените и остойностени СМР, както и акт Образец № 15 за приемане на строежа по съответния етап от Възложителя , в срок до 30 календарни дни, като 10 % от сумата се задържа от Възложителя до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответния етап от строителството на обекта. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса. Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят поставя изискване: когато избраният за изпълнител е обединение преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва да представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация, а за сдруженията с чуждестранни лица еквивалентни документи, както и договора за обединението с нотариална заверка на подписите. Всяка промяна на сключеното споразумение трябва да бъде регистрирана в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: І. Плик № 1 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1. 2. Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2; 3. Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за откритата процедура – попълва се Образец № 3; 4. Регистрационни документи на участника: За юридически лица и ЕТ се представя копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР. Когато участника не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър). За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод*; При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица, включени в състава на обединения представят документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние или техни еквивалентни, в официален превод*. Забележка: Всички документи, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език. 5. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец № 15); 6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а – д”, ал.2, т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 4, Образец № 5; Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т. 1, 3 и 5 от ЗОП води до отстраняване от процедурата. 7.Документ за регистрация на участника по БУЛСТАТ (копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 9 Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 10; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им. 10. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – попълва се Образец № 12; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 11. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите (посочва се в офертата – съгласно приложението); 12. Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 17 *Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган и от прокурист, когато дружеството се представлява при прокура. 13. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва се Образец № 18 14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника 15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка 16. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 19 17. Копие на документ за закупена документация за участие ІІ. ПЛИК № 2 ІІІ. Плик № 3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща информация за оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – попълва се Образец №6. Чуждестранните юридически /физически лица представят еквивалентни документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят в оригинал и в превод на български език) 2. Валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката „Професионална отговорност” следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Размерът на застраховката трябва да съответства на посочения размер в Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството за изпълнение на строежи от II група, IV категория.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има сумарно за последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.) оборот от строителство, сходно с предмета на поръчката в размер на: За обособена позиция № 1 – 150 000 лв. без ДДС За обособена позиция № 2 - 450 000 лв. без ДДС За обособена позиция № 3 - 300 000 лв. без ДДС За обособена позиция № 4 - 450 000 лв. без ДДС За обособена позиция № 5 - 450 000 лв. без ДДС Забележка: Сходни с предмета на поръчката се приемат договори за извършване на СМР в пътното строителство. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който Възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката „Професионална отговорност” следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Размерът на застраховката трябва да съответства на посочения размер в Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството за изпълнение на строежи от II група, IV категория. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването трябва да бъде изпълнено от всеки от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности, свързани с изпълнение на СМР.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация - списък на основните договори за строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойност на поръчката, периода на изпълнение (начало и край) и клиент, придружен от препоръки за добро изпълнение с посочен предмет на поръчката, стойност, начало и край на изпълнението - Образец №7. 2. Декларация за техническото оборудване - Образец №9, с което разполага участникът. (включително наети машини и съоръжения). Към декларацията следва да се приложат доказателства за собствеността или правото на ползване на техническото оборудване. В случай, че участника предвижда участието на подизпълнители, те предоставят информация за собствени или наети машини и съоръжения, в зависимост от дейността, която ще осъществяват. 3. Списък на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството - Образец № 8, както и документи (дипломи, сертификати, копия от трудови/служебни/книжки), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита. Към списъка участниците трябва да приложат Автобиографии по образец на участника -Образец №14. Прилагат се доказателства, че участника разполага с персонал за изпълнение на поръчката. Прилагат се следните документи: - Заверено копие от диплома за завършено образование; - Заверени копия от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж по специалността (копие от трудова книжка, трудови и/или граждански договори със заличена конфиденциална информация, референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, др.); - Заверени копия от релевантни дипломи/лицензи/удостоверения за Отговорник по контрола на качеството и Координатор по безопасност и здраве; В случай, че кандидат или участник използва ресурси на други физически или юридически лица, то следва да докаже, че има на разположение тези ресурси. Чуждестранните юридически / физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени(документът се представя в оригинал и в превод на български език). 4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват строително - монтажни работи; 5. Сертификат за внедрена система за здраве и безопасност при работа по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с обхват строително - монтажни работи; 6. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от II група, IV категория или Декларация, че участникът е вписан в регистъра. В случай, че представи декларация, комисията ще направи служебна проверка в ЦПРС, за да установи верността на декларираното обстоятелство. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 договор за СМР с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните 5 години считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. Сходни с предмета на поръчката се приемат договори за извършване на СМР в пътното строителство. Това изискване се отнася независимо от броя на обособените позиции, за които подава оферта участникът. 2. Участникът следва да разполага с екип от ключови експерти, които да са ангажирани с изпълнение на поръчката: 1.Технически ръководител - строителен инженер пътно строителство - бакалавър или магистър с тригодишен стаж по специалността, който да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ. 2. Отговорник по контрола на качеството: притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството, и опит на подобна позиция минимум 1 година; 3. Координатор по безопасност и здраве: отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и опит на подобна позиция минимум 1 година. В случай че участникът подава оферта за повече от една позиция, е задължително представянето на екип, съставен от различни лица, за всяка от обособените позиции, за които подава оферта. 3. Участника следва да разполага със следната техника за изпълнение на поръчката: 1.Самосвали с покривала за возене на асфалт - 2 броя 2.Самосвали за извозване на строителни отпадъци -2 броя 3.Виброваляк за уплътняване на асфалт, малък до 2,3 тона - 1 брой 4. Виброваляк за уплътняване на асфалт, голям до 10 тона - 1 брой 5. Асфалтосмесител - 1 брой 6. Асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки - 1 брой 7. Автогодрунатор - 1 брой 8. Фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности - 1 брой 9. Фреза за фрезоване на асфалтови настилки - 1 брой 10. Трамбовачна машина - 1 брой 11. Комбиниран багер или челен товарач - 1 брой 12. Компресор или мотометла за почистване на подготвените за асфалтиране участъци - 2 броя В случай че участникът подава оферта за повече от една позиция, е задължително представянето на различна техника, за всяка от обособените позиции, за които подава оферта. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1. до 3. трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. 4. Участниците трябва да притежават и представят следните валидни сертификати и документи: а/ Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват строително - монтажни работи; б/ Сертификат за внедрена система за здраве и безопасност при работа по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с обхват строително - монтажни работи; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 4. трябва да бъдат изпълнени от всеки от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности, свързани с изпълнение на СМР. 5. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от II група, IV категория. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 5. трябва да бъде изпълнено от всеки от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности, свързани с изпълнение на СМР.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 589284 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.06.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Перник или по следната банкова сметка на Община Перник: IBAN: BG 49 CECB 9790 8460 8793 00 Код 447000 При "ЦКБ" АД - клон Перник Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят; Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. При получаване на документацията в сградата на Община Перник, участникът предоставя следната информация: име, адрес, телефон, факс, и-мейл, лице за контакт. Информацията е необходима с оглед на изпълнението на задълженията на възложителя, произтичащи от чл. 29, ал. 3 от ЗОП. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОП: име, адрес, телефон, факс, и-мейл, лице за контакт.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Перник

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са приложими към предоставяните услуги

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел "Правен и обществени поръчки" при Община Перник, пл. Свети Иван Рилски № 1А, България 2300, Перник, Тел.: 076 684324, Факс: 076 684308

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на улица "Панега" в кв. Калкас, гр. Перник
1) Кратко описание

Изпълнителя следва да извърши СМР по изграждане на ул. Панега в кв. Калкас, гр. Перник

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250, 45233161, 45232453, 45262620

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи
Подпорни стени

3) Количество или обем

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията, както и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
55370 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на улица "Златоград", кв. Изток, гр. Перник
1) Кратко описание

Изпълнителя следва да извърши дейности по изграждане на улица "Златоград", кв. Изток, гр. Перник

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250, 45233161, 45232453, 45262620

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи
Подпорни стени

3) Количество или обем

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията, както и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
159280 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на улица "38" от о.т. 221 през о.т.226, 225, 224, 223 до о.т. 229 по плана на с. Люлин, Община Перник
1) Кратко описание

Изпълнителя следва да извърши дейности по изграждане на улица "38" от о.т. 221 през о.т.226, 225, 224, 223 до о.т. 229 по плана на с. Люлин, Община Перник

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250, 45233161, 45232453, 45262620

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи
Подпорни стени

3) Количество или обем

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията, както и количествената сметка. Срок за изпълнение на поръчката - 90 дни, от които 60 дни за етап № 1 и 30 дни за етап № 2. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка на съответния етап от обекта от съответната обособена позиция. Прогнозната стойност на поръчката, разпределена по етапи е: І - ви етап - от от. 221 до о.т. 223 с дължина 240 м. - до 88 888,49 лв. без ДДС ІІ - ри етап - от о.т. 223 до о.т. 229 с дължина 60 м. - до 26 695,60 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
115584.09 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на улица "Физкултурна" от о.т. 188 през о.т. 189 до о.т.214 в гр. Батановци
1) Кратко описание

Изпълнителя следва да извърши дейности по изграждане на улица "Физкултурна" от о.т. 188 през о.т. 189 до о.т.214 в гр. Батановци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250, 45233161, 45232453, 45262620

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи
Подпорни стени

3) Количество или обем

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията, както и количествената сметка. Срок за изпълнение на поръчката е 90 дни, от които 40 дни за етап № 1 и 50 дни за етап № 2. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка на съответния етап от обекта от съответната обособена позиция. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е: І - ви етап - от о.т. 188 до о.т. 189 с дължина 110 м. - до 65 984,77 лв. без ДДС ІІ - ри етап - от о.т. 189 до о.т. 214 с дължина 300 м. - до 94 815,47 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
160800.24 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на улица "Брезовица", с. Кладница, Община Перник
1) Кратко описание

Изпълнителя следва да извърши дейности по изграждане на улица "Брезовица", с. Кладница, Община Перник

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250, 45233161, 45232453, 45262620

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи
Подпорни стени

3) Количество или обем

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията, както и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
180500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90