Версия за печат

00580-2014-0008

BG-Самоков: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Самоков, ул."Македония" 34, За: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66729, E-mail: obsamokow@abv.bg, Факс: 0722 60050

Място/места за контакт: Община Самоков - дирекция ТСУЕП

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготявне на ПИП и идейни проекти за „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков и изграждане на ПСОВ ”“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Територията на Община Самоков.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изготявне на ПИП и идейни проекти за „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков и изграждане на ПСОВ ”“. Цялостно обследване на ВиК мрежата – прединвестиционно проучване – съществуващи мрежи и оценка на състоянието им и възможността за тяхното използване. Да даде вариантни предложения за решение на ВиК мрежите на четирите села и последващо третиране на отпадъчните води: 1.Самостоятелни решения 2.Решение по групи или общо решение 3.Варианти с изграждане на ПСОВ с избор на площадки (варианти) и избор на технология за пречистване за чуствителна зона. 4. Включване към мрежата на Самоков 4. Графични решения за всяко предложение 5. Технико-икономически анализ при цена на ел.енергия 0.23лв/квтч.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71322200

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Изготявне на ПИП и идейни проекти за „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков и изграждане на ПСОВ ”“, съгласно техническо задание на обща стойност до 100 000 /сто хиляди/ лева с вкл. ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
83333.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в настоящата процедура е 830 /осемстотин и тридесет/ лева. Видът на гаранцията – банкова или парична сума. Сумата се превежда по набирателна банкова сметка на Община Самоков в “ ЦКБ ” АД, клон Самоков, сметка IBAN – BG54 CECB 9790 3362 1198 00 , BIC – CECBBGSF. 2. Гаранцията се представя задължително от всеки участник в процедурата при подаване на офертата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е в оригинал и със срок на валидност не по-малко от 200 (двеста) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. 3.Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник преди сключването на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малък от срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

(1) След подписване на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя авансово 30 % /тридесет процента/ от цената по чл.3 в размер на .................. лв. (словом: ........ с ДДС срещу представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс, със срок на валидност – срока за изпълнение на проектирането. Авансът се приспада пропорционално от плащанията по ал.2 и ал.3. Ако този договор бъде прекратен преди окончателното му изпълнение, неприспаднатият аванс се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се приспада със стойността на извършени до момента на прекратяването, но неразплатени работи. Банковата гаранция за предоставения аванс се освобождава от Възложителя в тридесетдневен срок след извършване на плащането по ал.3, без да се дължат лихви на Изпълнителя. (2) 50 % от стойността на договора, съгласно чл. 3, в размер на ............................ лв. с ДДС, се заплаща при представяне на изготвени и одобрени части за изпълнение на поръчката съглано чл.3, от т.1 до т.3 /указано по – горе/, което се удостоверява с протокол от ................................, както и справка за изпълнението на идейния проект в срок, като от това плащане пропорционално се приспада предоставения аванс по ал.1; (3) 20 % от стойността на договора в размер на ...................... лв. с ДДС, се заплаща при представяне на изготвени и одобрени части за изпълнение на поръчката съглано чл.3, по т.4 /указано по – горе/, което се удостоверява с протокол от ................................, както и справка за изпълнението на работния проект в срок, като от това плащане пропорционално се приспада предоставения аванс по ал.1;

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участник в процедурата е обединение, намира приложение разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП и чл.25, ал.8 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

5. Особени изисквания: 5.1. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за самоличност, респ. за регистрация на участника, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и се представят в официален превод, а документите, с които се удостоверява финансовото и икономическо състояние по чл.50 от ЗОП и тези, с които се удостоверяват техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и документацията, както и декларациите по чл.47 от ЗОП, се представят и в превод. 5.2. Възложителят ще отстрани от участие участник в процедурата, за който са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП. 5.3. Срок на валидност на офертите – 200 (двеста) календарни дни от крайния срок за приемане на оферти. 5.4. Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от максимално допустимия срок за изпълнение, който е 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Забележка: Участник, който не отговаря на което и да е от описаните по-горе изисквания се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта задължително съдържа следните документи: Плик № 1 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. Поредността на документите, включени в списъка да отговаря на посочения ред. Документите в офертата да са подредени в същия ред. Всички документи, съдържащи се в плик №№ 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани и подпечатани. 1.2. Оферта за участие - по образец; 1.3. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, да се представи договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът трябва да съобрази представянето на документите по чл.56 и чл.25 от ЗОП. 1.4. Документ, упълномощаващ лицето, подписало офертата и други документи, ако е приложимо. 1.5. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 1.6. Административни сведения за участника – по образец; 1.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП - по образци, приложени към документацията; 1.8. Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнение на поръчката, ако участникът предвижда участие на подизпълнители – по образец; 1.9. Декларация за съгласие за участие от подизпълнителя, с изричното му съгласие за участие в изпълнение на предмета на поръчката и описание на дела и видовете работи които ще извършва, когато е приложимо – по образец; 1.10. Декларация, че е спазено изискването на чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец; 1.11. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – по образец; 1.12. Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта - по образец; 1.13. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50, ал.1 от ЗОП, съгласно изисканите от Възложителя документи, описани в обявлението към поръчката, раздел III.2.2) „Икономически и финансови възможности“; 1.14. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51,ал.1 от ЗОП, съгласно изисканите от Възложителя документи, описани в обявлението към поръчката, раздел III.2.3) „Технически възможности“.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Документи за доказване на икономическо и финансово състояние: 1.1. Заверено копие от отчета за приходи и разходи за последните три финансови години (2011г., 2012 г. и 2013 г.); 1.2. Информация за оборота на участника от проектиране за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.).
Минимални изисквания: 2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние съгл. чл. 50 от ЗОП: Минималните изисквания за финансови възможности към участниците е оборота от проектиране за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) да бъде минимум в размер на 300 000 лв. с вкл. ДДС (триста хиляди лева). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те следва да отговарят на описаните минимални изисквания, съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение на физически или юридически лица, намира приложение разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.25 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 3.1.Списък на договорите за проектиране на сходни обекти, изпълнени през последните три години вкл. до крайния срок за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Референциите трябва да бъдат подписани от Възложителя и да съдържат, предмет на договора, стойност и дата на приключване, както и информация дали договора е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3.2. Участникът следва да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка, включващ ръководител екип с пълна проектантска правоспособност, със съответната квалификация и професионален опит. Участникът следва да представи заверени копия от валидни удостоверения за проектантска правоспособност на членовете от екипа (а за участниците – чуждестранни лица, еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени). Изпълнението на това изискване се доказва с декларация, в която са описани трудовия/служебен/осигурителен стаж на проектанта, подписана от участника и посоченото лице за ръководител, съответно проектант. 3.3. Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 с обхват на действие "Проектиране в т.ч. .... пречиствателни станци и техническа инфраструктура" или еквивалент.
Минимални изисквания: 4. Минимални изисквания за технически възможности съгл. чл.51, ал.1 от ЗОП: 4.1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка (проектиране на ВиК мрежи) – да е изпълнил поне три договора със сходен предмет за последните три години вкл. до крайния срок за подаване на офертите. Доказването на изпълнението се извършва със списък и представяне на конкретни препоръки, указващи доброто изпълнение. При участие на обединение изискването е за обединението. 4.2. Участникът трябва да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка, включващ ключови експерти с пълна проектантска правоспособност за съответната специалност, със следните квалификация и професионален опит: а) Ръководител на екипа – 1 човек: - ръководи цялостното проектиране на обекта, координира изработването на отделните части на проекта/проучването, съобразно изискванията на заданието за проектиране и приложимото българско законодателство, подпомага и информира заинтересованите страни в проекта; - квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, строителен инженер – ВиК; с общ професионален опит в проектирането на ВиК мрежи, - не по-малко от 8 год.; строителен инженер – ВиК; - да е бил ръководител на екип за изработване на най-малко 3 (три) проекта, като поне един от тях е сходен с настоящия – воден цикъл на населено място или агломерация. б) Водещ проектант по част “Водоснабдяване” – 1 човек: - ръководи проектирането на обекта, съобразно изискванията на заданието за проектиране и приложимото българско законодателство; - квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, строителен инженер – строителен инженер – ВиК или еквивалентна с общ професионален опит в проектиране на ВиК мрежи - не по-малко от 5 год.; - да има опит при изработването на най-малко 3 (три) проекта за водоснабдяване на населени места. в) Водещ проектант по част “Канализация” – 1 човек: - ръководи проектирането на обекта, съобразно изискванията на заданието за проектиране и приложимото българско законодателство; - квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, строителен инженер – ВиК или еквивалентна, с общ професионален опит в проектиране на ВиК мрежи - не по-малко от 5 год.; - да има опит при изработването на най-малко 3 (три) проекта за канализация на населени места . г) Водещ проектант по част “Пречистване на отпадъчни води” – 1 човек: - ръководи проектирането на обекта, съобразно изискванията на заданието за проектиране и приложимото българско законодателство; - квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, строителен инженер – строителен инженер – ВиК или еквивалентна, с общ професионален опит в проектиране или реконструкция на ПСОВ най-малко 8години; - да е участвал при изработването на най-малко 3 (три) проекта за ПСОВ и поне в един е бил водещ проектант. Забележка: Опита на ключовите експерти се доказва чрез: Копие от трудова книжка, решение за съгласуване на проект, копие от челна страница на проекти, референции за лицето изпълнявало проект по специалността. д) Списък на екипа от правоспособни проектанти, които ще участват в изготвянето на проекта, с приложени копия от диплом за завършено образование; копие от Удостоверение за ППП и автобиография.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. Предложена цена за изпълнение на поръчката - К1; тежест: 40
Показател: 2. Срок за изпълнение на поръчката – К2, ; тежест: 40
Показател: 3. Концепция за изпълнение на поръчката ; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.06.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на 3 ет. в сградата на Община Самоков.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законни или упълномощени представители на участниците.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ