Версия за печат

00129-2014-0008

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Николай Костадинов, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 831531

Място/места за контакт: отдел "Инфраструктура"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Евелин Христов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Демонтаж на индустриален ЖП клон на ТЕЦ Север,гр.Пловдив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на дейности по демонтаж на релси ТИП S49, бетонови траверси, метални планки с болтове и стрелкови съоръжения, транспорт и депониране на релси и бетонови траверси, възстановяване на прелезна асфалтова настилка и рекултивация на територията на ЖП линията в ТЕЦ Север, оползотворяване на строителни отпадъци (бетонови траверси) и изкупуване на метални отпадъци(релси, метални планки и болтове и други), генерирани в следствие на дейностите по демонтаж

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45234113

Описание:

Разрушаване на релсови пътища

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Обезпеченията могат да бъдат представени под формата на депозит по сметка на Възложителя или неотменяема и безусловна банкова гаранция 1.Възложителят не изисква гаранция за участие в обществената поръчка по силата на чл. 59, ал.5, т.2. 2. Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора. В случай на представяне на гаранцията под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция за добро изпълнение, то тя трябва да е със срок на валидност не по-кратък от срока на договора, удължен с 30 календарни дни В случай на представяне на гаранцията под формата на депозит, то той следва да бъде преведен по следната банкова сметка: За „ЕВН България Топлофикация” ЕАД Банка: ING Bank Н.A IBAN : BG87 INGB 9145 1002 4596 18 BIC : INGBBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД (б) типа гаранция - „гаранция за добро изпълнение”, както и (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 2.1.1 Списък на всички документи съдържащи се в заявлението за участие, подписан от кандидата. 2.1.2 Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, на Кандидата съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато кандидатът е физическо лице предоставя копие от документа за самоличност. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то документа се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, както и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, то те предоставят в официален превод еквивалентни документи, издадени от административен или съдебен орган в държавата, в която са установени. 2.1.3 Декларация от Кандидата по чл.47, ал. 1, т.2, т.3 и ал.2, т.1, т. 2а, т.3, т.4, и ал.5, т.2 от ЗОП, съгласно Приложение 1, част от процедурната документация. 2.1.4 Декларация от Кандидата по чл.47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 , ал. 5, т. 1 от ЗОП, съгласно Приложение 2, част от процедурната документация. 2.1.5 Декларация от Кандидата по Чл.56., ал.1., т.11. от ЗОП, съгласно Приложение 3, част от процедурната документация. 2.1.6 Декларация от Кандидата по Чл.56., ал.1., т.12 от ЗОП, съгласно Приложение 3, част от процедурната документация. С подписването и подпечатването на декларацията съгласно приложение 3, Кандидатът: - потвърждава, че е изцяло запознат с документите от процедурната документация, като приема напълно всички условия и се задължава да ги спазва; - потвърждава, че е взел под внимание цялата информация, съдържаща се в процедурната документация при определяне на своите цени; - потвърждава, че обемът информация е достатъчен за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка. 2.1.7 Когато Кандидатът е сдружение от фирми, представляващите членовете в сдружението представят попълнена декларация за солидарна отговорност, съгласно Приложение 4, част от процедурната документация. 2.1.8 Когато кандидатът ще използва подизпълнители, той следва да представи информация за подизпълнителите, съгласно Чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, както и вида на работите/услугите, които ще извършват и дела на тяхното участие, съгласно Приложение 5, част от процедурната документация. 2.1.9 Когато кандидатът ще използва подизпълнители предоставя документите описани по-горе в т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6, подписани и подпечатани от всеки подизпълнител. 2.1.10 Декларация от всеки подизпълнител за съгласие да бъде подизпълнител с посочени вида на работите/услугите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 2.1.11 Документ за закупена документация за участие в процедурата за обществена поръчка. 2.1.12 Протокол за извършен оглед на обекта, подписан от представители на Възложителя и Кандидата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

2.2.1 Кандидатът трябва да е реализирал общ оборот от строителна дейност за обекти, сходни с предмета на поръчката, в размер на не по-малко от 900 000 (деветстотин хиляди) лева, без ДДС, за период от последните три финансови години (2011, 2012 и 2013г.). Кандидатът представя декларация за реализирания общ оборот за горецитирания период, в комплект със заверено копие на годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последните три приключили финансови години, включително пояснителните бележки към него в случай, че същите не са публично достъпни, респективно алтернативен доказателствен материал.

ІІІ.2.3) Технически възможности

2.3.1 Кандидатът трябва да има валидна застрахователна полица за застраховка "Обща гражданска отговорност" или "Професионална отговорност" като изпълнител на строителни дейности за строежи от I категория, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума не по-малка от 600 000,00 лв. Представя се копие на валидна застрахователна полица. 2.3.2 Кандидатът, трябва да има успешно изпълнени в качеството си на Изпълнител през последните три години, не по-малко от 3 (три) договора, с предмет аналогичен с предмета на процедурата.Предоставя се референтен списък-декларация с успешно изпълнени/действащи към момента договори относно дейности, сходни с предмета на поръчката. 2.3.3 Кандидатът трябва да разполага с необходимите за качествено изпълнение на дейностите (собствени или наети): специализирана техника, механизация, транспортни средства и инструменти. Представя се декларация, че кандидата притежава или има не ограничен достъп по силата на сключен договор за наем, финансов или оперативен лизинг горепосочените техника и оборудване. 2.3.4 Кандидатът трябва да разполага с правоспособен ръководен и строителен персонал назначен на трудов или граждански договор, възлизащ на минимум 25 служителя със съответно необходимите специалности и квалификация за извършване на дейностите по предмета на процедурата както следва: - Минимум един технически ръководител - Минимум един експерт, притежаващ специалност: Архитект/Строителен инженер/или друг специализиран инженер с допълнителна професионална квалификация-контрол по спазването на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). - Минимум един инженер пътно строителство или друг правоспособен специалист, притежващ необходимата квалификация, и е в състояние да изготви и завери Проекти за организация за движението изискани според Закона на пътищата. - Най-малко двадесет служители за демонтажни работи, с професионален стаж минимум 5 г. - Най-малко двама служители с допълнителна квалификация за използване на съоръжения с повишена опасност, с професионален стаж минимум 5 г. За доказателство кандидатът представя декларация за изброения персонал. Кандидатът представя справка за актуалното състояние на действащите във фирмата трудови и граждански договори, издадена от НАП, не по-рано от 30 дни от датата на подаване на Заявлението за участие. 2.3.5 Лицензионен режим на кандидата 2.3.5.1. Кандидатът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите в България (КСБ) за втора група: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС - Строежи от първа до четвърта категория строежи по чл. 137, ал. 1. Доказва се с представяне на заверени копия на валидно удостоверение и талон за вписване., съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 2.3.5.2.Кандидатът трябва да притежава валидно разрешително за извършване на дейностите по транспорт, събиране и оползотворяване на отпадъци от желязо и стомана код 19.10.01 , издадено съгласно изискванията на чл. 67 от ЗАКОН за управление на отпадъците. Като доказателство се представя се заверено актуално копие на разрешителното. 2.3.6 Наличие на сертификати или еквивалентни документи: Кандидатът следва да притежава валиден сертификат за Система за управление на качеството (СУК) ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с област на приложение сходна с предмета на процедурата. Като доказателство се представя заверено актуално копие на сертификата. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната документация за участие е налична в интернет профила на Възложителя, на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№ 047-ЕВН-ТР-14-CH-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.06.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документаци; 1.2 Начин на плащане - по IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18 и BIC: INGBBGSF при банка ING BANK – 1408 София. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

ЕВН България Топлофикация ЕАДРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ