Версия за печат

00567-2014-0004

BG-Монтана: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 821152916

"Водоснабдяване и канализация"ООД, ул."Александър Стамболийски"№11, За: инж.Петър Радов- главен енергетик, Р България 3400, Монтана, Тел.: 096 383242; 096 383216, E-mail: vikmontana@optilinkbg.com, Факс: 096 303522

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vikmontana.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikmontana.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК”ООД, гр. Монтана- средно напрежение ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Хидровъзел ”Среченска бара”, Помпена станция”Добри дол”, ПСОВ град Монтана, Помпена станция за отпадни води град Лом, Помпена станция „Кобиляк”
Код NUTS:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК”ООД, гр. Монтана- средно напрежение ” за срок от една година.Поради спецификата на работата на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е единна. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за срока на договора – 12 000 MWh.

Стойност, без да се включва ДДС
1380000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка-5000 лв. Гаранцията за изпълнение на договора - 2% от прогнозната стойност на поръчката . Гаранциите се представят както следва:1.Като парична, внесена в касата на Възложителя на посочения в т.І.1 адрес или по сметка: BG39BUIB78901097634800 и банков код:BUIBBGSF -"Сибанк"АД; 2. Като банкова. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за участие са определени в чл.61 и чл.62 от ЗОП, а условията и сроковете по задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора ще се уточнят в самия договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Собствено финансиране от Възложителя. Разплащане в български лева по банков път по сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Образец Оферта – попълва се Образец № 1, с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения - попълва се Образец № 2; 3. Копие от документ за регистрация (Удостоверение за актуално състояние - от фирмено отделение на съответния съд по регистрацията на Участника или от Агенцията по вписванията, което да е актуално към датата на подаване на офертата) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ). Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. * Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника - за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. * Всички листи и документи съдържащи се в частите на офертата да са надлежно номерирани, подписани и подпечатани от упълномощеното лице представляващо фирмата участник. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.5 от ЗОП, което се отнася и за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.47, ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и т.5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка , съгласно чл.47, ал.2, т.1,2,3 и 5 от ЗОП, кандидат или участник: 1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; и 5. (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя ще бъде отстранен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

5. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, (при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП): 5.1. Заверено копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за последните три (2011; 2012; 2013г.) финансови години, с изключение на новорегистрираните фирми и участниците, упражняващи свободна професия. Участникът, за когото съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или на някоя от съставните му части, следва да представи справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години. В случай, че участникът е физическо лице, същият представя заверени копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години – 2011; 2012; 2013 г. 5.2.Информация за общия оборот и за оборота на стоките/ услугите, предмет на поръчката за последните три (2011; 2012; 2013г.) години, в зависимост от датата, на която участникът учpеден или е започнал дейността си . Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Годишният оперативен резултат на участника трябва да бъде положителен сумарно за последните три (2011; 2012; 2013г.) финансови години. Минимално изискване - участникът да е реализирал общ оборот - общо за последните 3 /три/ години (2011г., 2012г. и 2013г.), не по-малко от : 6 000 000 лв. /шест милиона/ без ДДС; участникът да е реализирал оборот на услугите, които са предмет на поръчката - общо за последните 3 /три/ години (2011г., 2012г. и 2013г.), не по-малко от : 6 000 000 лв. / шест милиона / лева без ДДС. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

6. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация по чл.51 от ЗОП, (при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП): 6.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки/ услуги, свързани с предмета на поръчката през последните три (2011; 2012; 2013г.) години, включително стойностите, датите и Възложителите, придружени от препоръки (референции) за добро изпълнение. Към посочените договори участникът следва да представи и минимум 2 (две) препоръки за добро изпълнение. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. 6.2. Валиден лиценз /заверено копие/ за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39, във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. 6.3. Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 6.4. Декларация (свободен текст) за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. 6.5. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум 2 (две) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните три (2011; 2012; 2013г.) години. Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Участникът в процедурата или водещият съдружник следва да има ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. 7. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция, покриваща срока на валидност на офертата от 120 календарни дни. Гаранцията за участие следва да е от името на участника; участник, който е обединение/ консорциум следва да представи гаранция за участие от името на обединението / консорциума. 8.Декларация за участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват , и дела на тяхното участие. 9. Проект на договор Образец №6 - не се прилага - попълва се и се прилага декларация за приемане клаузите по договора -Образец № 5. 10.Списък –декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на ток на Възложителя. 11. Изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна на Възложителя- on line. 12.Документ за закупена документация за участие. 13. Друга допълнителна информация, по преценка на Участника. Забележка: Когато се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват: подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка – вида на работите ,които ще се изпълняват от подизпълнител. Документите по точки 3, 4, 5 и 6 задължително се представят и за тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 18 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията с вкл.ДДС. Заплаща се в касата на Дружеството в гр.Монтана - адрес, съгласно т.І.1. и се получава в стая 404 - счетоводство всеки работен ден от 8.00 до 12.00ч. и от 13.00 до 17.00ч. При желание да се получи документацията по пощата, да се изпрати до Възложителя писмо по факс или поща с наименование, телефон, факс, данни за фактура, адрес, на който да се изпрати и копие от документ за платена сума по сметка BG39BUIB78901097634800 и банков код BUIBBGSF - "Сибанк"АД .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
21.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр.Монтана, административна сграда, стая на главния инженер

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 , ал.2 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.05.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ