Версия за печат

00530-2014-0034

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880221

Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21, За: Биляна Пешева; Емил Минчев, България 1000, София, Тел.: 02 98593766; 02 98593810, E-mail: b.pesheva@ro22.nra.bg, Факс: 02 9862061

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Техническо обслужване и при необходимост – ремонт на климатична техника и климатични инсталации, собственост на ТД на НАП София”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил, гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев, гр. Сандански, гр. Самоков, гр. Ихтиман, гр. Ботевград, гр. Костинброд, гр. Своге, гр. Пирдоп и гр. Елин Пелин
Код NUTS: BG41
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Техническо обслужване и при необходимост – ремонт на климатична техника и климатични инсталации, собственост на ТД на НАП София”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50730000, 50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения
Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата цена за изпълнение на поръчката, в т.ч. доставка на резервни части и материали и консумативи, не може да надвишава 65000,00 (шестдесет и пет хиляди лева) лв. без ДДС за целия срок на договора. В срока на действие на договора Възложителя не е длъжен да усвои цялата му стойност.

Стойност, без да се включва ДДС
65000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

19.11.2014 г. 

Завършване

18.11.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя документ за участие в процедурата за банкова гаранция или внесена парична сумапо банков път при ТБ "УниКредит Булбанк", клон Батенберг, по IBAN сметка № BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, банков идентификационен код № UNCRBGSF, в размер на 650,00 лв. /шестстотин и петдесет лева/. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора без ДДС във вид на парична сума или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва от ТД на НАП София, след изпълнението на конкретната услуга по конкретната заявка, по банков път, в срок до 30 дни от представяне на фактура в отдел БФ при ТД на НАП София.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност 2. Заверено копие от документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, при наличие на такава регистрация или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът – чуждестранно лице е установен. 3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (съгласно приложените образци). Документите се представят в оригинал. 4. Съгласно образеца на Оферта № 1 „Документи за подбор”, участникът в обявената процедура посочва подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. В случай, че за изпълнението на поръчката участникът предвижда участието на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в раздел ІІІ.2 „Условия за участие” от обявлението за обществена поръчка, по отношение на всеки един от посочените в офертата подизпълнители се представят следните документи: 4.1. Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от ЗТР (когато подизпълнителят е българско юридическо лице или едноличен търговец). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Когато подизпълнителят е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. 4.2. Заверено копие от документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, при наличие на такава регистрация или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът – чуждестранно лице е установен. 4.3. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (съгласно приложени образци).Документите се представят в оригинал. 5. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, всяко едно физическо или юридическо лице, включено в обединението представя документите, посочени в чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП. 2. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6; 5.1. В случай, че е юридическо лице или едноличен търговец – в образеца на Оферта – „Документи за подбор” се посочва единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР). За участниците в обединението - физически лица се представят заверени копия от документите за самоличност. Документите се представят в заверени копия; 5.2. Заверено копие от документ за регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност, при наличие на такава регистрация; 5.3. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; 5.4. Декларация от лицата, които участват в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал.5 и ал.6 от ЗОП; 5.5 В случай, че участника използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката на основание чл. 51а от ЗОП, същия следва да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси; 6. Документ за закупена документация за участие в процедурата – копие; 7. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата-оригинал; 8. Ценово предложение; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка; 10. Декларация, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък с екипа от специалисти, отговорни за изпълнение на поръчката, а именно: минимум един машинен инженер специалност „Топлинна и масообемна техника” или „Топлотехника” или еквивалентно, минимум петима сервизни специалисти със специалност „Хладилна техника” и/или „Електроснабдяване и електрообзавеждане” или еквивалентно, всеки от които трябва да има поне две години стаж по специалността. Образованието и квалификацията на включените в екипа специалисти се удостоверява с прилагане на копие от дипломи, документи издадени от професионални центрове за обучение и други. 2. Документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на гаранционен и извънгаранционен сервиз, издаден на основание чл.17б, ал. 2 от Закона за чистота на атмосферния въздух във връзка с чл.5, (3) на Регламент (ЕО) 842/2006 г. 3. Валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004 или еквивалентен, издаден на името на участника. 4. Декларация, че доставяните резервни части, материали и консумативи, ще бъдат оригинални, ще отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България и ще притежават сертификат за произход и качество. 5. Декларация, че техническото обслужване и извършваните ремонтни работи ще се извършват, съгласно предписанията на производителя за съответната марка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Списък с екипа от специалисти, отговорни за изпълнение на поръчката, а именно: минимум един машинен инженер специалност „Топлинна и масообемна техника” или „Топлотехника” или еквивалентно, минимум петима сервизни специалисти със специалност „Хладилна техника” и/или „Електроснабдяване и електрообзавеждане” или еквивалентно, всеки от които трябва да има поне две години стаж по специалността. Образованието и квалификацията на включените в екипа специалисти се удостоверява с прилагане на копие от дипломи, документи издадени от професионални центрове за обучение и други. Документът се представя съгласно приложения образец. 2. Документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на гаранционен и извънгаранционен сервиз, издаден на основание чл.17б, ал. 2 от Закона за чистота на атмосферния въздух във връзка с чл.5, (3) на Регламент (ЕО) 842/2006 г. Документът се представя под формата на заверено копие. 3. Валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004 или еквивалентен, издаден на името на участника. Документът се представя под формата на заверено копие. 4. Декларация, че доставяните резервни части, материали и консумативи, ще бъдат оригинални, ще отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България и ще притежават сертификат за произход и качество. Документът се представя в свободен текст в оригинал. 5. Декларация, че техническото обслужване и извършваните ремонтни работи ще се извършват, съгласно предписанията на производителя за съответната марка. Документът се представя в свободен текст в оригинал.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 045 - 075449 от 05.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.06.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 2.44 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, всеки работен ден на адрес: гр. София, ул. "Аксаков" № 21, деловодството на ТД на НАП София, етаж 2. При закупуване на документацията участникът представя документ за предварително внесена по банков път невъзстановима сума от 2,44 лв. /два лева и четиридесет и четири стотинки / с вкл. ДДС. Сумата за закупуване на документацията за участие се превежда по следната банкова сметка на Възложителя ТД на НАП София: ТБ „УниКредит Булбанк”, клон Батенберг, IBAN сметка: BG79 UNCR 9660 3120 2966 16, BIC: UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.06.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.06.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на ТД на НАП София, гр. София, ул. "Аксаков" № 21, ет. 7

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява, както следва: - за участниците - лична карта и копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето /когато участникът е юридическо лице/. В случай, че присъства пълномощник - лична карта и надлежно пълномощно; - за представителите на средствата за масова информация - лична карта и документ, удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия; - за представителите на юридическите лица с нестопанска цел - лична карта и документ, удостоверяващ представителната власт на лицето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложител на обществената поръчка е Националната агенция за приходите. Конкретната процедура е открита от упълномощено лице и за нуждите на съответната ТД и структурните звена (офиси, дирекции), попадащи в обхвата на териториалната и компетентност, както и за Дирекция ОДОП чиито териториален обхват съвпада с този на съответната ТД. Общата стойност на обществени поръчки за услуги с този обект в рамките на Възложителя НАП е в размер на 643000,00 лв., което поражда задължението за публикуване.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно глава 11 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.05.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ