Версия за печат

00016-2014-0004

BG-Априлци: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор дирекция "УТОСЕ"; Марко Пенов - гл. експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://apriltsi.acstre.com/home.html.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-160-stroitelen_nadzor_na_.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителен надзор на обект: “Изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима и създаване на посетителски демонстрационен център“; „Изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

За осъществяване на предмета на обществената поръчка, изпълнителят следва да осигури упражняване на строителен надзор на строежите и въвеждане на обектите в експлоатация на обекти на Община Априлци, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по договори, сключени между Община Априлци и Държавен фонд "Земеделие" с идентификационни номера 11/313/00046 от 01.07.2011 г. и 11/226/00305 от 09.07.2013 г. В изпълнение на своите задължения той осъществява надзор (следи и отговаря) за: 1. Законосъобразно започване, осъществяване и завършване на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл. 169 от ЗУТ; 2. Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 22225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушаване на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; 4. Спазване на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. Своевременно уведомяване на възложителя за констатирани нарушения; 7. За въвеждането в експлоатация на строителните обекти; 8. Съставяне на технически паспорти; 9. Спазването на всички други изисквания към строителството, съгласно нормативната уредба. Изпълнителят подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение. При необходимост изпълнителят издава писмени указания за точното и качествено изпълнение на СМР и да взема технически решения, които не водят до изменения на проекта и вида на влаганите материали. След приключване на СМР изпълнителят изготвя окончателен доклад до възложителя. Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи за одобрените технически проекти. СМР ще се извършват от изпълнители, избрани в резултат на открита процедура за възлагане на обществена поръчка: " Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд" на Община Априлци. Крайният срок за изпълнение на поръчката е обвързан с края на изпълнението на договорите за строително - монтажни работи на обектите, удължен с 1 (един) месец за изготвяне на строителни книжа, окончателни доклади и технически паспорти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

По приложените към документацията за участие инвестиционни проекти и количествени сметки.

Прогнозна стойност без ДДС
19771 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност 44 лв. /четиридесет и четири лева/ - за Обособена позиция № 1; 153 лв. /сто петдесет и три лева/ - за Обособена позиция № 2, в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци - Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 8). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци - Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 14). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по сключени с ДФ "Земеделие" договори с № 11/313/00046 от 01.07.2011 г.за Обособена позиция № 1 и № 11/226/00305 от 09.07.2013 г. за Обособена позиция № 2 за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Начин на плащане, според проекта на договор, който е част от документацията за обществената поръчка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от приетата договорна цена. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура и запис на заповед. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в срокове и условия по реда на ПМС 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване на останалата дължима сума. Възложителят подава Заявка за безлихвен заем до ДФЗ – РА след цялостното изпълнение на дейностите по горецитирания проект.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Административни сведения (Образец № 2); 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д” от ЗОП, чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП (Образец № 3а и 3б); 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП (Образец № 4); 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (Образец № 5); 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие (Образец № 6); 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 7); 11. Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция, оформена съгласно Образец № 8) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2013-0004 ОП № … (изписва се номера на обособената позиция)”. Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия към гаранциите” от документацията за участие; 12. Заверено копие от документ за закупена документация за участие в обществената поръчка; 13. Доказателства за икономическото и финансовото състояние; 14. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2., 3., 4., 6., 7.,8, 10., 13. и 14. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т. 2., 3., 4., 6., 7. и 8 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по т. 13. и 14. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: a) Справка за общия оборот за последните три (3) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 9); б) Заверено копие от отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 /три/ години (2011, 2012 и 2013 г.), оформени съгласно Закона за счетоводството или приложимото законодателството на страната, в която е учредено чуждестранното юридическо лице; Изискванията се отнася за обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2.
Минимални изисквания: Общият оборот за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да бъде равен на минимум 40 000 (четиридесет хиляди) лева или тяхната равностойност във валута без ДДС. Изискването се отнася обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2; В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискванието се прилагат за обединението/ консорциума като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Валиден лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за упражняване на дейността строителен надзор, в случай, че Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държава, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентни органи съгласно националния му закон. 2. Списък на инженерно-техническия състав” (Образец №12), придружен от: - Биография, подписана от съответния член на екипа(Образец № 13); - Заверено копие от диплома за завършено образование; - Заверени копия от трудови или граждански договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица 3. Копие от списъка на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по строителен надзор, обявен пред ДНСК.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да разполага с валиден лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за упражняване на дейността строителен надзор, в случай, че Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държава, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентни органи съгласно националния му закон. Изискването се отнася за обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2; Когато Участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители това изискване се отнася и поотделно за всеки подизпълнител. Когато Участникът в процедурата е обединение от физически и/ или юридически лица, това изискване се прилага за обединението като цяло. 2. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, наети по трудов и/или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обособената позиция, включващ минимум един специалист от следните специалности или специалност, аналогична на изискванията: - Специалист „Геодезист - Координатор по безопасност и здраве; - Специалист „Промишлено и гражданско строителство“ или „ Строителство на сгради и съоръжения“ Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. Изискването се отнася за Обособена позиция № 2 3. Копие от списъка на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по строителен надзор, обявен пред ДНСК. Изискването се отнася за обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.06.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Код за вид плащане: 44 70 00 Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.06.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключени с ДФ "Земеделие" договори с № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. и № 11/326/00305 от 09.07.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

URL: http://apriltsi.acstre.com/home.html.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: Изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима; Създаване на посетителски демонстрационен център
1) Кратко описание

За осъществяване на предмета на обществената поръчка, изпълнителят следва да осигури упражняване на строителен надзор на строежите и въвеждане на обектите в експлоатация на обекти на Община Априлци, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по договори, сключени между Община Априлци и Държавен фонд "Земеделие" с идентификационен номер 11/313/00046 от 01.07.2011 г. В изпълнение на своите задължения той осъществява надзор (следи и отговаря) за: 1. Законосъобразно започване, осъществяване и завършване на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл. 169 от ЗУТ; 2. Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 22225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушаване на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; 4. Спазване на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. Своевременно уведомяване на възложителя за констатирани нарушения; 7. За въвеждането в експлоатация на строителните обекти; 8. Съставяне на технически паспорти; 9. Спазването на всички други изисквания към строителството, съгласно нормативната уредба. Изпълнителят подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение. При необходимост изпълнителят издава писмени указания за точното и качествено изпълнение на СМР и да взема технически решения, които не водят до изменения на проекта и вида на влаганите материали. След приключване на СМР изпълнителят изготвя окончателен доклад до възложителя. Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи за одобрените технически проекти. СМР ще се извършват от изпълнители, избрани в резултат на открита процедура за възлагане на обществена поръчка: " Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд" на Община Априлци. Крайният срок за изпълнение на поръчката е обвързан с края на изпълнението на договорите за строително - монтажни работи на обектите, удължен с 1 (един) месец за изготвяне на строителни книжа, окончателни доклади и технически паспорти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

По приложените към документацията за участие инвестиционни проекти и количествени сметки.

Прогнозна стойност, без ДДС
4422 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: Изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд
1) Кратко описание

За осъществяване на предмета на обществената поръчка, изпълнителят следва да осигури упражняване на строителен надзор на строежите и въвеждане на обектите в експлоатация на обекти на Община Априлци, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по договори, сключени между Община Априлци и Държавен фонд "Земеделие" с идентификационен номер 11/226/00305 от 09.07.2013 г. В изпълнение на своите задължения той осъществява надзор (следи и отговаря) за: 1. Законосъобразно започване, осъществяване и завършване на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл. 169 от ЗУТ; 2. Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 22225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушаване на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; 4. Спазване на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. Своевременно уведомяване на възложителя за констатирани нарушения; 7. За въвеждането в експлоатация на строителните обекти; 8. Съставяне на технически паспорти; 9. Спазването на всички други изисквания към строителството, съгласно нормативната уредба. Изпълнителят подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение. При необходимост изпълнителят издава писмени указания за точното и качествено изпълнение на СМР и да взема технически решения, които не водят до изменения на проекта и вида на влаганите материали. След приключване на СМР изпълнителят изготвя окончателен доклад до възложителя. Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи за одобрените технически проекти. СМР ще се извършват от изпълнители, избрани в резултат на открита процедура за възлагане на обществена поръчка: " Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд" на Община Априлци. Крайният срок за изпълнение на поръчката е обвързан с края на изпълнението на договорите за строително - монтажни работи на обектите, удължен с 1 (един) месец за изготвяне на строителни книжа, окончателни доклади и технически паспорти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

По приложените към документацията за участие инвестиционни проекти и количествени сметки.

Прогнозна стойност, без ДДС
15349 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120