Версия за печат

00126-2014-0021

BG-Несебър: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс"10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителство на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС №15, община Несебър”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: на територията на Община Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е отвеждането на отпадните битови води от канализационната мрежа на с. Тънково и тяхното заустване в черпателния резервоар на предстоящата за изграждане канална помпена станция №15, ситуирана в индустриалната зона на КК „Слънчев бряг”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се изграждане на канална помпена станция „Тънково”, напорен тръбопровод с дължина 3 818 м. и гравитачен участък с дължина 371 м.

Прогнозна стойност без ДДС
1500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Несебър: IBAN: BG 79 UNCR 7630 3300 0004 13; BIG: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност, обвързан със срока на валидност на офертата. Тя следва да съдържа неотменимо и безусловно задължение за плащане при писмено искане от Възложителя , когато участникът е отеглил офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Несебър: IBAN: BG06 UNCR 7630 3300 0005 63, ВIС: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 12 месеца. Банковата гаранция следва да съдържа условие за плащане, в случай на частично или изцяло неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, ще се осигури от Община Несебър. Плащането на цената ще се извършва на части и при осигурено финансиране, както следва: - АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 30 дни, считано от дата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС; - МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 60% (шестдесет процента) се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол и Протокол за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки, респ. съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 30 дни след въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Оферта по образец–Приложение №1; 2.Списък на документите; 3.Документ за закупена документация за участие (копие); 4.Документ за внесена гаранция за участие (оригинал); 5.Адм. сведения за участника-Приложение №2; 6.Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търг. регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участницитe-юридически лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние, което да е актуално към датата на подаване на офертата (т.е. да е издадено до 3 месеца преди датата на подаване на офертата). Чуждестр. юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или адм. орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, вкл. в обединението; 7.Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им - Приложение №3; 8.Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП-Приложение №4; 9.Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП-Приложение №5; 10.Декларация за участието/неучастието на подизпълнители-Приложение №6; 11.Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв)-Приложение №7 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл.56 ал.1 т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП; 12.Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП-Приложение №8; 13.Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение /консорциум(в случаите когато участника е обединение/консорциум); 14.Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участника е обединение/консорциум)-Приложение №9; 15.Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участника е обединение/консорциум)-Приложение №10; 16.Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние на участника; 17.Доказателства за техн. възможности и/или квалификация на участника; 18.Удостоверение за вписване в Центр. професионален регистър на строителя, при условията и реда на ЗКС или еквивалентен документ за чужд.участници; 19.Декларация свободен текст от участника, че е запознат, респ. незапознат с инвестиционния проект и строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност; 20.Декларация за приемане на условията в проекта на договора–Приложение №19; 21.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 22. Техническо предложение(Приложение №12); 23.Ценово предложение(Приложение №11). Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства: Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47 ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП;Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия;Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация;По отношение на участника се установи неизпълнение на мин. изисквания за иконом. и финансово състояние, както и техн. възможности и квалификация съгласно обявените в обявлението условия;Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие;Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Минималното изискване за реализиран оборот се доказва с Отчет за приходите и разходите за 2011, 2012 и 2013 г., Счетоводен баланс за 2011, 2012 и 2013 г., справка на строителните предприятия по видове строителство за последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.) и попълнени образци от документацията за участие, свързани с икономическите и финансови възможности на кандидатите. Допуска се участници, представили ЕИК и за които данните са видими чрез Търговския регистър, да се позоват на тези данни, вместо представяне на документите. 2. Заверено от участника копие на застраховка "Професионална отговорност". Ако срокът на застраховката изтича по време на срока на валидност на офертите, участникът е длъжен да представи декларация за съгласие за подновяването й и представяне пред възложителя в законоустановения срок.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има минимален оборот от дейността в строителството за предходните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) общо в размер не по-малко от 3 000 000 лева /три милиона лева/ без ДДС, като от тях 1 500 000 лева /един милион и петстотин хиляди лева/ без ДДС да са от изпълнение на подобни с предмета на поръчката строителни обекти /за обект подобен с предмета на поръчката ще се приема обект, който включва изграждане на водопроводни и/или канализационни мрежи/. 2. Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" на участниците в строителството по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ, съгласно наредба за условията и реда за задължителното застраховане в строителството (обн. ДВ. бр.17 от 02.03.2004г.) с покритие равно или по-голямо от офертата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Минималното изискване за изпълнени обекти се доказва със Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, по смисъла на чл.51, ал.1 т.2 от ЗОП, придружен от референции от възложителите на тези обекти, включващи стойностите, датите, мястото на строителството и получателите - попълва се декларация по образец от документацията за участие. 2. Минималното изискване за техническо оборудване и механизация се доказва с декларация по образец от документацията за участие и приложенията към нея. 3. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват строителство или еквивалентен. 4. Валиден сертификат за внедрена система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2007 с обхват строителство или еквивалентен. 5. Валиден сертификат ISO 14001:2004 за опазване на околна среда с обхват строителство или еквивалентен. 6. Документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с нормите на Закона за Камарата на строителите (Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2006г.) за обекти ІV група строежи, минимум втора категория. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, следва да се представи аналогичен документ за регистрация в професионален регистър на държавата, в която е установен, или да се представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон на държавата, в която е установен. 7. Професионалният стаж и опитът на експертите се доказва с автобиографии, дипломи, сертификати, лицензи и референции от работодател или Възложители.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има през последните пет години минимум три изпълнени обекта за строителство, подобни с предмета на поръчката /за обект подобен с предмета на поръчката ще се приема обект, който включва изграждане на водопроводни и/или канализационни мрежи/. 2. Участникът в откритата процедура /сумарно обединението/ да разполага с техническо оборудване и механизация /собствени или наети/, необходими за изпълнение на поръчката минимум: пет броя товарни автомобили /самосвал или бордови/ и два броя багери, които са собственост или наети от участника. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на разположение тези ресурси през целия период на изпълнение на обществената поръчка. 3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с обхват строителство или еквивалентен. 4. Участникът трябва да има валиден сертификат за внедрена система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2007 с обхват строителство или еквивалентен. 5. Участникът трябва да има Сертификат ISO 14001:2004 за опазване на околна среда с обхват строителство или еквивалентен. 6. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с нормите на Закона за Камарата на строителите (Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2006г.) за обекти ІV група строежи, минимум втора категория. В случай че участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, следва да има регистрация в професионален регистър на държавата, в която е установен. 7. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на обществената поръчка, както следва: Ръководител на проекта, технически ръководител на обекта, отговорник за контрола на качеството, отговорник по безопасни условия на труд. Ръководителя на проекта, техническия ръководител на обекта, отговорника за контрола на качеството и отговорника по безопасни условия на труд не могат да бъдат едно и също лице. Минимални изисквания за компетентните технически лица са: Ръководител на проекта – магистър строителен инженер с 10 години специфичен опит в изпълнението на проекти за изграждане на ВиК мрежи. Технически ръководител– средно строително образование с 10 години специфичен опит в ръководството на ВиК проекти. Лицензиран координатор по здравословни и безопасни условия на труд – магистър с 3 години специфичен опит при изпълнението на ВиК проекти. Участникът трябва да има на разположение експертите, цитирани в обявлението на граждански или трудов договор през целия период на изпълнение на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ТО1 - Оценка на предложената концепция за изпълнение на строителните процеси; тежест: 20
Показател: ТО2 - Оценка на предложената оценка на риска; тежест: 12
Показател: ТО3 - Оценка на предложените мерки за опазване на околната среда; тежест: 8
Показател: ФО - Финансова оценка - оценка на предложената цена; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.06.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата се превежда с платежно нареждане към бюджета по сметка на Община Несебър BG55 UNCR 7630 8400 0004 00; UNCR BGSF, код за плащане 447000 – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър. Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в Община Несебър - град Несебър, п.к.8230, ул. „Еделвайс“ № 10, ет.6, ст. 68-2, отдел „Инвестиционна политика”. При поискване от заинтересованото лице възложителят може да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.06.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.06.2014 г.  Час: 14:00
Място

Административна сграда на Община Несебър : град Несебър, п.к.8230, ул. „Еделвайс“ № 10

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване на решението по ал. 5, т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ