Версия за печат

00657-2014-0002

BG-Габрово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" ООД, бул."Трети март" № 6, За: инж.Розалин Парашкевов, Р.България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office_vikgb@mbox.contact.bg, Факс: 066 801178

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на "В и К" ООД - Габрово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на кранове и друга арматура, използвани в пряката дейност на дружеството. Доставките се извършват по текущи заявки с транспорт на доставчика. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС франко складовата база на "В и К" ООД в град Габрово.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000, 42131120, 42131141, 42131145, 42131160, 42131270, 44411100, 44167200

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства
Шибърни кранове
Изпускателни клапани
Възвратни клапани
Хидранти
Спирателни кранове
Водопроводни кранове
Ремонтни фланци и скоби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата по всяка доставка ще се определят на база необходимостта от осигуряване на спирателна и друга арматура за текущата дейност на дружеството и извършване на бързи доставки при аварийни нужди на Възложителя с цел отстраняване на аварии, реконструкции и ремонтно-възстановителни работи по водопроводни мрежи и съоръжения на "В и К" ООД - град Габрово, регулярно през срока на действие на договора. Участниците слева задължително да оферират всички посочени в техническата спецификация видове и размери спирателна и друга арматура от предмета на обществената поръчка

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1/ Гаранция за участие в процедурата в размер на 1000 (хиляда) лева и 2/ Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3000 (три хиляди) лева. Гаранциите се внасят в брой в касата на дружеството - възложител или се превеждат по банковата му сметка в "Банка Пиреос България“ АД: IBAN: BG97PIRB 74611600720806, BIC: PIRBBGSF, или под формата на безусловна и неделима банкова гаранция обхващаща целия срок на процедурата (респ. на сключения договор).

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват в левове по банков път, съгласно приетата оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, притежаващи необходимата квалификация и опит в доставката на обекти с предмета на обществената поръчка и необходимата материално - техническа обезпеченост, отговарящи на изискванията на ЗОП, ППЗОП, решението и обявлението за обществена поръчка, и условията на възложителя и по отношение на които не са налице обстоятелствата, визирани в чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 1.1.Възложителя ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, всеки участник, който: 1.1.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 1.1.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 1.1.3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.1.4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 1.1.5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 1.1.6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 1.2.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, участници: 1.2.1.при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 1.2.2.които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. При подаването на офертата обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се доказват с представянето на декларацията по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи. Участникът трябва да е производител, директен вносител, оторизиран дистрибутор или да има сключен договор за дистрибуция и продажба на стоките на територията на Република България.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът да има положителен финансов резултат след данъчно облагане за всяка от трите финансови години (2009г., 2010г. и 2011г.). Ако участникът е обединение / консорциум, който не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки един от членовете на обединението / консорциума. За доказване на тези обстоятелства участниците представят заверени от тях копия от баланса и отчета за приходите и разходите, съгласно приложимите счетоводни стандарти за посочените три финансови години - 2009г., 2010г. и 2011г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участникът следва да е реализирал оборот на стоки, идентични със стоките, предмет на поръчката за не по-малко от 300 000 лева без ДДС през последните три години. За доказване на това обстоятелство участникът представя списък-декларация (по образец от документацията за участие) на договори за доставки на стоки, идентични с тези, предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение от възложителите по договорите. Участникът следва да е изпълнявал договори с предмет, аналогичен с предмета на настоящата поръчка с поне едно ВиК дружество в Република България през всяка една от последните три години. Изискуемите документи за доказване съответствието на предлаганите от участниците изделия с техническата спецификация на възложителя са посочени подробно в описанието на предмета на поръчката - Приложение № 1 към документацията за участие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ЦЕНА; тежест: 70
Показател: РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ; тежест: 10
Показател: СРОК НА ДОСТАВКАТА; тежест: 10
Показател: ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СТОКИТЕ; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.06.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

В брой на касата на дружеството или чрез превод по банковата сметка на дружеството.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.06.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.06.2014 г.  Час: 13:00
Място

седалището на дружеството в град Габрово, бул."Трети март" № 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

лицата, посочени в чл.68, ал.3 от ЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ