Версия за печат

00484-2014-0010

BG-Костенец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Костенец, ул. "Иван Вазов" №2, За: Георги Янакиев - главен юрисконсулт, Р.България 2030, Костенец, Тел.: 07142 2308, E-mail: kostenetz_adm@yanoo.com, Факс: 07142 3234

Място/места за контакт: Община Костенец

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostenetz.com.

Адрес на профила на купувача: www.kostenetz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Костенец
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец" за обекти: гр.Костенец: 1. Ремонт и подмяна водопровод и тротоарна настилка с тротоарни плочки 40/40/5 на бул.”Цариградски шосе” /от тунела до болницата/; 2. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Бреза” /от кръстовище с ул.”Стефан Караджа” до ул.”Явор”; 3. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Момина сълза” /от ул.”Оборище” до ул.”Заря”/; 4. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Боровец” /от ул.”Мургаш” до ул.”Хан Исперих”/; 5. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Марица” /от ул.”Екзарх Йосиф” до ул.”Стефан Караджа”/; 6. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Свети Георги” /от ул.”Люляк” до ул.”Перуника”/; 7. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Явор”, кв.Върбака; 8. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Средна гора”; 9. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Цар Самуил”; 10. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Оборище”; 11. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Заря”; 12. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Акация” /от ул.”Оборище” до ул.”Средна гора”/; 13. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Искра”; 14. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Васил Левски”; 15. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Свобода” /от ул.”Васил Левски” до ул.”Белмекен”/; 16. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Роза”; 17. Ремонт и подмяна водопровод и тротоарна настилка с паваж 20/10 см. по ул.”Белмекен” /от ул.”Свобода” до ул.”Кокиче” - ремонт и подмяна водопровод и от ул.”Свобода” до ул.”Кирил и Методий” - ремонт и подмяна тротоарна настилка с паваж 20/10 см. с.Костенец 1. Ремонт и реконструкция на канализация на ул.”Ягода” между ул.”Освобождение” и ул.”Чавча”; 2. Ремонт и реконструкция на канализация на ул.”Чавча” между ул.”Ягода” и ”Пей мост” с.Пчелин 1. Ремонт и реконструкция водопровод кв.26 с.Пчелин; 2. Ремонт и подмяна тръби на захранващ водопровод за с.Пчелин /от резервоар на с.Пчелин до път с.Пчелин – Пчелински бани и от разпределителен кран за с.Пчелин до резервоар на с.Пчелин/.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200, 45332300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец" включва обекти: гр.Костенец: 1. Ремонт и подмяна водопровод и тротоарна настилка с тротоарни плочки 40/40/5 на бул.”Цариградски шосе” /от тунела до болницата/; 2. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Бреза” /от кръстовище с ул.”Стефан Караджа” до ул.”Явор”; 3. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Момина сълза” /от ул.”Оборище” до ул.”Заря”/; 4. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Боровец” /от ул.”Мургаш” до ул.”Хан Исперих”/; 5. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Марица” /от ул.”Екзарх Йосиф” до ул.”Стефан Караджа”/; 6. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Свети Георги” /от ул.”Люляк” до ул.”Перуника”/; 7. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Явор”, кв.Върбака; 8. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Средна гора”; 9. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Цар Самуил”; 10. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Оборище”; 11. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Заря”; 12. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Акация” /от ул.”Оборище” до ул.”Средна гора”/; 13. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Искра”; 14. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Васил Левски”; 15. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Свобода” /от ул.”Васил Левски” до ул.”Белмекен”/; 16. Ремонт и подмяна водопровод ул.”Роза”; 17. Ремонт и подмяна водопровод и тротоарна настилка с паваж 20/10 см. по ул.”Белмекен” /от ул.”Свобода” до ул.”Кокиче” - ремонт и подмяна водопровод и от ул.”Свобода” до ул.”Кирил и Методий” - ремонт и подмяна тротоарна настилка с паваж 20/10 см. с.Костенец 1. Ремонт и реконструкция на канализация на ул.”Ягода” между ул.”Освобождение” и ул.”Чавча”; 2. Ремонт и реконструкция на канализация на ул.”Чавча” между ул.”Ягода” и ”Пей мост” с.Пчелин 1. Ремонт и реконструкция водопровод кв.26 с.Пчелин; 2. Ремонт и подмяна тръби на захранващ водопровод за с.Пчелин /от резервоар на с.Пчелин до път с.Пчелин – Пчелински бани и от разпределителен кран за с.Пчелин до резервоар на с.Пчелин/.

Прогнозна стойност без ДДС
183333.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – 1 830.00 лв. /хиляда осемстотин и тридесет лева/. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за получаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Общината: Банка: "ЦКБ" - АД, клон Костенец, Банков код (BIC): CECBBGSF, IBAN: BG14CECB97903342549800 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 2 % от общата стойност на договора без включен ДДС и се представя при сключването му. Валидността на гаранцията за изпълнение (когато участникът определен за изпълнител на поръчката е избрал банкова гаранция) следва да бъде не по-малко от 60 календарни дни след изтичане срока на договора. 3. Участникът, определен за изпълнител, представя запис на заповед или гаранция за авансовото плащане. Размерът на гаранцията за авансово плащане е в размер на 50 % от стойността на договора с включен ДДС. 4. Гаранциите се представят във форма, избрана от участника - парична сума или банкова гаранция. Банковата сметка на Община Костенец е: Банка: "ЦКБ" - АД, клон Костенец Банков код (BIC): CECBBGSF, IBAN: BG14CECB97903342549800 5. Ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити. 6. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на участника/изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 7. Представяне на гаранцията чрез депозит на парична сума: а) Ако гаранцията за участие се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец" б) Ако гаранцията за изпълнение се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано Гаранция за добро изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец" в) Ако гаранцията за авансово плащане се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано Гаранция за авансово плащане по договор за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец"

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средства от бюджета на Община Костенец. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора както следва: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 50 % /петдесет процента/ от цената по договора в лева с ДДС в срок до 30 календарни дни след представяне на запис на заповед или банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинална фактура. Гаранцията ще се освободи при достигане на стойността на актуваните и действително извършени дейности, одобрени от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 50 % от стойността на договора. 2.Единичните цени на СМР, посочени в количествено-стойностните сметки от Ценовата оферта (Приложение 3) към договор са окончателни и не подлежат на корекция при изпълнението на договора. 3. Окончателно плащане се извършва след изтичане на срока по договора, подписан без забележки подписан без забележки двустранен протокол за предаване на извършената работа в срок от 30 календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицето осъществяващо инвеститорски контрол регламентирани разходно-оправдателни документи (Протокол образец 19 и актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.) доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура, както и одобрени средства от финансиращия орган. Одобрените от лицето осъществяващо инвеститорски контрол регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателната фактура следва да бъдат представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 4. Плащанията по т. 1 и 3 се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 5. Срокът за плащане по т. 1 и 3 се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 7 календарни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация. 6. В хода на СМР, при възникване на необходимост от извършване на допълнителни дейности без извършването, на които обаче обектът би бил незавършен и ще стане невъзможно въвеждането му в експлоатацията, същите ще се извършат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и документацията за участие в процедурата. 2.При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: а) Решението за откриване на процедурата; б) Обявление за обществена поръчка; в) Техническо задание и описание на обществената поръчка; г) Указания за подготовката на оферта; д) Критерий за определяне на оценка на оферта; е) Проект на договор за изпълнение на поръчката; ж) Указания по провеждането и участието в процедура; з) Образците за участие в процедурата. Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 3.Оферта, получена от Възложителя след срока, посочен в обявлението за обществена поръчка, ще бъде върната неразпечатана на Участника. Не се разглеждат оферти, поставени в незапечатан плик или с нарушена цялост.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата по Образец, подписан от участника; 2. Административни сведения по Образец 3. Оферта по Образец; 4. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или удостоверение за актуално състояние, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, а когато участникът е чуждестранно ЮЛ прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ.5. Оригинал или заверено копие на договора за обединение, в който задължително е посочен представляващият обединението 6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (ако е приложимо) 7. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д), ал. 2, т. 2 /вкл., че не е лишен от правото да упражнява строителни дейности, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен / и ал. 5 т. 1 от ЗОП – попълва се по образец и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а , т.3, т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП – попълва се по образец 8. Декларация за запознаване с условията на поръчката по Образец; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители по Образец; 10.Декларация за съгласие на подизпълнител по Образец; 11. Декларация за оглед на обекта по Образец; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП по Образец. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, декларацията се преставя само от членовете на обединението, които ще извършват строителни дейности; 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП по Образец; 14. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 16. Сканирано копие на електронен носител на документите в Плик 1 в pdf формат. II. От участие в процедурата по възлагане на ОП се отстранява участник в следните случаи: не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия, по реда на чл.68, ал.8; е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания; е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;. За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д), ал. 2, т. 2 (първо предложение), т.5 и ал. 5 т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а (първо предложение), т.3, т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП в държавата, в която лицето е установено. Когато представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на условията в тази документация. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени от участника копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за юридическите лица и едноличните търговци. Когато участникът е чуждестранно лице горепосочените документи се представят, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която същият е установен. Всички страници на документите трябва да са заверени от участника с „вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт, съобразно удостоверението за актуално състояние или въз основа на редовно упълномощаване от това лице. Ако участникът е физическо лице - официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, включително и годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), заверени от участника с „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. Когато е посочен единен идентификационен код не е необходимо представянето на цитираните документи, в случай че годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) са обявени в Търговския регистър. 2. Справка за общия оборот от дейността на участника и оборота от СМР от сходни обекти за последните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 7); 3. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Когато Участникът в процедурата е Обединение документите по т. 1 и т.2 се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя, документа по т.3 се представя от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1-3, се представят за всеки от посочените подизпълнителите.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има оборот за последните три години (2011, 2012 и 2013 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 400 000,00 лева (четиристотин хиляди лева) сумарно. 2.Участникът да има оборот от СМР от сходни обекти за последните три години (2011, 2012 и 2013 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 200 000,00 лева (двеста хиляди лева) сумарно. •Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират СМР по ремонт, реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи. 3. Застрахован е с валидна “Застраховка за професионална отговорност в строителството» по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1 и т.2 прилага за обединението като цяло. Застраховката по т.3. следва да бъде представена от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията по т. 1-3 се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните изпълнени дог. за строителство, сходни с предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните 5 години (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.), считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността, с посочени: предмет, цена, място и срокове на изпълнение, съгласно образец (Приложение № 8). Спис. трябва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение за всеки описан в нея обект. В препоръките задължително се посочва наим. на възложителя, предмета и общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е проф. и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с възложителя. Възложителят си запазва правото, при необходимост и по време на оценката на офертите, да изисква от уч. допълнителни док. за реалното изпълнение на дог. / акт обр.19 и плащанията към тях и др./. 2. Декл. от уч. за броя на действащите трудови договори и за наетите по гражданско правоотношение лица, към датата на подаване на оферта.3. Списък на инж-техническия състав на фирмата, определен за изпълнение строителството на обекта - предмет на обществената поръчка (Приложение № 8а). Спис. трябва да е придружен от проф. автобиографии и документи, доказващи образование, проф. квалификация и трудов стаж (дипломи, серт. специализации, удостов. от курсове с проф. насоченост копия от трудова книжка и/или трудовите договори (за лицата работещи/ работили по трудово правоотношение); за лицата работещи/ работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) и др., които кандидатът прецени за релевантни.4. Списък на изпълнителския състав, ангажиран в строителството на обекта на поръчката, придружен от документи за проф. квалификация, изискваща се от естеството на видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж (Приложение № 8б).;5. Списък на собствено и наето тех. оборудване, стр. техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката. Спис. трябва да съдържа наименование на машината или оборудването, тех. характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удост. основанието за ползване от уч. (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от уч.). (Приложение № 8в).6. Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издаден от акредитиран серт. орган;7. Копие на валиден сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, издаден от акредитиран серт.орган;8. Заверено от участника копие на талон за регистрация в ЦПРС удостоверяващи право на изпълнение на СМР от четвърта или по-горна категория по ЗУТ или удостоверение за вписване в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП с подобен обхват; Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1 - 5 се представят само за тези членове на Обед., чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя, а документите по т. 6 - 8 се представят от тези членове на обед., които според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР, съобразно категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ.Когато Уч. предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1-8 се представят за всеки от посочените подизпълнители.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има успешно изпълнени в рамките на последните пет години или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (към датата на подаване на офертата), поне 2 договора за обекти, включващи ремонт, реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улици. 2. За изпълнението на поръчката участникът следва да разполага с инженерен персонал- ключови експерти, назначени на трудов договор или граждански договор, които да отговаря на следните изисквания: Ръководител на обекта - да има завършено висше образование с квалификация „инженер ВиК” или еквивалентна, степен „магистър”; - да има минимум 5 години стаж по специалността. Строителен инженер («Промишлено и гражданско строителство») – 1 бр. - със завършено висше образование, степен «магистър», специалност «Промишлено и гражданско строителство» или еквивалентна, с най-малко 5 години стаж по специалността. 3. Участникът в откритата процедура да разполага с техническо оборудване и механизация /собствени или наети/, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: • Багер – 3 бр. • Товарен автомобил – 3 бр. 4. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 5. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. 6. Участникът да има право на изпълнение на СМР от четвърта група, трета категория или по-горна по ЗУТ или еквивалентна; В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности по т. 1 - 3 важат за обединението като цяло, а минималните изисквания по т. 4 - 6 следва да бъдат доказани от този/тези член/ове на обединението, който според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземе участие в конкретните СМР. При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обекта на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технологична последователност на строителните процеси -П1.1; тежест: 20
Показател: Линеен график с приложена диаграма на работната ръка-П1.2; тежест: 10
Показател: Управление на риска - П1.3; тежест: 20
Показател: Финансово предложение ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.05.2014 г.  Час: 11:00
Място

Община Костенец

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията не се заплаща. Същата може да бъде изтеглена от Интернет адреса на община Костенец, а именно: www.kostenetz.com, в раздел "Профил на купувача".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Редът за обжалване е регламентиран в чл. 120, ал. 5 и ал. 6 ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Костенец, ул."Иван Вазов" 2, Р.България 2030, Костенец, Тел.: 07142 2308, E-mail: kostenetz_adm@yanoo.com, Факс: 07142 3234

Интернет адрес/и:

URL: www.kostenetz.com..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ