Версия за печат

00413-2014-0007

BG-Горна Оряховица: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133673

Община Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев" № 5, За: Миглена Петкова - старши юрисконсулт, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60501, E-mail: E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

Място/места за контакт: пл. "Георги Измирлиев" №5

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично и художествено-архитектурно осветление, доизграждане на автоматична система за управление на улично осветление на територията на Община Горна Оряховица по видове работи съгласно документацията за участие"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Горна Оряховица
Код NUTS: BG321
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

1. Експлоатационна поддръжка на 1 брой функциониращо осветително тяло 2. Строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление 3.Доставка на материали при извършване на експлоатационна подръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50232100, 50232110, 45316110

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление
Експлоатация на съоръжения за обществено осветление
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видове работи съгласно документацията за участие. На територията на Общината има приблизително 6380 бр. осветителни тела.

Стойност, без да се включва ДДС
1100000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 6000 лв. , представени в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметка на община Горна Оряховица, IBAN: BG06UNCR75273343690530, BIC: UNCRBGSF при Уникредит Булбанк клон гр. Горна Оряховица или - банкова гаранция за срока на валидност на офертите. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за поручаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Община Горна Оряховица на посочената банкова сметка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с Договора между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият Участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Освобождаването на гаранцията за изпълнение е съгласно разпоредбите на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е от бюджета на Община Горна Оряховица, като за всяка календарна година Общински съвет Горна Оряховица определя средствата за изпълнение на договора. Плащането ще се извърши съгласно условията на приложеният към документацията за участие проект на договор.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Ако участника определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не е длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик № 1 "Документи за подбор" 1. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника- попълва се по образец. Документите се подреждат в последователност, съгласно списъка. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. При участие на чуждестранно лице - копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения - копие от договор за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Административни сведения – по образец . 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 5. Документ за регистрация по ЗДДС - регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие). Ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това обстоятелство в офертата 6. Декларациза запознаване с документацията за участие и за липса на възражения – по образец. 7. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47 ал.1, т.1 /от „а” до „д”/; чл. 47, ал.2, т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки - по образец; 8. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки – по образец; 9. Информация за подизпълнители по образец ; 10. Доказателства за икономически и финансови възможности, съгласно документацията и обявлението; 11. Доказателства за технически възможности, съгласно документацията и обявлението; 12. Документ за закупена документация за участие – копие; 13. Документ за внесена гаранция за участие – оригинала на вносна бележка или оригинал на банкова гаранция; 14. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по Образец; Плик № 2 "Техническо предложение" 1. Техническо предложение, в което се изясняват подробно параметрите на извършваната услуга, чрез приложената обяснителна записка за организация на изпълнението на поръчката – по Образец, Документът се прилага и в електронен вид. В плик №2 участниците, представят информацията съгласно настоящата документация за участие, както следва: - образец- оферта, в това число срок за изпълнение на поръчката - обяснителна записка - работен план /план за организацията и реализацията на изпълнението/, включително методологията на работа, съгласно документацията за участие. 2. Оферта – по Образец „ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 1. Ценовото предложение по Образец, придружено с анализи, от които да е видно ценообразуването и които доказват стойностите за единица мярка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Съгласно чл. 50, ал.1, т.1 от ЗОП – копие от валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност; 2. Съгласно чл. 50, ал.1, т. 3 – Информация за общия оборот и за оборота от дейност по извършване на експлоатационна поддръжка на улично осветление за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си - по образец - оригинал; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ= *Забележка: За участниците вписани в Търговски регистър към Агенция по вписванията, посочили ЕИК и които съгласно изискванията на чл. 6 ал.3 от Закона за търговския регистър са публикували Годишен финансов отчет, във връзка с чл. 23, ал. 3 от ЗТР изискването за представяне на копие от годишен финансов отчет не е задължително.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване към т.1: да има сключена застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и на Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”; Минимално изискване към т.2: Минимален оборот на участника за дейност по извършване на експлоатационна поддръжка на улично осветление за последните три години да е сумарно в размер не по-малко от 1 000 000 /един милион/ лв. без ДДС. В случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Съгласно чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП – списък на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката - извършване на експлоатационна поддръжка на улично осветление, изпълнени през последните три години /2011, 2012 и 2013 г./, включително стойностите, датите и получателите, придружен от договори и препоръки за добро изпълнение; 2. Съгласно чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП – Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на дейностите, придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалният опит на минимално изискуемите лица. Такива документи могат да бъдат копия от дипломи, удостоверения, трудови книжки, документи за приемане на работа, референции, саморъчно подписани автобиографии и други подходящи, от които е видно съответствието с минималните изисквания. 3. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. 4. Съгласно чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП - декларация за техническо оборудване. Участниците доказват наличната техника с фактури или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи документи / инвентарен опис, договори за лизинг и др./. Декларираната техника трябва да е на разположение на участника за изпълнението на дейностите, съгласно документацията за участие и да е подходяща за изпълнението им, съгласно техническите условия; Техниката може да бъде собствена или наета с окончателен договор за наем със срок, съответстващ на срока за изпълнение на поръчката. Участникът да представи техническа характеристика на всяко оборудване, предвид поставените минимални изисквания към тях. Декларация, свободен текст, че в случай, че участникът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора, той ще разполага с материално-техническа база на територията на Община Горна Оряховица. 5. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. 6. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП; 7. Заверено копие от валиден сертификат за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП; Копията на документите по т. 5, 6 и 7, които са на чужд език да се представят и в превод. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т.6 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване към т.1: Участникът представя минимум един изпълнен договор през последните три години /2011, 2012 и 2013 г./, включващ заедно или поотделно дейности по: експлоатационна поддръжка на улично осветление и дейности по изграждане на улично осветление. Към договора участникът представя Референция /препоръка за добро изпълнение съдържаща стойност, дата и място на изпълнение и Възложител. Минимално изискване към т.2: наличие на: - Минимум един строителен инженер - пътно строителство, - Минимум един електро инженер , - Минимум един технически ръководител с образование по електротехника, - Минимум 10 лица, притежаващи квалификационна група по електробезопасност. Минимално изискване към т.3: Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи от ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС и за строежи от ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: строежи трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС и за строежи от ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи по позиция 43.21 или еквивалентен документ за чуждестранни участници. В случай на участие на обединение изискването за представяне на удостоверението се отнася за участниците в обединението, в зависимост от дейностите, които ще извършва при изпълнение на поръчката. Участниците в обединението представят валидни удостоверения, включващи вида СМР, които ще изпълняват. Минимално изискване към т.4: - наличие на минимум 3 бр. автовишки, от които поне едната с работна височина 18 м и поне една с висока проходимост със задвижване 4х4, - мин. 1 бр. багер /мини-багер/, - мин. 1 бр. автокран - деклариране, че в случай, че участникът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора, той ще разполага с материално-техническа база на територията на Община Горна Оряховица. Минимално изискване към т.5: Да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП; Минимално изискване към т.6: Да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП; Минимално изискване към т.7: Да притежава валиден сертификат за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; Посочените сертификати трябва да бъдат издадени от независими лица, които отговарят на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, тези изисквания се прилагат съобразно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Финансова оценка - ФО = Ц1 + Ц2 + Ц3 ; тежест: 40
Показател: Техническа оценка - Т = T1*50% + T2. 25% + T3 * 25%; ; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
06.06.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие могат да направят това в сградата на Община Горна Оряховица в стая № 108. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Сумата от 10 лв. следва да бъде внесена в касата на Община Горна Оряховица или по банков път на следната сметка IBAN:BG50UNCR75278444051200, BIC:UNCRBGSF, код вид плащане: 44 70 00, Уникредит Булбанк клон гр. Горна Оряховица. Документацията се получава в стая 104, след представяне на документ, че същата е заплатена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.06.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.06.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на обащина Горна Оряховица

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, след представяне на документ за принадлежност към конкретната медия/организация.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Настоящата обществена поръчка е със срок за изпълнение 60 месеца и следващото обявление ще бъде публикувано след 54 месеца.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ