Версия за печат

01389-2014-0007

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, За: Николай Чолаков, Република България 1000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: "Градски транспорт" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com..

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Варна 9000, ул. “Тролейна” № 48
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е ”Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа”. Количествата консумирана електрическа енергия през токоизправителни станции на ниво средно напрежение e около 5000MWh годишно.Всички обекти на Възложителя са първа категория на електрозахранване.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
550000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

18

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна в банка Райфайзенбанк, гр. Варна, BIC: RZBB9155, IBAN: BG91RZBB91551064189217 б) банкова гаранция – по образец . 1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 5 500 лв. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, посочен в обявлението - Приложение 3. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Ако участникът избере банкова гаранция за изпълнение на договора тя трябва да е изготвена по образеца – Приложение 4. 3. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извършва по оферираните цени съгласно ценовото приложение на участника

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа/договора/, с който е създадено обединението. Този документ/договор/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка; съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и обединението/консорциума е създасено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката, до края на срока съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените по чл. 47, ал. 2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 5. за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Плик №1:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или декларация с единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Образец № 5). 2.1. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички членове на обединението. 2.2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 2.3. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 2.4. Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод. 2.5. Когато не е представена декларация с ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 2 месеца преди датата на отваряне на офертите. 2.6. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 3. Кандидатът да има лиценз за търговия с електрическа енергия в Република България. 4.Кандидатът да притежава лиценз за координатор на балансираща група. 5. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер на 5 500 лв; 6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; 7. Доказателства за техническите възможности на участника. 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”-“д”, ал. 2, т. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки съгласно Образец № 6; 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 и ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки съгласно Образец № 7. 10. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП съгласно Образец № 8. 11. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията, на които отговаря и основния участник съобразно вида и дела на неговото участие при изпълнението на обществената поръчка, и да представи към офертата на участника документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП. 12. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за участие в обединение (Образец № 9); 13. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. 14. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 12); 15. Декларация за валидност на офертата (Образец № 13); 16. Административни сведения (Образец № 14); 17. Участникът може да представи и други документи, доказващи икономическото и финансовото му състояние, и техническите и професионалните му възможности за изпълнение на обществената поръчка. Плик № 2: 1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, съгласно образеца приложен към документацията за участие. Плик № 3: 1. Предлагана цена, съгласно образеца приложен към документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходните три години- 2011, 2012, 2013 г. /в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е започнал дейността си/, заверени от одитор - ако подлежат на одит. 2. Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот за последните 3 години- 2011, 2012, 2013 г. /в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е започнал дейността си/, подписана от представляващия участника, както и за оборота от доставка /продажба/ на електрическа енергия по свободно договорени цени за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.,съгласно Образец № 10. Минимални изисквания: Участниците следва да имат общ оборот от доставка /продажба/ на електрическа енергия по свободно договорени цени, сходни с предмета на на поръчката, за последните три години 2011, 2012 и 2013 г., не по-малък от 1 650 000 лв. /един милион шестотин и петдесет хиляди/ без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП за основните договори, изпълнени през последните три години- 2011, 2012, 2013 г /в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е започнал дейността си/, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, срок на договорите и възложителите, придружени от минимум три препоръки за добро изпълнение /оригинали или нотариално заверени копия/ за конкретната дейност свързан с предмета на поръчката, съгласно Образец № 11; Препоръките за добро изпълнение посочват стойността, датата и мястото на доставена електрическа енергия по свободно договорени цени . 2. Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване; 3 Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалентно, с обект обхвата на поръчката издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. 4. Списък на ръководните служители или на лицата, които отговарят за извършването на доставката, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация (дипломи, удостоверения, сертификати и др.) 5. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация (дипломи, удостоверения, сертификати и др.); 6. Документ /оригинал или нотариално заверено копие/ от ЕСО ЕАД за количеството доставена електроенергия на свободния пазар по вътрешни графици на крайни клиенти в Република България за последните 12 месеца предхождащи дата на подаване на заявката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Начин на плащане/разсрочено без наличие на аванс/; тежест: 20
Показател: Предлагана цена за изпълнение на поръчката; тежест: 80
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.05.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път или в брой в касата на "Градски транспорт" ЕАД Варна. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията.Банковите реквизити на "Градски транспорт" ЕАД Варна са следните: Банка Райфайзенбанк, IBAN: BG91RZBB91551064189217 BIC: RZBB9155

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.06.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.06.2014 г.  Час: 10:30
Място

Административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

URL: www.gtvarna.com..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ