00449-2014-0002

BG-Омуртаг: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" № 2а, За: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на Дирекция "ПИСОП", Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на Дирекция "ПИСОП"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.omurtag.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на строителни и ел. материали, В и К части и инструменти за нуждите на Община Омуртаг”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: община Омуртаг
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на строителни и ел. материали, В и К части и инструменти за нуждите на Община Омуртаг”. Артикулите са за нуждите на следните звена на бюджетна издръжка: Община Омуртаг, ЕБС „Образование и култура” и Детска ясла № 1. Поръчката включва четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали”; Обособена позиция 2: „Доставка на ел. материали”; Обособена позиция 3: „Доставка на В и К части”; Обособена позиция 4: „Доставка на инструменти”;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ориентировъчна стойност на поръчката: до 132460.00 лева, без ДДС, разпределена както следва: 1) за Обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали”- до 102500.00 лв. без ДДС; 2) за Обособена позиция 2: „Доставка на ел. материали”- до 21776.00 лв. без ДДС; 3) за Обособена позиция 3: „Доставка на В и К части”- до 2184.00 лв. без ДДС; 4) за Обособена позиция 4: „Доставка на инструменти”- до 6000.00 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност без ДДС
132460 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.06.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т.2 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие. При подписване на договор за всяка обособена позиция изпълнителят представя гаранция за изпълнението на съответния договор – парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал в полза на възложителя, съгласно приложения в документацията образец /Приложение № 10/. Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя. Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на действие на съответния договор за обособена позиция. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 (три) на сто от стойността на съответния договор без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на стоката се извършва от ръководителя на съответното звено, получател на доставката, след всяка заявка, чрез банков превод по сметка на изпълнителя, в срок до ..... дни след представянето на оригинална фактура. Съответният ръководител (законен представител или упълномощено лице) на обекта, получател на доставката, приема работата и извършва плащането при условията на проекта на договор и офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - (оригинал). 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 7. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора; 8. Декларация за наличие или липса на подизпълнител; 9. Декларация от подизпълнител, ако е приложимо; 10. Икономически и финансови възможности; 11. Технически възможности; 12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 13. Предлагана цена;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да представи годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последните три финансово приключени години.
Минимални изисквания: Участникът да има положителен финансов резултат за последните три финансово приключени години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да представи списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, предхождащи крайният срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.
Минимални изисквания: За последните три години, предхождащи крайният срок за подаване на оферти, участникът да има изпълнен най- малко един договор за доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 45
Показател: Срок на доставка след заявка; тежест: 40
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2014 г.  Час: 09:00
Място

Заседателна зала на Общинска администрация- гр. Омуртаг

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са разписани в чл. 120, ал. 5, т.1 и ал.6 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Омуртаг, Дирекция "ПИСОП", ул. "Александър Стамболийски" № 2а, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на строителни материали”
1) Кратко описание

Артикулите са за нуждите на следните звена на бюджетна издръжка: Община Омуртаг, ЕБС „Образование и култура” и Детска ясла № 1.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44110000

Описание:

Строителни материали

3) Количество или обем

за Обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали”- до 102500 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
102500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на ел. материали”
1) Кратко описание

Артикулите са за нуждите на следните звена на бюджетна издръжка: Община Омуртаг, ЕБС „Образование и култура” и Детска ясла № 1.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31681410

Описание:

Електрически материали

3) Количество или обем

за Обособена позиция 2: „Доставка на ел. материали”- до 21776 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
21776 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на В и К части”
1) Кратко описание

Артикулите са за нуждите на следните звена на бюджетна издръжка: Община Омуртаг, ЕБС „Образование и култура” и Детска ясла № 1.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44400000

Описание:

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

3) Количество или обем

за Обособена позиция 3: „Доставка на В и К части”- до 2184 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
2184 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на инструменти”
1) Кратко описание

Артикулите са за нуждите на следните звена на бюджетна издръжка: Община Омуртаг, ЕБС „Образование и култура” и Детска ясла № 1.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44510000

Описание:

Инструменти

3) Количество или обем

за Обособена позиция 4: „Доставка на инструменти”- до 6000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
6000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2015 г.