Версия за печат

00449-2014-0001

BG-Омуртаг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" № 2а, За: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на Дирекция "ПИСОП", Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на Дирекция "ПИСОП"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.omurtag.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Омуртаг
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг”. Поръчката включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: «Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточна част на УПИ І, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг»; - Обособена позиция 2: «Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ ІХ, кв. 31 по плана на с. Камбурово, общ. Омуртаг»; - Обособена позиция 3: «Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 113 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг»; - Обособена позиция 4: «Площадка за игра за ползватели до з години и от 3 до 12 години в урегулиран имот Х, кв. 85 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг». Обществената поръчка е финансирана със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПМС № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112710

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на поръчката е до 599 310,00 лв. без ДДС, разпределена както следва: а) за обособена позиция 1 – до 105 410,00 лв. без ДДС; б) за обособена позиция 2 – до 400 400,00 лв. без ДДС; в) за обособена позиция 3 – до 47 250,00 лв. без ДДС; г) за обособена позиция 4 – до 46 250,00 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
599310 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.10.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква представянето на гаранция за участие в провежданата процедура при условията на опростените правила от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора - при подписване на конкретен договор изпълнителят представя гаранция за изпълнението на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, в полза на възложителя, с условия, които да са същите или да са по-добри от тези в приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение на договора /Приложение № 10/. Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя, както следва: Банков код BIC: FINVBGSF Банкова сметка IBAN: BG04FINV915033UB034683 Първа инвестиционна банка АД Търговище офис Омуртаг Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на действие на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на парична гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Всеки участник сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Възложителят освобождава паричните гаранции без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Аванс в размер на 30 % от стойността по чл. 3, ал. 1, срещу представена проформа-фактура за стойността на аванса, платими в срок до 5 (пет) работни дни от представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинален екземпляр или заверено от него копие от протокола за откриване на строителната площадка и определянето на строителна линия и ниво; Останалата част до 50% от стойността по чл. 3, ал. 1 – поетапно, след представяне на документите по чл. 4, ал. 2 от договора, платими в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на средствата по ПМС 19/07.02.2014; Окончателно плащане до 20% от стойността по чл. 3, ал. 1, след издаване на Акт образец 15 за обекта, след представяне на документите по чл. 4, ал. 2 от договора, платими в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на средствата по ПМС 19/07.02.2014;

ІІІ.1.4) Други особени условия

Избрания за изпълнител за съответната обособена позиция ще бъде задължен да назначи определен брой безработни лица при изпълнение предмета на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. 2. Оферта по образец - Приложение 1 (оригинал). Всяка оферта за участие в процедурата е съгласно приложените в документацията образци и към нея се прилагат: 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 8. Декларация за наличие или липса на подизпълнител; 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител; 10. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението; 11. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението; 12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 13. Предлагана цена; Възложителят отстранява от участие в процедурата участник : а) който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 56, ал. 1 от ЗОП и допълнително изисканите от възложителя документи в документацията за участие; б) за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б. "е", т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП; в) който представя самостоятелна оферта, а участва и в обединение, подало оферта или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник; г) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в обявлението и документацията за участие; д) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; е) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ/заверено копие/.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж по съответната обособена позиция, за която участва.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. В случай, че препоръките са копия, същите да бъдат заверени от издателя на оригинала или нотариално заверени. 2. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя с приложен актуален талон за регистрация /заверено копие/. Чуждестранните физически и юридически лица представят еквивалентен документ за вписването в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващ на настоящата обществена поръчка.
Минимални изисквания: 1. За последните 5 години, предхождащи датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил договор/и за СМР, сходни с предмета на поръчката, на стойност най – малко равна на прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. Под „предмет, сходен с предмета на поръчката” се разбира изграждане и/или реконструкция на обществено значими пространства и/или пешеходни тротоарни настилки, благоустрояване и/или паркоустрояване на пешеходни зони и/или вътрешно квартални пространства и/или паркове. 2. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, четвърта категория. Чуждестранните физически и юридически лица представят еквивалентен документ за вписването в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващ на настоящата обществена поръчка. Участник, който не отговаря на което и да е от посочените в т. 1 и 2 изисквания, се отстранява от участие в процедурата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 30
Показател: срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: гаранционен срок; тежест: 10
Показател: предлагана цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Общинска администрация- гр. Омуртаг

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са разписани в чл. 120, ал. 5, т.1 и ал.6 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Омуртаг, Дирекция "ПИСОП", ул. "Александър Стамболийски" № 2а, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция «Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточна част на УПИ І, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг»
1) Кратко описание

Рехабилитацията се изразява в реконструкция на старата алейна мрежа и изграждане на нова такава, изграждане на нова ел. инсталация за парково осветление и нова водопроводна мрежа за сезонно измиване на алейната мрежа, озеленяване, паркоустрояване, парково обзавеждане на алеите и местата за отдих – два броя дървени беседки.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112710

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи

3) Количество или обем

Рехабилитацията се изразява в реконструкция на старата алейна мрежа и изграждане на нова такава, изграждане на нова ел. инсталация за парково осветление и нова водопроводна мрежа за сезонно измиване на алейната мрежа, озеленяване, паркоустрояване, парково обзавеждане на алеите и местата за отдих – два броя дървени беседки.

Прогнозна стойност, без ДДС
105410 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.10.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция «Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ ІХ, кв. 31 по плана на с. Камбурово, общ. Омуртаг»
1) Кратко описание

Рехабилитацията на озеленените площи се изразява в: алейна мрежа, изграждане на масивна стоманобетонна ограда с ажурни пана, озеленяване, паркоустрояване, парково обзавеждане на алеите и местата за отдих, детска площадка, баскетболно и волейболно игрища и техническа инфраструктура.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112710

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи

3) Количество или обем

Рехабилитацията на озеленените площи се изразява в: тротоарна настилка за алеи- 910 м2; изграждане на масивна стоманобетонна ограда с ажурни пана- 208,60м; озеленяване- 50 бр. иглолистни дървета, 20бр. широколистни дървета,цъфтящи храсти- 192бр., иглолистни и вечнозелени храсти-375бр., рози- 404 бр., превръзки върбови-171бр.; паркоустрояване; парково обзавеждане на алеите и местата за отдих- 26 бр. пейки и 10 бр. кошчета за отпадъци; детска площадка със съоръжения; баскетболно и волейболно игрища. Полагане на винилова настилка за спортни игрища- 753м2; Парково осветление- кабелни линии 840м, осветителни тела- 28бр.Стоманотръбен стълб- 4бр. Поливен водопровод- 165 л.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
400400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.10.2014 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция «Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 113 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг»
1) Кратко описание

Изграждането на площадката се изразява в строителството на алеи с настилка от бетонови плочи между двата диагонално разположени вход/ изхода, която разделя територията на площадката за ползватели до 3 години и площадка за ползватели от 3 до 12 години. По алеята са разположени местата за сядане – по две пейки за всяка площадка, беседка и кошчета за отпадъци. Върху площадката се монтират сертифицирани съоръжения за игра – люлки, пързалки, въртележка и пясъчник, както и с елементи на обзавеждане на площадката за игра – ограда с два входа, беседка, пейки, кошчета, информационни табели.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112710

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи

3) Количество или обем

Демонтажни работи- Механично разкъртване на плътен асфалтобетон 4см- 116м2; Механично разкъртване на трошенокаменна настилка 30см-35м3 и др.настилка бетонови плочи -112м2; Бордюри 120л.м.; Ударопоглъщаща каучукова настилка - 120 м3;детски съоръжения- 8 бр.; Беседка- 1 бр.; Пейки- 4 бр.; Кошчета за отпадъци- 2бр.; Ограда с метална конструкция и две двукрили врати- 72л.м.; Засаждане на дървета и храсти- 101бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
47250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.10.2014 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция «Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран имот Х, кв. 85 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг»
1) Кратко описание

Изграждането на площадката се изразява в строителството на алеи с настилка от бетонови плочи между двата диагонално разположени вход/ изхода, която разделя територията на площадката за ползватели до 3 години и площадка за ползватели от 3 до 12 години. По алеята са разположени местата за сядане – по две пейки за всяка площадка, беседка и кошчета за отпадъци. Върху площадката се монтират сертифицирани съоръжения за игра – люлки, пързалки, въртележка и пясъчник, както и с елементи на обзавеждане на площадката за игра – ограда с два входа, беседка, пейки, кошчета, информационни табели.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112710

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи

3) Количество или обем

Изграждането на площадката се изразява в строителството на алеи с настилка от бетонови плочи между двата диагонално разположени вход/ изхода, която разделя територията на площадката за ползватели до 3 години и площадка за ползватели от 3 до 12 години. По алеята са разположени местата за сядане – по две пейки за всяка площадка, беседка и кошчета за отпадъци. Върху площадката се монтират сертифицирани съоръжения за игра – люлки, пързалки, въртележка и пясъчник, както и с елементи на обзавеждане на площадката за игра – ограда с два входа, беседка, пейки, кошчета, информационни табели. Настилка- бетонови плочи 85м2; Бетонови бордюри- 90л.м.; Ударопоглъщаща каучукова настилка- 120м3; Детски съоръжения- 8 бр.; Беседка- 1 бр.; Пейки- 4 бр.; Кошчета за онпадъци- 2 бр.; Ограда с метална конструкция с две двукрили врати -72л.м.; Засаждане на дървета и храсти- 101бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
46250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение