Версия за печат

00688-2014-0004

BG-Русе: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ООД, ул."Добруджа" 6, За: инж.Т.Цанкова, С.Донев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 501504, E-mail: ik@vik-ruse.com, Факс: 082 820208

Място/места за контакт: отдел ИОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-ruse.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В ТРИ ЛОТА ЛОТ 1 - ДОСТАВКА НА ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ ЛОТ 2 - ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ ЛОТ 3 - ДОСТАВКА НА УДАРОУБИВАТЕЛИ, ВЪЗДУШНИЦИ И ОБРАТНИ КЛАПИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Русе ул."Св.Димитър Басарбовски"18
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В ТРИ ЛОТА ЛОТ 1 - ДОСТАВКА НА ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ. ЛОТ 2 - ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ. ЛОТ 3 - ДОСТАВКА НА УДАРОУБИВАТЕЛИ, ВЪЗДУШНИЦИ И ОБРАТНИ КЛАПИ

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

290 000 лв. за две години

Прогнозна стойност без ДДС
290000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатът представя гаранция за участие за всеки ЛОТ в размер на по 500 / петстотин / лв. Гаранцията за участие за изпълнителя се трансформира в гаранция за изпълнение (ако е парична сума). Гаранцията за изпълнение е 2 % от прогнозната стойност на поръчката за всяка обособена позиция. Гаранциите се представят в една от следните форми : парична сума внасена по банкова сметка IBAN BG 63 IORT 7379 1030 0430 01 BIC IORTBGSF в ” ИНВЕСТБАНК” АД – Русе, в касата на ” ВиК” ООД- Русе на ул."Добруджа" 6 или банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва в 14 дневен срок от датата на доставката след подписан протокол, фактура и сертификат за партидата, по банкова сметка посочена от спечелилия процедурата участник.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код; 2.Документ за внесена гаранция за участие; 3.Документи удостоверяващи качеството в което участникът подава оферта – производител , оторизиран представител и др.; 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП ; 5.Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако Кандидатът предвижда подизпълнители или декларация, че Кандидатът няма да използва подизпълнители. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от тях; 6. Срок за изпълнение на поръчката ; 7.Предлагана цена - представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”- оформена съгласно приложен образец; 8. Техническо предложение-оферта, надлежно оформена съгласно приложен образец; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Кандидата; 11.Ще бъдат отстранявани кандидати не представили документи по чл.47 и чл.57 или за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, както и такива, чиито оферта не отговаря на изискванията на чл.57 от ЗОП
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Баланс за 2010, 2011 и 2012г. 2. Отчет за приходите и разходите за 2010, 2011 и 2012г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Списък на основните договори за доставки, с предмет идентичен с предмета на поръчката, през последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение Минимални изисквания: – за последните 3 години участникът следва да е реализирал оборот най-малко 500 хил. лв. от продажби на стоките предмет на обществената поръчка – за последните 3 години участникът следва да представи копия от най-малко 6 броя договори с предмет продажба на стоки предмет на обществената поръчка; 2.Подробно описание и фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, каталожни материали и други документи (по усмотрение на участника), удостоверяващи съответствието на предлаганите стоки с изискванията на Възложителя. Фотографските снимки да показват наличието на изискваните маркировки. 3.Техническа спецификация на изделията, доказваща вида и качеството на вложените материали; 4.Сертификат за съответствието на изделията – издаден по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяването на строителните продукти; 5.ЕО декларация за съответствие на изделията и указания за прилагане, преведени на български език – съгласно НСИСОССП; 6.Санитарно разрешително за пригодност за питейно водоснабдяване на изделията – издадено от оторизиран орган; 7.Декларация, от участникът, за гаранционен срок на изделията – min 1 година от датата на доставката

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 90
Показател: Произход на изделията; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
24 BGN
Условия и начин на плащане

Парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя - IBAN BG 63 IORT 7379 1030 0430 01; BIC IORTBGSF в ” ИНВЕСТБАНК” АД –Русе или в брой в касата на ” ВиК” ООД- Русе

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.06.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.06.2014 г.  Час: 13:30
Място

гр.Русе , ул.”Добруджа” №6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

С надлежно оформено пълномощно, ако не е лицето представляващо кандидата по регистрация.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и сл. от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ДОСТАВКА НА ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ
1) Кратко описание

ДОСТАВКА НА ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

115 000 лв. за 2 години

Прогнозна стойност, без ДДС
115000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ
1) Кратко описание

ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

125 000 лв. за 2 години

Прогнозна стойност, без ДДС
125000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ДОСТАВКА НА УДАРОУБИВАТЕЛИ, ВЪЗДУШНИЦИ И ОБРАТНИ КЛАПИ
1) Кратко описание

ДОСТАВКА НА УДАРОУБИВАТЕЛИ, ВЪЗДУШНИЦИ И ОБРАТНИ КЛАПИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

50 000 лв. за 2 години

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24