Версия за печат

00835-2014-0002

BG-Съединение: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Съединение, ул. "6-ти Септември" № 13, За: Георги Руменов, България 4190, Съединение, Тел.: 0318 23920, E-mail: oba_saedinenie@abv.bg, Факс: 0318 23517

Място/места за контакт: Община Съединение

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.saedinenie.org.

Адрес на профила на купувача: www.saedinenie.org/?page_id=277.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„„ПРОЕКТИРАНЕ НА СКЛЮЧЕНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛАТА:ЦАРИМИР, ГОЛЯМ ЧАРДАК И МАЛЪК ЧАРДАК, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ –ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: община Съединение
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

– Във обхвата на изпълнение на предмета на поръчката е включено проектиране на сключена водопроводна мрежа на селата Царимир, Голям Чардак и Малък Чардак, община Съединение, Област Пловдив по следните части: Част:Технологична-Текстова част и чертежи; Част Геодезия, вкл. Трасировъчен план; Част:План за безопасност и здраве; Част: Конструктивна-за хидротехническите съоражения; Част: Количествено стойностна сметка /на хартиен и магнитен носител/; Част: Техническа спецификация на материалите, заложени в проекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

При проектирането трябва да бъдат спазени изискванията на: Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 19.04.2005 год. Изходни данни за проектиране на всяко населено място: Кадастрално-регулационен план на населеното место в М - 1:1000 Карта /данни/ за външното водоснабдяване на населените места в Общината Данни на съществуващата водопроводна мрежа – План на водопроводната мрежа в М – 1:2000 Данни за концентрирани консуматори на вода за питейно-битови нужди Списък на по-големите фирми /консуматора/ на вода за последните 3 /три/ години Данни за подадената и фактурирана вода за последните 3 години Брой на населението към 03. 02. 2014 год.: с. Царимир - 1080 души с. Голям Чардак - 765 души с. Малък Чардак - 486 души Теренът на трите населени места е равнинен Указания Водопроводната мрежа да се оразмери като сключена. При проектирането да бъдат спазени всички изисквания на: Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № Iз-1971от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар и Наредба №2 за проектиране, изграждане и на експлоатация на водоснабдителни системи от 19.04.2005 год. Обем и съдържание на проекта Том I – част: Технологична А. Текстова част • Да съдържа анализ на съществуващата водопроводна мрежа с изясняване на съществуващото разположение на тръбната система. • Изясняване на външното водоснабдяване за достатъчност на водоизточниците • Определяне на водоснабдителната норма на база данни от оператора за добитите и фактурирани водни количества, съобразено с нормативната база • Резултати от слючването на водопроводната мрежа по главни клонове • Проектната разработка да включва полагане на водопроводи по всички улици, включени в регулационния план и сградните отклонение към всички имоти. • Спецификация на тръби по диаметри, пожарни хидранити и спирателни кранове. • Обоснован избор на вида на тръбите • Техническа спецификация за изискванията и стандартите за тръби, арматура и материали. Б. Чертежи • Ситуация в подходящ мащаб с обозначение на населените места, предмет на проекта • Ситуация със съществуващата водопроводна мрежа в мащаб М 1 : 2000 • План с водни количества в М 1:2000 или М 1:1000 • План с оразмерителни данни • Надлъжен профил на главните и второстепенни клонове • Монтажен план на водопроводната мрежа • Детайли за полагане на тръбите, възстановяване на настилките, монтаж на ПК и СК Том ІІ, част Геодезия, вкл. трасировъчен план Том ІІІ, част Геология – хидрогеоложки доклад Том IV – част: План за безопасност и здраве /ПБЗ / Том V- част: План за пожарна безопасност /ППБ Том VІ – част „Конструктивна” - за хидротехническите съоръжения Том VII-част: Количествено-стойностна сметка - на хартиен и магнитен носител. Том VІІІ – част: Техниическа спесификация на материалите, заложени в Проекта

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

70


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие- Гаранцията за участие е в размер на 1000 лв.Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;б) банкова гаранция в полза на възложителя с условията на Образеца, включен в документацията за участие.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на парична сума, същото следва да се извърши по банков път, по следната сметка на община Съединение: Банка: „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Пловдив, ул. „К. Величков” – „РИЛОН ЦЕНТЪР” IBAN: BG48IORT73753308000003; BIC: IORTBGSF. Платежното нареждане за внесена парична сума, приложено към офертата на участника, трябва да бъде оригинал. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в настоящата процедура, със срок на валидност не по – малко от 220 (двест и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, и се представя в оригинал. Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника.Възложителят задържа, усвоява и освобождава гаранцията за участие при условията и на основанията предвидени в чл. 61и 62 от ЗОП.Гаранция за изпълнение – Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Съединение, и че е със срок на валидност най-малко за срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи документ за гаранция за изпълнение, съгласно обявените изисквания. Забележка!!!Образците на гаранциите за участие и изпълнение не са задължителни за участниците.Допълнителни подробности, свързани с гаранциите са подробно изложени в документацията за участие. При представяне на гаранц

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Основни финансови условия и начин на плащане - Финансирането на настоящата процедура е осигурено от бюджета на Община Съединение. Плащанията по договора ще се извършват съгласно чл. 303а от ТЗ по следната схема: Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора в срок от 7/седем/дни от подписване на договора и представяне на фактура. Окончателно плащане в размер на 70 % от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на изготвеният работен проект, удостоверено с подписването на приемо - предавателен протокол и представяне на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителя не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител в процедурата, е обединение на физически и/или юридически лица.В настоящата процедура едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Разяснения - Всяко закупило документацията лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.Срокове за искане на разяснения, за отговор от възложителя са съгласно чл. 29 от ЗОП.Съобщения и уведомления свързани с поръчката. Всички съобщения и уведомления, свързани с поръчката и с процедурата по избор на изпълнител, ще бъдат публикувани на сайта на община Съединение-профил на купувача. От датата на публикуване същите ще се считат за редовно връчени на участниците в процедурата.Офертата и всички приложения към нея се представят на български език. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод. Изисквания към преводите - Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица следва да е в официален превод. Всички документи, извън посочените в предходното изречение се представят и в превод. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.Липса на образци-Ако в настоящата документация се установи липса на образци на декларации, спаравки, информации, гаранции и др., предвидени от възложителя, за доказване на обстоятелства по поръчката, същите се представят от участниците в свободен текст и трябва да са със съдържанието, посочено в документацията/ако има предвидено задължително такова/. При противоречие и/или констатиране на технически, печатни и др. грешки между обявлението, документацията за участие и образците е налице следната йерархия: 1. ЗОП и ППЗОП 2. Решение за откриване на поръчката; 3. Обявление; 4. Документация за участие; 5. Образци.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията на възложителя в настоящата документация и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 ЗОП. Ако определеният за изпълнител участник е чуждестранно физическо или юридическо лице, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка се прилагат разпоредбите на чл. 48 от ЗОП.В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение. В него участниците трябва да определят едно лице, което да подаде офертата, да подпише, документите, които са общи за обединението, да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. Споразумението следва да бъде с нотариална заверка на подписите и при участие в процедурата се представя в оригинал или нотариално заверено копие.Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за който са налице обстоятелствата посочени в чл. 47, ал.1, ал.2 т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП. Изискванията на чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За Доказване на горните изисквания участниците представят декларации по образец.За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2, чл. 47, ал.2, т.1 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.Обстоятелството по чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП, във втората си част се отнася до общината, на територията на която е постоянният адрес на участника, ако е физическо лице, респективно седалището и адреса на управление, ако участника е юридическо лице. При подписване на договорът, участникът определен за изпълнител следва да представи съответните документи удостоверяващи липсата на декларираните при подаване на офертата обстоятелства.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Към информацията участника следва да приложи копие на годишния финансов отчет, за последните три години, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участници -Физически лица, прилагат към информацията, заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 1.Участникът през последните три години трябва да има общ оборот не по-малко от 250 000лв. без ДДС. В случай, че участникът е обединение изискването се прилага за обединението като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Документ, удостоверяващ валидно сключена застраховка „професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ. 2.Списък на договорите за услуги, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на оферти , придружен с препоръки за добро изпълнение, посочващи стойността, датата и място на извършване на услугата, както и дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3.Списък на инженерно-техническия персонал, който участникът ще използва при изпълнение на поръчката. Към списъка се прилагат професионални автобиографии за всяко лице от инженерно техническия състав и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участниците/копие от трудова книжка, препоръки, дипломи, сертификати, копия от удостоверения за правоспособност и др./ Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че има на свое разположение тези ресурси. В случай, че участникът е обединение изискванията в т.4 се прилагат за обединението като цяло. В случай, че участникът е обединение, членовете на обединението подават декларация по образец. В случай, че участникът е декларирал, че ще позлва подизпълнители, същия следва да представи и декларация, че приема
Минимални изисквания: 1.Участникът да притежава валидно сключена застраховка „професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от закона за устройството на територията и наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен / регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника. 2.Участникът трябва да има изпълнени, през последните 3/три/ години, считано до крайния срок за подаване на оферти най-малко 2 броя договори с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Забележка: Под договори с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка се считат договори с предмет извършване на проектантски услуги за В и К инфраструктура. 3.Участникът трябва да разполага със следния инженерно – технически състав:- „Инженер - Ръководител на екипа” - образователна степен магистър, спец. "В и К" или еквивалентна. Трудов стаж по специалността минимум 5г. ;- „Главен проектант „В и К” мрежи” - образователна степен магистър, спец. "В и К" или еквивалентна. Трудов стаж по специалността минимум 3г. ;- Строителен инженер - който да има завършено висше образование, специалност „Пътно строителство”, „ПГС” или еквивалентно ;- Инженер геолог – който да има завършено висше образование, специалност „Геология” или еквивалентно;- Геодезист - който да има завършено висше образование, специалност „Геодезия” или еквивалентно.Участникът може да предвиди в офертата си и други експерти - лица с проектантска правоспособност съгласно чл.229, чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Всички експерти трябва да имат пълна проектантска правоспособност с регистрация в КИИП или КАБ, а чуждестранните участници да имат регистрация в аналогични професионални регистри на съответните държави. Забележка:При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите в изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Лица с проектантска правоспособност съгласно чл.229, чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: показател: Срок за изпълнение; тежест: 60
Показател: показател: Предложена цена за изпълнение ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се продава на електронен носител –CD и е на стойност 5 лв. Закупуването на документацията може да бъде извършено в касата на общината или по следната сметка :Банка: „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Пловдив, офис Съединение, гр. Съединение, IBAN-BG44IORT73758408020000., вид плащане 447000, банков код: IORTBGSF Документацията се получава в община Съединение след представяне на документ за закупена документация за участие. При поискване от заинтересовано лице, придружено от документ за закупена документация, възложителят я изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Документацията може да бъде закупена до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Документацията ще бъде качена на профила на купувача откъдето всяко заинтересовано лице може да я разгледа, преди да я закупи. Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата. Достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Съединение www.saedinenie.org/?page_id=234, от където желаещите лица могат да се запознаят със съдържанието й преди да я закупят.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

220

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Община Съединение, гр.Съединение, ул. "6-ти Септември" № 13, заседателната зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат присъстват представители на участниците, на ЮЛНЦ и на средстава за масово осведомяване. Участниците в процедурата могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители при отваряне на офертите.Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.За разглеждане, оценка и класиране на оферите Възложителят назначава Комисия при спазване разпоредбите на чл. 34 и сл. от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, че водещият партньор на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, че изпълнението на договора, вкл. и плащанията са отговорност на водещия партньор на обединението/консорциума и че всички членове (съдружници) са задължени да останат в обединението/консорциума за целия период на изпълнение на договора. Съдружниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ