Версия за печат

00979-2014-0004

BG-Шумен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: Иванка Ралева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
КОЦ-ШУМЕН ЕООД
Код NUTS: BG333
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

С настоящата поръчка "Доставка на медицински консумативи по Приложение 1", ще се осигури периодична доставка на медицински консуматив за отделенията, сектор образна диагностика, клинична и патохистологична лаборатория на КОЦ-Шумен ЕООД.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособени позиции 637 бр.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

18

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за комплексно участие в процедурата е в размер на 4281,65 лева. Участниците в обществената поръчка трябва да заплатят гаранция в размер на 1% от стойността на позицията/позициите, за която/които участват. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума в касата на Възложителя; б) парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Интернешънъл Асет Банк ; IBAN BG19IABG74771000632100, BIC-IABGBGSF. в) оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на КОЦ-ШУМЕН ЕООД. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Задържане и освобождаване на гаранциите по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно чл.63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащане по банков път:-разсрочено не по-малко от 60 дни след доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Декларация по чл.47 ал.1 ал.2 и ал.5 от ЗОП. 2.Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, или Декларация, съдържаща единен идентификационен код на участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или заверено копие от документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или документ за самоличност, когато участникът е физическо лице . 3. Копие от Удостоверение за търговия на едро с медицински консумативи по ЗМИ. 4.Декларация, че за медицинският консуматив няма регистрирани данни в ИАЛ и EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти в последните 2 години. 5. Документ за внесена гаранция в оригинал. 6.Копие от документ за закупена документация. 7. списък на документите съдържащи се в предложението, подписан от участника.Копията да бъдат заверени от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Заверен от участника копие на последния годишен счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в закона за счетоводството. Декларация за сключени договори за доставка на медицински изделия и обемите по тях в последните три години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Заверен от участника копие на последния годишен счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в закона за счетоводството. Декларация за сключени договори за доставка на медицински изделия и обемите по тях в последните три години.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Като доказателство за техническа възможност за изпълнение на поръчката, към документацията Възложителя е предоставил декларации за истинноста на обстоятелства свързани с предмета на поръчката, които всеки един участник подписва и предоставя в оригинал. 2. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински консуматив. -Кратко описание на възможностите, с които разполага кандидата за изпълнение на поръчката; -придружаващи сертификати за съответствие с изискванията на международните норми и стандарти EN ISO 13485, CE маркировка в съответствие с директива 93/42/ЕС; 98/79;БДС и/или ISO 9001:2000; -Задължително представяне на мостра за всяка номенклатурна позиция от обособената позиция. Върху мострите да е задължително обозначен производителят, дата на производство, срок на годност, като мострите да са в търговска опаковка с фирмен знак на участника; -Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. -декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на медицински консумативи, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите; -копие на удостоверение за търговия на едро с медицински консумативи по Закона за медицинските изделия. -Декларация за внесено от участника уведомление в ИАЛ, за пускане на пазара медицински консуматив, СЕ сертификатите и декларациите за съответствие на предлаганите продукти, съгласно ЗМИ. -Декларация от участника, че за медицинския консуматив, няма регистрирани данни в ИАЛ и EUDAMED за инциденти/ потенциални инциденти за последните 2 години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Като доказателство за техническа възможност за изпълнение на поръчката, към документацията Възложителя е предоставил декларации за истинноста на обстоятелства свързани с предмета на поръчката, които всеки един участник подписва и предоставя в оригинал. 2. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински консуматив. -Кратко описание на възможностите, с които разполага кандидата за изпълнение на поръчката; -придружаващи сертификати за съответствие с изискванията на международните норми и стандарти EN ISO 13485, CE маркировка в съответствие с директива 93/42/ЕС; 98/79;БДС и/или ISO 9001:2000; -Задължително представяне на мостра за всяка номенклатурна позиция от обособената позиция. Върху мострите да е задължително обозначен производителят, дата на производство, срок на годност, като мострите да са в търговска опаковка с фирмен знак на участника; -Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. -декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на медицински консумативи, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите; -копие на удостоверение за търговия на едро с медицински консумативи по Закона за медицинските изделия. -Декларация за внесено от участника уведомление в ИАЛ, за пускане на пазара медицински консуматив, СЕ сертификатите и декларациите за съответствие на предлаганите продукти, съгласно ЗМИ. -Декларация от участника, че за медицинския консуматив, няма регистрирани данни в ИАЛ и EUDAMED за инциденти/ потенциални инциденти за последните 2 години.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 031 - 049564 от 13.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.04.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията се заплаща в касата на КОЦ-Шумен ЕООД, всеки работен ден от 08.00-16.00 часа или се превежда по банкова сметка на КОЦ-Шумен ЕООД: IBAN- BG19IABG74771000632100 BIC-IABGBGSF Интернешънъл Асет Банк

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр.Шумен-ул."В.Априлов"63-сграда ОПЕКОЗ-каб. Управител

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

по чл.68,ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Марля на топове 15/17
1) Кратко описание

15 нишки/кв. См

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

300

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Марля на метър 16/17
1) Кратко описание

16 нишки/кв. См

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

300

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Марля на метър 17/17
1) Кратко описание

17 нишки/кв. См

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

400

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция марлен компрес 10/10
1) Кратко описание

Марлен компрес, 8 дипли, 17 нишки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция марлен компрес 5/5
1) Кратко описание

Марлен компрес, 8 дипли, 17 нишки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция марлен компрес 7,5/7,5
1) Кратко описание

Марлен компрес, 8 дипли, 17 нишки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция марля 100/200
1) Кратко описание

Марля 110 см / 200 м 17 нишки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция лигнин 500гр.Марка А
1) Кратко описание

Марка А

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция лигнин 500гр.Марка В
1) Кратко описание

Марка В

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция лигнин 5000гр.бала Марка А
1) Кратко описание

Марка А

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция лигнин 5000гр.бала Марка В
1) Кратко описание

Марка В

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

60

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция пластир 2,5/5
1) Кратко описание

с хипоалергичен адхезив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция пластир 5/5
1) Кратко описание

с хипоалергичен адхезив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция пластир 5/10
1) Кратко описание

с хипоалергичен адхезив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция хирургична лента 9.1 м х 2.5 см
1) Кратко описание

Самозалепваща на копринена основа 9.1 м х 2.5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция хирургична лента 9.1 м х 5 см
1) Кратко описание

хирургична лента 9.1 м х 5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция хирургична лента 5 м х 2.5 см
1) Кратко описание

Самозалепваща на копринена основа 5 м х 2.5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция хирургична лента 5 м х 5 см
1) Кратко описание

Самозалепваща на копринена основа 5 м х 5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Стерилна памперсова атравматична превръзка 10х 10 см
1) Кратко описание

компрес със силноабсорбираща сърцевина от разбита целулоза без съдържание на латекс ,колофон и фталати.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Стерилна памперсова атравматична превръзка 20х 10 см
1) Кратко описание

компрес със силноабсорбираща сърцевина от разбита целулоза без съдържание на латекс ,колофон и фталати.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Стерилна памперсова атравматична превръзка 15х 20 см
1) Кратко описание

компрес със силноабсорбираща сърцевина от разбита целулоза без съдържание на латекс ,колофон и фталати.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Стерилна памперсова атравматична превръзка 15х 25 см
1) Кратко описание

компрес със силноабсорбираща сърцевина от разбита целулоза без съдържание на латекс ,колофон и фталати.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Хипоалергична самозалепваща лента 5см/10м
1) Кратко описание

от меки нетикани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки,несъдържаща латекс,еластична по ширина,с висока въздухо ивлагопропоскливост

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Хипоалергична самозалепваща лента 10см/10м
1) Кратко описание

от меки нетикани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки,несъдържаща латекс,еластична по ширина,с висока въздухо ивлагопропоскливост

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Хипоалергична самозалепваща лента 15см/10м
1) Кратко описание

от меки нетикани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки,несъдържаща латекс,еластична по ширина,с висока въздухо ивлагопропоскливост

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Хипоалергична самозалепваща лента 20см/10м
1) Кратко описание

от меки нетикани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки,несъдържаща латекс,еластична по ширина,с висока въздухо ивлагопропоскливост

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 7.2 х 5 см
1) Кратко описание

От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 7.2 х 5 см,с подложка 4 x 2,5 см , 50 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 10 х 8 см
1) Кратко описание

От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 10 х 8 см,с подложка 6,5 x 3,8 см , 25 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 15 х 8 см
1) Кратко описание

От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 15 х 8 см,с подложка 11 x 3,8 см , 25 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 20 х 10 см
1) Кратко описание

От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 20 х 10 см,с подложка 16 x 5,5 см , 25 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 25 х 10 см
1) Кратко описание

От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 25 х 10 см,с подложка 20,5 x 5,5 см , 25 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 35 х 10 см
1) Кратко описание

От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 35 х 10 см, с подложка 30,5 x 5,5 см , 25 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Хипоалергична лепенка
1) Кратко описание

Хипоалерг.водоуст.прозрачни 2 размера /30ммх40мм и 40ммх60мм/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Тюлена превръзка 5 х 5 см.
1) Кратко описание

Импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход 5 х 5 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Тюлена превръзка 10 х 10 см.
1) Кратко описание

Импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход 10 х 10 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Тюлена превръзка 10 х 20 см.
1) Кратко описание

Импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход 10 х 20 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 5 х 7.2 см.
1) Кратко описание

От полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон 5 х 7см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 9 х 15 см.
1) Кратко описание

От полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон 10 х 15 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 10 х 20 см.
1) Кратко описание

От полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон 10 х 20 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 10 х 25 см.
1) Кратко описание

От полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон 10 х 25 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самофиксираща се превръзка 10 х 30 см.
1) Кратко описание

От полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон 10 х 30 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Рентгенопозитивни тупфери размер 1
1) Кратко описание

От памучна марля, 20 нишки/ см2, нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за кръвоспиране и третиране на рани размер 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Рентгенопозитивни тупфери размер 2
1) Кратко описание

От памучна марля, 20 нишки/ см2, нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за кръвоспиране и третиране на рани размер 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Рентгенопозитивни тупфери размер 3
1) Кратко описание

От памучна марля, 20 нишки/ см2, нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за кръвоспиране и третиране на рани размер 3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Самозалепваща хирургична лента 9.1 м х 5 см
1) Кратко описание

от порест пластмасов филм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Самозалепваща хирургична лента 5 м х 2.5 см
1) Кратко описание

от порест пластмасов филм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Самозалепваща хирургична лента 5 м х 5 см
1) Кратко описание

от порест пластмасов филм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция марлен бинт 5/5
1) Кратко описание

марлен със завършени краища

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция марлен бинт 10/10
1) Кратко описание

марлен със завършени краища

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция марлен бинт 10/16
1) Кратко описание

марлен със завършени краища

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция марлен бинт 8/16
1) Кратко описание

марлен със завършени краища

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция бинт
1) Кратко описание

Ластичен прикрепящ бинт с постоянна еластичност прибл. 85% с лек компресивен ефект, сплитка лито, 66% CO, 33% PA, 1% EL, подлежи на пране и стерилизация, 71г/кв.м.,размер 10см / 5 м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция бинт
1) Кратко описание

Супер еластичен прикрепящ бинт от мек крепов материал (вискоза и полиамид) с високо съдържение на натурални нишки, еластичност прибл. 155%, устойчив на високи температури, подлежи на стерилизация (пара 134), тегло 27гр/кв.м.-6см/4м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция бинт
1) Кратко описание

Супер еластичен прикрепящ бинт от мек крепов материал (вискоза и полиамид) с високо съдържение на натурални нишки, еластичност прибл. 155%, устойчив на високи температури, подлежи на стерилизация (пара 134), тегло 27гр/кв.м.-10см/4м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция памук
1) Кратко описание

80гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция памук
1) Кратко описание

естествен 1000 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция памперси
1) Кратко описание

за над 80кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция компрес микулич
1) Кратко описание

компрес микулич 4 дипли, 17 нишки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Лепенка 10/10
1) Кратко описание

Еластична, дишаща, хипоалергична 10/10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Стерилна хипоалергична превръзка
1) Кратко описание

За фиксиране на канюли и интраженозни катетри с прорез от ненъкан текстил

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Стерилна хипоалергична превръзка
1) Кратко описание

За фиксиране на канюли и интравенозни катетри с прорез прозрачна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Стерилна хипоалергична превръзка
1) Кратко описание

стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от мек нетъкан материал с прозрачен прозорец за мониториране и прорез; овална форма; размер 9 х 7 см, 50 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция кер дренаж
1) Кратко описание

№6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция кер дренаж
1) Кратко описание

№ 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция кер дренаж
1) Кратко описание

№ 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция кер дренаж
1) Кратко описание

№ 12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция кер дренаж
1) Кратко описание

№ 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция кер дренаж
1) Кратко описание

№ 24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Сет
1) Кратко описание

За нефростома

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Сонда за хранене
1) Кратко описание

№6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

30

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Сонда за хранене
1) Кратко описание

№ 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

30

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Сонда за хранене
1) Кратко описание

№ 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

30

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Сонди за хранене
1) Кратко описание

от мек ПВХ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

30

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Сонда дуоденални
1) Кратко описание

№ 12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Сонда дуоденални
1) Кратко описание

№ 14

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Сонда дуоденални
1) Кратко описание

№ 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Сонда дуоденални
1) Кратко описание

№ 18

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Сонда дуоденални
1) Кратко описание

№20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Сонда дуоденални
1) Кратко описание

№22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

300

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Сонда дуоденални
1) Кратко описание

№ 24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Трипътна дуоденална сонда
1) Кратко описание

CH/FR 16/9 150см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Дуоденална сонда
1) Кратко описание

по Левин от мек ПВХ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Сонда ректална
1) Кратко описание

№ 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Удължители за дренажи
1) Кратко описание

с хармоника № 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Удължители за дренажи
1) Кратко описание

с хармоника № 12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Удължители за дренажи
1) Кратко описание

с хармоника № 14

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Удължители за дренажи
1) Кратко описание

с хармоника № 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Удължители за дренажи
1) Кратко описание

с хармоника № 18

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Удължители за дренажи
1) Кратко описание

с хармоника № 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Дренаж гофриран латекс
1) Кратко описание

23/3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Дренаж гофриран латекс
1) Кратко описание

23/5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Система
1) Кратко описание

За ентерално хранене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Торакален дрен
1) Кратко описание

№ 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Торакален дрен
1) Кратко описание

№ 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция Сонда за хранене
1) Кратко описание

перкутанна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Сонда за хранене
1) Кратко описание

ентерална

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Сонда за хранене
1) Кратко описание

дуоденална

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Стомашна сонда
1) Кратко описание

(за ентерално хранене)от мек ПВХ № 14

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Стомашна сонда
1) Кратко описание

(за ентерално хранене)от мек ПВХ № 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Стомашна сонда
1) Кратко описание

(за ентерално хранене)от мек ПВХ № 18

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Стомашна сонда
1) Кратко описание

(за ентерално хранене)от мек ПВХ № 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Дренаж редон
1) Кратко описание

№ 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Дренаж редон
1) Кратко описание

№ 12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Дренаж редон
1) Кратко описание

№ 14

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Дренаж редон
1) Кратко описание

№ 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Дренаж редон
1) Кратко описание

№ 18

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Дренаж редон
1) Кратко описание

№ 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Вакум аспиратор за редон дренаж
1) Кратко описание

Тип хармоника 500 мл. № 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Вакум аспиратор за редон дренаж
1) Кратко описание

Ттип хармоника 500 мл. № 12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Вакум аспиратор за редон дренаж
1) Кратко описание

Тип хармоника 500 мл. № 14

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Вакум аспиратор за редон дренаж
1) Кратко описание

Тип хармоника 500 мл. № 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Вакум аспиратор за редон дренаж
1) Кратко описание

Тип хармоника 500 мл. № 18

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Вакум аспиратор за редон дренаж
1) Кратко описание

Тип хармоника 500 мл. № 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Микроконтейнери за периферна кръв с EDTA за кръвна картина
1) Кратко описание

компект с дозираща капилярка-200мкл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

15000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Микроконтейнери за периферна кръв за серум
1) Кратко описание

компект с дозираща капилярка-200мкл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция Затворена система
1) Кратко описание

серум 6.0 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

6000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция Затворена система
1) Кратко описание

серум 7.4 мл. с гел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция епруветки за серум за биохимия
1) Кратко описание

аспирация с бутало-2,6 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

15000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция епруветки за серум за биохимия
1) Кратко описание

аспирация с бутало-4,4 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

7500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция епруветки за серум за биохимия
1) Кратко описание

аспирация с бутало - 7,5 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

7500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция епруветки за хемостаза
1) Кратко описание

аспирация с бутало -2,9мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция епруветки за СУЕ
1) Кратко описание

аспирация с бутало

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция Епруветка за СУЕ
1) Кратко описание

по Вестергриин 3.5 мл к-т с луер накрайник

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция Епруветка за плазма
1) Кратко описание

Li heparin 2.0 - 3.0 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция Игли комплект с холдери
1) Кратко описание

№ 20 G-стерилни съвместими с епрувевтките за серум и биохимия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция Игли комплект с холдери
1) Кратко описание

№ 21G-стерилни съвместими с епрувевтките за серум и биохимия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

15000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция Игли комплект с холдери
1) Кратко описание

№ 22 G-стерилни съвместими с епрувевтките за серум и биохимия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

7500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция Адаптер
1) Кратко описание

за инжекции към епруветките

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция Адаптер
1) Кратко описание

за абокати към епруветките

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция Микроепруветка с капаче
1) Кратко описание

тип "Е ПЕНДОРФ" 1,5мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция Епруветка цилиндрична
1) Кратко описание

3мл. вътрешен диаметър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция Жълти наконечници
1) Кратко описание

за автоматични пипети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 6.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 7.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 8.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

с балон № 9

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция Тръби ендотрахеални
1) Кратко описание

без балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция Канюли трахеостомни
1) Кратко описание

с балон от № 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция Канюли трахеостомни
1) Кратко описание

с балон от № 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция Канюли трахеостомни
1) Кратко описание

с балон от № 9

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция Канюли
1) Кратко описание

централни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди назални
1) Кратко описание

№ 6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди назални
1) Кратко описание

№ 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди назални
1) Кратко описание

№ 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди орални
1) Кратко описание

№ 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди орални
1) Кратко описание

№ 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди орални
1) Кратко описание

№ 6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди орални
1) Кратко описание

№ 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди орални
1) Кратко описание

№ 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция Стопери
1) Кратко описание

за абокат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция Трипътни кранчета
1) Кратко описание

Устойчиви на агресивни медикаменти и алкохол-съдържащи дезинфектанти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция Трипътно кранче
1) Кратко описание

устойчиво на агресивни медикаменти(cyclosporin, lipids, phenytoin sodium, propofol, химиотерапевтични, цитостатични агенти и др.)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция Кислородни маски
1) Кратко описание

назални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция Кислородни маски
1) Кратко описание

Кислородни маски

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция Маски
1) Кратко описание

за анестезия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция ларингеална маска
1) Кратко описание

№ 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция Многократни шлангове за респиратор
1) Кратко описание

от силикон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция Катетри
1) Кратко описание

за емболекстракция № 3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция Катетри
1) Кратко описание

за емболекстракция № 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция Катетри
1) Кратко описание

за емболекстракция № 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция Катетри
1) Кратко описание

за емболекстракция №6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция Интубационна тръби
1) Кратко описание

тип Карленс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция Аспирационен катетър
1) Кратко описание

от мек ПВХ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция Сонда трилуменна
1) Кратко описание

Блякмор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция Тръба шлаух аспирационна
1) Кратко описание

с два конектора 210смСН25

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция Тръба шлаух аспирационна
1) Кратко описание

с два конектора 300смСН30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция Набор аспирационнен
1) Кратко описание

G15/210см с регулиращ отвор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция Набор аспирационнен
1) Кратко описание

CH22/210см с канюла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция Набор аспирационнен
1) Кратко описание

CH24/210см с канюла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция Набор аспирационнен
1) Кратко описание

CH22/210см тип YANKANER

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 175 / Заглавие на обособената позиция Канюла аспирационна
1) Кратко описание

CH22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 176 / Заглавие на обособената позиция Канюла аспирационна
1) Кратко описание

с дължина 17см.-4мм с две чупки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 177 / Заглавие на обособената позиция Канюли за инфузия
1) Кратко описание

с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра 14G, /2,2 x 50 mm/, 343 ml/min

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 178 / Заглавие на обособената позиция Канюли за инфузия
1) Кратко описание

с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра 16G, /1,7 x 50 mm/, 196 ml/min

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция Канюли за инфузия
1) Кратко описание

с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра18G, /1,3 x 33 mm/, 96 ml/min

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция Канюли за инфузия
1) Кратко описание

с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра 18G, /1,3 x 45 mm/, 103 ml/min

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 181 / Заглавие на обособената позиция Канюли за инфузия
1) Кратко описание

с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра 20G, /1,1 x 33 mm/, 61 ml/min

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 182 / Заглавие на обособената позиция Канюли за инфузия
1) Кратко описание

с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра 22G, /0,9 x 25 mm/, 36 ml/min

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 183 / Заглавие на обособената позиция Канюли за инфузия
1) Кратко описание

с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра 24 G, /0,7 x 19 mm/, 22 ml/min

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 184 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна канюла (периф.венозен катетър)
1) Кратко описание

с инжекционен порт ( клапан )от полиуретанот G14 до G22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 185 / Заглавие на обособената позиция Мандрен
1) Кратко описание

за интравенозна канюла с клапан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 186 / Заглавие на обособената позиция Набор
1) Кратко описание

с игла за плеврална пункция

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция Хемостатична гъба
1) Кратко описание

5x7см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 188 / Заглавие на обособената позиция Хемостатична гъба
1) Кратко описание

1x1см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция катетри
1) Кратко описание

Дабал Джей № 24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 190 / Заглавие на обособената позиция катетри
1) Кратко описание

Дабал Джей № 26

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 191 / Заглавие на обособената позиция Уретрални катетри нелатон
1) Кратко описание

за възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 192 / Заглавие на обособената позиция Катетри тиман
1) Кратко описание

№14,16,18,20,22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция Катетри пецер
1) Кратко описание

№20,22,24,26

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 194 / Заглавие на обособената позиция Катетри уретeрални
1) Кратко описание

№ 4,5,6,7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция Фолиев катетър
1) Кратко описание

от№10 до `24 латексов , двупътен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция Уретерални стендове № 6
1) Кратко описание

№ 6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция Уретерални стендове № 7
1) Кратко описание

№ 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 198 / Заглавие на обособената позиция Назални кислородни катетри
1) Кратко описание

Назални кислородни катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция Газови тръби
1) Кратко описание

Газови тръби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция Трипътен уретрален катетри
1) Кратко описание

от № 18 до № 24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция водачи за катетри
1) Кратко описание

водачи за катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №10
1) Кратко описание

№ 10 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №12
1) Кратко описание

№ 12 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №14
1) Кратко описание

№ 14 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №16
1) Кратко описание

№ 16 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №18
1) Кратко описание

№ 18 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №20
1) Кратко описание

№ 20 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №22
1) Кратко описание

№ 22 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 209 / Заглавие на обособената позиция Фолиев(двупътен) катетър №24
1) Кратко описание

№ 24 силиконов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция Трансуретрален Нелатон катетър
1) Кратко описание

от мед.полиетилен-40см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 211 / Заглавие на обособената позиция Трансуретрален Тиман катетър
1) Кратко описание

Трансуретрален Тиман катетър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция Набор
1) Кратко описание

за перкутанна нефростома

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция Набор
1) Кратко описание

за супрапубичен дренаж на пикочен мехур

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 214 / Заглавие на обособената позиция Набор със стентове (протези) бъбрек-мехур (“Дабъл Джей”)
1) Кратко описание

за ретроградно поставяне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 215 / Заглавие на обособената позиция Набор със стентове (протези) бъбрек-мехур (“Дабъл Джей”)
1) Кратко описание

за антеградно поставяне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 216 / Заглавие на обособената позиция Затворена система
1) Кратко описание

за измерване на урина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 217 / Заглавие на обособената позиция Торба
1) Кратко описание

за събиране на урина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 218 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици латексови
1) Кратко описание

/S,M,L,XL/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

11000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 219 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици латексови
1) Кратко описание

стерилни №6 до №9

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 220 / Заглавие на обособената позиция Хирургични стерилни ръкавици № 6, 6.5, 7, 7.5, 8,8,5
1) Кратко описание

Анатомични ръкавици от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 50µг/г в съотв. с EN455, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами,дебелина на маншет 0,19 мм,дебелина на дланта 0,22 мм,дебелина на върха на пръста 0,25 мм,размери 6 - 8,5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 221 / Заглавие на обособената позиция Хирургични стерилни ръкавици № 6, 6.5, 7, 7.5, 8
1) Кратко описание

От натурален гумен латекс покрити с алое вера,с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна зашита и с маншет против смъкване№ 6, 6.5, 7, 7.5, 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

6000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 222 / Заглавие на обособената позиция Хирургични стерилни ръкавици №6, 6.5, 7, 7.5, 8
1) Кратко описание

От натурален гумен латекс ,с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна зашита и с маншет против смъкване №6, 6.5, 7, 7.5, 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

6000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 223 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици полиетиленови
1) Кратко описание

Ръкавици полиетиленови

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 224 / Заглавие на обособената позиция Калцуни
1) Кратко описание

Калцуни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 225 / Заглавие на обособената позиция Престилки еднократни
1) Кратко описание

нетъкан текстил не стер.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 226 / Заглавие на обособената позиция Еднократни операционни шапки
1) Кратко описание

Шлем от нетъкан материал, въздухопропускливи, напълно покриват главата и врата, със специална лента за попиване на потта, 100 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 227 / Заглавие на обособената позиция Еднократни операционни сестрински шапки
1) Кратко описание

От нетъкан материал, въздухопропускливи, особено леки, с еластичен ръб, 100 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 228 / Заглавие на обособената позиция Еднократни операционни шапки
1) Кратко описание

От нетъкан материал , въздухопропускливи, подходящи за прибиране на дълга коса, с еластичен ръб 100бр в опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 229 / Заглавие на обособената позиция Еднократни операционни маски 50 бр./опаковка
1) Кратко описание

Трислойни, от мек нетъкан, хипоалергичен материал, без латекс, с междинен филтър с висока степен на филтриране, с носен фиксатор, с връзки, за чувствителна кожа, цвят – зелен, 50 бр./опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 230 / Заглавие на обособената позиция Еднократни операционни маски
1) Кратко описание

3-слойни, от нетъкан материал, с ластик,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 231 / Заглавие на обособената позиция стерилен еднократен операционен комплект за коремни операции
1) Кратко описание

Съдържащ 1 чаршаф за опер. Маса 140 х 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 х 145 см, 2 лепящи чаршафа 75 х 90 см, 1 лепящ чаршаф 200 х 175 см, 1 лепящ чаршаф 150 х 240 см, 4 кърпи 33 х 33 см, 1 лепяща лента 10 х 50 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 232 / Заглавие на обособената позиция стерилен еднократен операционен комплект за лапароскопски процедури при пациент в легнала позиция с разтворени крака
1) Кратко описание

Съдържащ 1 чаршаф за операционна маса 140 х 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 х 145 см, 1 лапароскопски чаршаф с крачоли и с прозрачен джоб за инструменти 300 х 250 см, 2 кърпи 33 х 33 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 233 / Заглавие на обособената позиция Еднократен стерилен сет
1) Кратко описание

За малки операции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 234 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер М
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, велкро връзки около врата, дълги, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер М

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 235 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер L
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, велкро връзки около врата, дълги, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер L

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 236 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер XL
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, велкро връзки около врата, дълги, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 237 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер XXL
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, велкро връзки около врата, дълги, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер XXL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 238 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер М
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, усилени отпред и на ръкавите, велкро връзки около врата, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер М

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 239 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер L
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, усилени отпред и на ръкавите, велкро връзки около врата, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер L

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 240 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер XL
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, усилени отпред и на ръкавите, велкро връзки около врата, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 241 / Заглавие на обособената позиция стерилни еднократни престилки размер XXL
1) Кратко описание

От SMMS нетъкан материал, усилени отпред и на ръкавите, велкро връзки около врата, еластични ръкавели, отговарящи на изискванията на Европейска директива EN 13795, цвят - син размер XXL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 242 / Заглавие на обособената позиция нестерилно еднократно облекло -S,M,L,XL
1) Кратко описание

туника и панталон-от нетъкан материал

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 243 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи размер 75 х 90 см, 30 бр./кашон
1) Кратко описание

От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии размер 75 х 90 см, 30 бр./кашон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 244 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 100 х 150 см, 20 бр./кашон
1) Кратко описание

От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии 100 х 150 см, 20 бр./кашон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 245 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 х 240 см, 8 бр./кашон
1) Кратко описание

От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии 150 х 240 см, 8 бр./кашон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 246 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи размер 50 х 50 см, 90 бр./кашон
1) Кратко описание

От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част размер 50 х 50 см, 90 бр./кашон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 247 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 х 90 см, 30 бр./кашон
1) Кратко описание

От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 75 х 90 см, 30 бр./кашон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 248 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 х 175 см, 9 бр./кашон
1) Кратко описание

От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 150 х 175 см, 9 бр./кашон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 249 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 х 240 см, 8 бр./кашон
1) Кратко описание

От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 150 х 240 см, 8 бр./кашон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 250 / Заглавие на обособената позиция Стерилен еднократен операц. сет
1) Кратко описание

за всички видове коремни и гръдни операции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 251 / Заглавие на обособената позиция Антимикробно инцизионно фолио 15 х 20 см.
1) Кратко описание

с размер на отвора 10 х 20 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 252 / Заглавие на обособената позиция Антимикробно инцизионно фолио 44 х 35 см.
1) Кратко описание

с размер на отвора 34 х 35 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 253 / Заглавие на обособената позиция Антимикробно инцизионно фолио 56 х 60 см.
1) Кратко описание

с размер на отвора 56 х 60 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 254 / Заглавие на обособената позиция Антимикробно инцизионно фолио 56 х 45 см.
1) Кратко описание

с размер на отвора 56 х 45 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 255 / Заглавие на обособената позиция Антимикробно инцизионно фолио56 х 85 см.
1) Кратко описание

с размер на отвора 56 х 85 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 256 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки инсулинови
1) Кратко описание

1сс. С игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 257 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки 50 мл.
1) Кратко описание

за хранене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 258 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки 50 мл.
1) Кратко описание

за перфузор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 259 / Заглавие на обособената позиция Двукомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 2 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

30000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 260 / Заглавие на обособената позиция Двукомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 5мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 261 / Заглавие на обособената позиция Двукомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 10мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 262 / Заглавие на обособената позиция Двукомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 20 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

7000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 263 / Заглавие на обособената позиция Двукомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 50 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 264 / Заглавие на обособената позиция Трикомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 2 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 265 / Заглавие на обособената позиция Трикомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 266 / Заглавие на обособената позиция Трикомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 10 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 267 / Заглавие на обособената позиция Трикомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 20 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 268 / Заглавие на обособената позиция Трикомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

с обем 50 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 269 / Заглавие на обособената позиция Трикомпонентни еднократни спринцовки
1) Кратко описание

за перфузор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 270 / Заглавие на обособената позиция Система за перфузор
1) Кратко описание

-Луер-лок,диаметър1,5x2,7mm от ПВХ 150см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 271 / Заглавие на обособената позиция Системи за вливания
1) Кратко описание

на инфузионни разтвори с метална игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

15000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 272 / Заглавие на обособената позиция Системи за хемотрансфузия
1) Кратко описание

С пласмасова игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 273 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна система
1) Кратко описание

от полиуретан за вливане на цитостатици, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче; винтова връзка към пациента; не съдържаща DEHP и PVC, снабдена с филтър за бактерий и частици 0.2 µm

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 274 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна система
1) Кратко описание

за различни контейнери 180 cm, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, хидрофобен филтър предпазващ от протичане и контаминация позволяващ автоматично обезвъздушаване; винтова връзка към пациента; устойчива на налягане 2 bar; не съдържаща DEHP

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 275 / Заглавие на обособената позиция Аспиратор за многодозови флакони
1) Кратко описание

с интегрирана възвратна клапа, снабден с въздушен компенсатор с 0.45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици; капаче за покриване на аспирационния порт.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 276 / Заглавие на обособената позиция Уринаторни торби с клапан
1) Кратко описание

с клапан 1.5 м, 2000 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

6000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 277 / Заглавие на обособената позиция Уринаторни торби с клапан
1) Кратко описание

с клапан 1.5 м, 2000 мл стерилни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

6000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 278 / Заглавие на обособената позиция Бътерфлай-метална канюла
1) Кратко описание

за краткотрайно инжектиране / инфузия / трансфузия №21,22, 23, 24, 25

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 279 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна система
1) Кратко описание

За подаване на инфузионни разтвори от твърди и меки контейнери с пластмасова игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 280 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна система
1) Кратко описание

За инфузионни разтвори с прецизен регулатор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 281 / Заглавие на обособената позиция Аспиратор за многодозови флакони
1) Кратко описание

С бактериален филтър, устойчив на цитостатици / хемо-аерозол задържащ/,капаче за покриване на аспирационния порт,обем 2,4мл.,скорост на проток/дест. вода/над 30мл./мин.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 282 / Заглавие на обособената позиция Трансфузионна система за сакове с двустепенен филтър и специално острие, 150cm
1) Кратко описание

За сакове с двустепенен филтър и специално острие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 283 / Заглавие на обособената позиция Набори
1) Кратко описание

за катетърна епидурална анестезия, съдържащ Епидурален катетър, Епидурална игла 16 G или 18 G, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 µm с лепенка и спринцовка за аспириране без усилие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 284 / Заглавие на обособената позиция Самозареждаща се трипортова интравенозна система за инфузия
1) Кратко описание

устойчива на цитостатици с възвратни клапи на всики порт, допълнителен инжекционен порт за добавки без игла.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 285 / Заглавие на обособената позиция Еднопортова свързваща система между контейнер и трипортова система за инфузия
1) Кратко описание

устойчива на цитостатици.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 286 / Заглавие на обособената позиция Трансферираща прозрачна капачка
1) Кратко описание

За асептично преливане на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 287 / Заглавие на обособената позиция Торбички за анус претер
1) Кратко описание

самозалепващи се

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 288 / Заглавие на обособената позиция Подлоги
1) Кратко описание

Подлоги

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

15

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 289 / Заглавие на обособената позиция Уринатори
1) Кратко описание

Уринатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

15

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 290 / Заглавие на обособената позиция Биберони
1) Кратко описание

Биберони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 291 / Заглавие на обособената позиция Иригатори с наконечник
1) Кратко описание

еднократен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 292 / Заглавие на обособената позиция Иригатори с наконечник
1) Кратко описание

нееднократен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 293 / Заглавие на обособената позиция Термометри
1) Кратко описание

електронни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 294 / Заглавие на обособената позиция Термометри
1) Кратко описание

стаен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 295 / Заглавие на обособената позиция Термометър
1) Кратко описание

спиртен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 296 / Заглавие на обособената позиция Катетър
1) Кратко описание

ЦВКюгуларис

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 297 / Заглавие на обособената позиция Кавафикс церто
1) Кратко описание

№ 338

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 298 / Заглавие на обособената позиция Кавафикс церто
1) Кратко описание

№ 458

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 299 / Заглавие на обособената позиция ЦВК- набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър през катетър
1) Кратко описание

Еднолумунен катетър от полиуретан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 300 / Заглавие на обособената позиция ЦВК- набор по техниката катетър през катетър .
1) Кратко описание

Двулумунен катетър от полиуретан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 301 / Заглавие на обособената позиция ЦВК- набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър в/у водач .
1) Кратко описание

Еднолумунен катетър от полиуретан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 302 / Заглавие на обособената позиция ЦВК- набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър в/у водач .
1) Кратко описание

Дву-или три-лумунен катетър от полиуретан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 303 / Заглавие на обособената позиция ЦВК- набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър в/у водач.
1) Кратко описание

Четири лумунен катетър от полиуретан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 304 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален ЦВК- набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър в/у водач
1) Кратко описание

Дву и трилумунен катетър от полиуретан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 305 / Заглавие на обособената позиция Електроди за ЕКГ за възрастни
1) Кратко описание

за възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 306 / Заглавие на обособената позиция Вакум електроди (помпички)
1) Кратко описание

Вакум електроди (помпички)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 307 / Заглавие на обособената позиция Еднократни залепващи електроди за възрастни
1) Кратко описание

за възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 308 / Заглавие на обособената позиция апарат за RR
1) Кратко описание

апарат за RR

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 309 / Заглавие на обособената позиция апарат за RR
1) Кратко описание

с гаранция минимум 3 г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 310 / Заглавие на обособената позиция стетоскоп
1) Кратко описание

с единичен лумен шлаух, без педиатричен адаптор, с нагласяема диафрагма, с едностранен гръден накрайник, меко уплътняващ с гаранция минимум 3 години

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 311 / Заглавие на обособената позиция Игли спинални
1) Кратко описание

№ 22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 312 / Заглавие на обособената позиция Игли спинални
1) Кратко описание

№ 25

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 313 / Заглавие на обособената позиция Игли епидурални
1) Кратко описание

№ 16-20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 314 / Заглавие на обособената позиция Игли инжекционни
1) Кратко описание

№20G x2,75 0,90x70mm

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 315 / Заглавие на обособената позиция Биопсична игла
1) Кратко описание

ръчна гилотина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 316 / Заглавие на обособената позиция Биопсична игла
1) Кратко описание

полуавтоматична гилотина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 317 / Заглавие на обособената позиция Стандартни игли
1) Кратко описание

за мускулно, подкожно, венозно, артериално и специално приложение от G20-G30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

80000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 318 / Заглавие на обособената позиция Стандартни игли
1) Кратко описание

за мускулно, подкожно, венозно, артериално и специално приложение от G18

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 319 / Заглавие на обособената позиция Стандартни игли
1) Кратко описание

за мускулно, подкожно, венозно, артериално и специално приложение от G19

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 320 / Заглавие на обособената позиция игли хирургични
1) Кратко описание

G oт000 до16 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 321 / Заглавие на обособената позиция игли хирургични
1) Кратко описание

GR oт000 до16 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 322 / Заглавие на обособената позиция игли хирургически
1) Кратко описание

GА от 000 до 9 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 323 / Заглавие на обособената позиция игли хирургически
1) Кратко описание

GАR от 000 до 9 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 324 / Заглавие на обособената позиция Игли хирургически
1) Кратко описание

РВ от 00 до 8 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 325 / Заглавие на обособената позиция Игли хирургически
1) Кратко описание

РH от 00 до 8 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 326 / Заглавие на обособената позиция игли хирургични
1) Кратко описание

B от 000до16 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 327 / Заглавие на обособената позиция игли хирургични
1) Кратко описание

Ferguson от 1до 6 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 328 / Заглавие на обособената позиция игли хирургични
1) Кратко описание

Mayo от 1 до4 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 329 / Заглавие на обособената позиция игли хирургични
1) Кратко описание

OB от 0 ДО 5 федериращо ухо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 330 / Заглавие на обособената позиция Игли хирургични
1) Кратко описание

С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GA от 000 до 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 331 / Заглавие на обособената позиция Игли хирургични
1) Кратко описание

С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GAR от 000 до 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 332 / Заглавие на обособената позиция Игли хирургични
1) Кратко описание

С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх G от 000 до 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 333 / Заглавие на обособената позиция Игли хирургични
1) Кратко описание

С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GR от 000 до 16

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 334 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 335 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 11

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 336 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 15

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 337 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 21

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 338 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 23

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 339 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 340 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 341 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 342 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 343 / Заглавие на обособената позиция хирургически остриета
1) Кратко описание

№ 25

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 344 / Заглавие на обособената позиция Тел
1) Кратко описание

за лапаросинтеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 345 / Заглавие на обособената позиция Стерилен чорап
1) Кратко описание

за оптичен кабел за лапароскопска камера

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

50

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 346 / Заглавие на обособената позиция лансети
1) Кратко описание

еднократни стерилни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 347 / Заглавие на обособената позиция лансети
1) Кратко описание

стерилни автоматични

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 348 / Заглавие на обособената позиция презервативи
1) Кратко описание

презервативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

200

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 349 / Заглавие на обособената позиция Контейнери
1) Кратко описание

стерилна 15 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 350 / Заглавие на обособената позиция чаша за урина
1) Кратко описание

стерилна 40 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 351 / Заглавие на обособената позиция чаша за урина
1) Кратко описание

стерилна 30 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 352 / Заглавие на обособената позиция четки за цитонамзка
1) Кратко описание

стандартни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10000

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 353 / Заглавие на обособената позиция Предметни стъкла
1) Кратко описание

с матиран край и шлифовани ръбове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

500

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 354 / Заглавие на обособената позиция Покривни стъкла
1) Кратко описание

24/24 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 355 / Заглавие на обособената позиция Покривни стъкла
1) Кратко описание

20/20 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 356 / Заглавие на обособената позиция Покривни стъкла
1) Кратко описание

24/36 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 357 / Заглавие на обособената позиция Покривни стъкла
1) Кратко описание

24/50 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

150

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 358 / Заглавие на обособената позиция турникет
1) Кратко описание

автоклавируем

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 359 / Заглавие на обособената позиция турникет
1) Кратко описание

латексов на ленти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 360 / Заглавие на обособената позиция ЕКГ хартия
1) Кратко описание

апарат "Шилер АТ" 101 -80/70/315

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

250

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 361 / Заглавие на обособената позиция ЕКГ хартия
1) Кратко описание

апарат"Шилер-КАРДИОВИТ АТ 102"-210х280х180 -дипляна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

100

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 362 / Заглавие на обособената позиция Граспер
1) Кратко описание

тип Бабкок с диаметър 10mm

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 363 / Заглавие на обособената позиция Граспер
1) Кратко описание

тип наковалня с диаметър 10мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 364 / Заглавие на обособената позиция Граспер
1) Кратко описание

с диаметър 5mm с едри зъбци, с палец за застопоряване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 365 / Заглавие на обособената позиция Дисектор
1) Кратко описание

със закривен връх с извод за монополарна каутеризация, с диаметър 5mm

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 18Обособена позиция № 366 / Заглавие на обособената позиция Бабкок
1) Кратко описание

с палец за застопорявяне