Версия за печат

00616-2014-0002

BG-Якоруда: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за срок от 12 /дванадесет/ месеца”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Кухненските блокове на ОДЗ–Община Якоруда; БЗ “ЗСУ-ДСП-Якоруда”; ДЦДУ – Якоруда; ДДЛРГ "Асен Златаров"- гр.Якоруда , ОУ "Гоце Делчев", с.Смолево, община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000, 15850000, 15813000, 15890000, 15833000, 15872200, 15511000, 03220000, 03142500, 15100000, 15500000, 15321000

Описание:

Различни хранителни продукти
Тестени изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Захарни изделия
Подправки
Мляко
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Птичи яйца
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Плодови сокове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие. Предполагаемото количество на доставките е описано в документацията за участие и е съобразено със заявките на съответните домакини.

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят документ за внесена гаранция за участие в размер на 1500.00лв. под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Якоруда - в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде като срока на валидност на офертата на участника. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител,трябва да представи гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Банковата гаранция трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на части и със срок на валидност съгласно приложените изисквания към тръжната документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва със средства от бюджетите на съответните общински звена, както и този на ОУ "Гоце Делчев", с.Смолево.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа: Плик №1 "Документи за подбор" съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Оферта за участие в открита процедура по ЗОП, изготвена в съответствие с Образец № 1 към документацията; 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 4.Документ за гаранция за участие в оригинал ; 5. Квитанция или друг платежен документ за закупена документация за участие (квитанция оригинал, или фактура – копие, заверено с мокър печат на участника); 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и ал.5 от ЗОП съгласно (Образец № 4, Образец № 5 и Образец № 6). 7. Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите - /по образец № 7/. 8. Попълнен и парафиран на всяка страница проектодоговор, в който не се попълва цената 9. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и за техническите възможности и/или квалификация на участника - доказва се с документите посочени по - долу в обявлението; Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката" съдържа: 1.Техническо предложение по образец; Плик № 3: „Предлагана цена” съдържа: 1. Ценово предложение по образец .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Заверени копия от съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 финансови (2011, 2012 и 2013г.)години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови (2011, 2012 и 2013г.) години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.; б) Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните 3 (три) финансово приключили години (2011, 2012 и 2013г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има общ годишен оборот за последните 3 /три/ финансови години (2011, 2012 и 2013г.) не по – малко от 200 000 лв. /двеста хиляди лева/
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставка, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013г.), включително стойностите, датите и получателите, придружени с препоръки (референции) за добро изпълнение. 2. Декларация със списък на транспортните средства за превоз на храни, с които разполага участникът /собствени или наети/ за изпълнение на поръчката, както и удостоверения за регистрация от Агенция по безопасност на храните и Свидетелства за регистрация на МПС /плюс договор за собственост или за наем за наетите МПС/. 3. Декларация със списък на обектите за производство и/или търговия, с които участникът разполага /собствени или наети/, както и удостоверения за регистрация по чл.12 от Закона за храните.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнен един договорза доставки на хранителни продукти, изпълнен през последните три години 2.Участниците да притежават 1 /едно/ специализирано МПС /оборудвано с агрегат за поддържане на необходимата температура по време на транспорт/ , в съответствие с чл.245, ал.1 от ЗВД. 3. Участниците следва да отговарят на всички изисквания във връзка с регистрационния режим относно търговията с храни в Република България
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най-ниска предлагана цена в лева; тежест: 80
Показател: Най-изгодни условия на отложено плащане в дни; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в конкурса се получава от фронт-офиса на общинска администрация - Якоруда, след плащането на посочената цена, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.Стойността на обществената поръчка попада в границите, определени в чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, което е основание да се ползват опростените правила и срока за изпращане на обявлението до РОП е 40 дни. Срокът от 40 се намалява на 28 дни, защото Възложителя се възползва от правото си да изпрати обявлението съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Община Якоруда предоставя достъп до документацията за участие на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача"

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Общнска администрация гр.Якоруда - залата на общински съвет.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти по чл.69а, ал. 3 от ЗОП , могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ