Версия за печат

00087-2014-0047

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Цветелина Данаилова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8656758, E-mail: danailovva@gmail.com, Факс: 02 8656604

Място/места за контакт: Столична община-Район "Лозенец", бул. Васил Левски №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача: www.lozenets-sofia.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Организиране и провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от районната администрация на Столична община - Район "Лозенец" по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г. по приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски социален фонд.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 24 (24 - Образователни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град София и на място извън територията на град София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмета на поръчката включва следните дейности:1. Специализирани обучения - в тази дейност са предвидени индивидуални тясно специализирани обучения за отделни служители от администрацията, които ще им позволят да придобият допълнителни умения и нови знания в областта, в която работят: 1.1. Обучение за работа със софтуерни продукти - MS Excel и AutoCAD – за 5 души; 1.2. Обучение по жестомимичен език за възрастни – за 4 души;1.3. Обучение в областта на строителството и строителния надзор – за 4 души;2. Обучения по английски език нива А1 и А2, за служители от общата и специализираната администрация – 12 души; Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за общуване на английски език. В процеса на обучение ще се развиват всички езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Обученията ще бъдат дългосрочни и провеждането им ще бъде съобразено с ежедневната натовареност на служителите, както и с индивидуалните нужди на обучаващите; 3. Групови обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност за служителите в районната администрация – 50 души. Обученията ще са изнесени извън териотирята на град София, тридневни и ще се проведат на три групи с цел ненарушаване работния процес на администрацията. Програмата на обученията ще включва разнообразни теми, свързани с екипите, работата в екип и създаването и управлението на ефективни екипи: Усвояване на нова управленска философия за организация на работата в администрацията – ориентирана не към индивидуалните усилия, а към екипната работа; Усвояване на система от правила за създаване и развитие на ефективни екипи; Разглеждане на практически примери (казуси) – реални процеси и предизвикателства, възникващи в административната структура;Специално изготвени ролеви игри, които симулират правилата за работа в екип в действие; Конкретни погрешни нагласи и вредни действия, които практикуват ръководителите на екипи и препоръки за тяхното неутрализиране.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

80500000, 80580000, 80570000, 80420000, 80510000

Описание:

Услуги по обучение
Осигуряване на курсове по чужди езици
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги по електронно обучение
Услуги по специализирано обучение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 38 833,32 лв. (словом: тридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и две стотинки), без ДДС.Прогнозната стойност за всяка от дейностите е както следва: 1. Обучение по жестомимичен език за възрастни - 1 416,67лева за 1 участник, общо в размер на 5 666,68 лева;2. Обучение за работа със софтуерни продукти - MS Excel и AutoCAD - 1 100,00 лева за 1 участник, общо в размер на 5 500,00 лева; 3. Обучение в областта на строителството и строителния надзор - 791,67лева за един участник, общо в размер на 3 166,68 лева;4. Обучения по английски език нива А1 и А2 - 12 583,33 лева за участник, общо в размер на 6 999,96 лева; 5. Провеждане на 3 групови обучения по екипна ефективонст, мотивация и лична ефективност /включително цялостна логистика за провеждане на обучението/ - 350,00 лева за участник, общо в резмер на 17 500,00 лева.

Стойност, без да се включва ДДС
38833 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на: 350,00 лв. /словом: триста и петдесет лева/. Валидността на гаранцията за участие в случай че е представена банкова гаранция, е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. аранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.3. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми:3.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Столична община – Района «Лозенец»: IBAN BG60SOMB91303324906301, BIC: SOMBBGSF, Обслужваща банка: „Общинска банка” АД;3.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.4. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.5. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя.7. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 8. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 9. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП. 10. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договора за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 година, приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А12-22-4/02.12.2013 г. за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”.Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:Плащането за предоставената услуга се извършва както следва: 1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента).Авансът е платим в срок до 5 (пет) работни дни след получаване от страна на Изпълнителя на писмо за уведомяване от Възложителя за започване на изпълнението, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, срещу представена фактура и встъпителен доклад, одобрен от възложителя.2. Междинно плащане се осъществява след представяне на фактура по одобрен от Възложителя междинен доклад за изпълнените дейности от страна на Възложителя и е в размер на 60% (шестдесет процента) от стойността на договора. Плащане се превежда, само ако междинният доклад на Изпълнителя бъде приет без възражения от Възложителя.В противен случай плащането се извършва след коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с указанията на Възложителя. От междинното плащане следва да се удържи преведения на Изпълнителя аванс.3. Окончателно плащане се извършва след представяне на фактура по одобрения от Възложителя окончателен доклад за дейностите по договора. Плащане се превежда, само ако окончателният доклад на Изпълнителя бъде приет без възражение от Възложителя. В противен случай плащането се извършва след коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с указанията на Възложителя. Фактурите за извършване на плащания да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В описателната им част задължително следва да се впише следния текст: „Разходът се извършва по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.Преведените средства от Район „Лозенец” - Столична община, но неусвоени от изпълнителя на договора, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на договора, подлежат на възстановяване по сметка на Район „Лозенец” - Столична община, посочена в договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, наименованието на поръчката,адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 4. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис - плик № 1 "Документи за подбор",плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и № 3 “Предлагана цена”. 1. В Плик № 1 се поставят 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно Приложение №1,1.2. Административни сведения за участника, 1.3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилага еквивалентен на актуалното състояние документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени в превод. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. При представянето на удостоверение за актуално състояние не отпада задължението за представяне на документ за регистрация. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документа по тази точка се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документ по тази точка се представя за всеки от тях.1.4. Когато участникът е обединение, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;1.5. Документ за гаранция за участие;1.6. Документи за икономическото и финансовото състояние;1.7.Документи за техническите възможности и/или квалификация, 1.8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2а и 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5 т. 2, чл.47 ал.5 т.1 от ЗОП и/или обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, б. “а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;1.9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката,видовете работи и дела на участието им;1.10. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката;1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП; 2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", съдържащ Техническо предложение за изпълнение на поръчката и срока за организиране на обученията;3. В Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" се поставя ценовото предложение на участника. Наличието на обстоятелствата по чл.47 ал.2т.т.1,2а,3,4 и 5 води до отстраняване на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 2.1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) години, подписани и подпечатани от участника на всяка страница – за юридическите лица, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участниците могат да докажат, че отговарят на минималните изисквания с всеки друг документ, който възложителят счита за подходящ, включително годишна данъчна декларация или служебна бележка за годишен доход от работодател. На основание чл.23 ал.4 от Закона за търговския регистър ако е посочен ЕИК, не е необходимо доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. 2.2. Информация за общия оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.1 и 2.2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1. и 2.2. се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално изискване за икономическо и финансово състояние: 1.1. реализиран оборот за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) на стойност не по-малко от 100 000,00 (словом: сто хиляди) лева без ДДС от изпълнени услуги, сходни с предмета на обществената поръчка. Под услуги, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове и други подобни форми на обучение.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 6.1. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите (съгласно образеца – Приложение № 4.1.); 6.2. За всеки от договорите по точка 6.1. участникът трябва да представи референции (препоръки) за добро изпълнение, издадени от възложителите по съответните договорите. От информацията в представените от участниците референции (препоръки) трябва да е видно предмета на съответния договор, стойността на договора, дата на сключване и период на изпълнение по договора, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 6.3. Списък на екип от ключови експерти - по образец Приложение № 4.2., придружен с автобиографиите им, Декларация за разположение на експерт и приложени доказателства за квалификация и професионален опит; Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на лицата са: - копия от дипломи за завършено образование, удостоверения и други; - списък на лицата, декларация и други, удостоверяващи професионалния опит на лицата. - препоръки и референции, издадени на предложените експерти (от други работодатели, ако имат такива). 7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 6 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 6. се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 5.1. да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите минимум три договора с предмет, сходен с предмета на поръчката (услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове и други подобни форми на обучение). 5.2. Участникът трябва да има на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. 5.2.1. Ключов експерт - Ръководител екип, отговарящ на следните изисквания: висше образование (магистърска степен или еквивалентна) по обществени, педагогически, природни, социални, хуманитарни, икономически, технически или правни науки, или еквивалент; минимум 3 (три) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с подготовка, организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове и др. и/или управление на проекти, включващи обучения. 5.2.2. Ключов експерт - Координатор на дейностите по логистика на обученията, отговарящ на следните изисквания: висше образование (бакалавърска степен или еквивалентна) по обществени, природни, социални, икономически, правни или технически науки, или еквивалент; минимум 2 (две) годишен опит (считано до крайния срок за подаване на оферти) в подготовката, организирането и провеждането на обучения, семинари, курсове и др. и/или управление на проекти, включващи обучения. 5.2.3. Екип за провеждане на обученията, включващ не по - малко от 4 (четирима) обучители, в това число: 1 обучител, притежаващ висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" (или еквивалентна) по Информатика и компютърни науки или еквивалентно; 1 обучител притежаващ висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" (или еквивалентна) по Английски език; 1 обучител за специализирано обучение в областта на строителството и строителния надзор”, притежаващ висше образование по някое от следните професионални направления: право, архитектура, инженерни науки, администрация и управление, и/или еквивалентно и минимум 2 (две) години преподавателски опит; 1 обучител, владеещ жестомимичен език.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 70
Показател: Срок за организиране на обученията в календарни дни; тежест: 20
Показател: Предложение за настаняване в хотели ; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
05.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
15.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.05.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на Столична община - Район Лозенец, град София, бул. Васил Левски №2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. Представителите на участниците, които не са техни законни представители, са длъжни да представят документ за самоличност и изрично пълномощно, екземпляр от което (в оригинал или заверено с „вярно с оригинала” копие) следва да бъде оставен на комисията.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 година, приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А12-22-4/02.12.2013 г. за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”.

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния на сайта на Район „Лозенецз” на следния адрес: http:// www.lozenets-sofia.org, от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка. Освен предоставения достъп до документацията на интернет-страницата на Район «Лозенец»– www.lozenets-sofia.org, предварителният преглед на документацията може да се извършва на мястото на получаването й от 8.30 часа до 17.00 часа, всеки работен ден в сградата на Район „Лозенец” на адрес град София, бул. Васил Левски” № 2.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в 10-дневен съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ