Версия за печат

00087-2014-0048

BG-София: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Цветелина Данаилова, РБългария 1000, София, Тел.: 00 8656758, E-mail: danailovva@gmail.com, Факс: 02 8656604

Място/места за контакт: Столична община-Район "Лозенец", бул. Васил Левски №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача: www.lozenets-sofia.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на мерки по информираност и публичност" по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013г. по приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски социален фонд.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 13 (13 - Рекламни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град София и на място извън територията на град София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

І. Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, включват следните мерки:1. Организиране на стартираща пресконференция - Изпълнителят трябва да организира стартираща информационна пресконференция за оповестяване стартирането на проекта. За провеждане на пресконференцията трябва да бъдат осигурени информационни материали за участниците, кафе-пауза, озвучаване, мултимедия, прессъобщения (минимум 20 участници). Следва да се предоставя информация на широката общественост и да се осигурява публичност на изпълнявания проект, като се използват подходящи комуникационни средства.2. Организиране на финална пресконференция - Изпълнителят трябва да организира финална информационна пресконференция за отчитане на дейностите, предвидени за изпълнение. За провеждане на пресконференцията трябва да бъдат осигурени информационни материали за участниците, кафе-пауза, озвучаване, мултимедия, прессъобщения (минимум 20 участници). Съгласно Насоките за за осъществяване на мерките за информация и публичност организаторите на информационни и обучителни събития (например семинари, конференции, работни срещи, информационни дни и др.), свързани с изпълнението на проекти по ОПАК следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПАК. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.3. Изработване на дипляна за резултатите от проекта (А 4 с две сгъвки, пълноцветен печат). С оглед по-голямо популяризиране до по-широк кръг аудитория, се предвижда да се изработят 100 броя рекламни материали – дипляни. При изготвяне на предложенията участниците трябва да включат цена за дизайн, фотозаснемане, предпечатна подготовка, печат и доставка. Изпълнението на дейността ще се отчита с приемно-предавателен протокол, придружен с кратък доклад за извършената работа с приложени доказателства за свършената работа. Всички текстове на печатните материали и дизайнът на дипляната се изготвят от Изпълнителя, и преди отпечатване се съгласуват от Възложителя или определено от него лице съгласно условията на тази документация и на договора за изпълнение на поръчката. 4. Изработване на банер 2,00м х 0.80м, винил - Необходимо е изработването и монтирането на банер с размери 2,00м х 0.80м. Отпечатаните върху транспаранта текстове и изображенията трябва да бъдат поставени/монтирани върху стабилни пространствени съоръжения, изпълнени от винил с унифицирана форма. Изпълнителят трябва да спазва стриктно публикуваните от Управляващия орган Насоки за осъществяване на мерките по информация и публичност.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000, 79822000, 22140000, 79341000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги по предпечатна подготовка
Диплянки
Рекламни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 3 024,67 лв. (словом: три хиляди двадесет и четири лева и шестдесет и седемстотинки), без ДДС. Участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от участие в процедурата.Прогнозната стойност за всяка от дейностите е както следва:1.Стартираща пресконференция - 1 300,00 лева, 2. Финална пресконференция - 1 350,00 лева, 3. Дипляни - 100 Броя по 2,08 лева за брой, общо в размер на 208,00 лева, 4. Банер - 1 брой на стойност 166,67 лева.

Стойност, без да се включва ДДС
3024 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

14.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на: 30,00 лв. /словом: тридесет лева/. Валидността на гаранцията за участие в случай че е представена банкова гаранция, е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. аранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.3. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми:3.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Столична община – Района «Лозенец»: IBAN BG60SOMB91303324906301, BIC: SOMBBGSF, Обслужваща банка: „Общинска банка” АД;3.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.4. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.5. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя.7. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 8. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 9. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП. 10. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 година, приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А12-22-4/02.12.2013 г. за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”.Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:Плащането за предоставената услуга се извършва както следва: 1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента).Авансът е платим в срок до 5 (пет) работни дни след получаване от страна на Изпълнителя на писмо за уведомяване от Възложителя за започване на изпълнението, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, срещу представена фактура и встъпителен доклад, одобрен от възложителя.2. Междинно плащане се осъществява след представяне на фактура по одобрен от Възложителя междинен доклад за изпълнените дейности от страна на Възложителя и е в размер на 60% (шестдесет процента) от стойността на договора. Плащане се превежда, само ако междинният доклад на Изпълнителя бъде приет без възражения от Възложителя. В противен случай плащането се извършва след коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с указанията на Възложителя. От междинното плащане следва да се удържи преведения на Изпълнителя аванс.3. Окончателно плащане се извършва след представяне на фактура по одобрения от Възложителя окончателен доклад за дейностите по договора. Плащане се превежда, само ако окончателният доклад на Изпълнителя бъде приет без възражение от Възложителя. В противен случай плащането се извършва след коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с указанията на Възложителя. Фактурите за извършване на плащания да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В описателната им част задължително следва да се впише следния текст: „Разходът се извършва по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.Преведените средства от Район „Лозенец” - Столична община, но неусвоени от изпълнителя на договора, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на договора, подлежат на възстановяване по сметка на Район „Лозенец” - Столична община, посочена в договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Приложенията и изискуемите документи се представят в три отделни запечатани, непрозрачни плика. В Плик № 1"Документи за подбор" се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2. Административни сведения за участника;3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилага еквивалентен на актуалното състояние документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени в превод. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. При представянето на удостоверение за актуално състояние не отпада задължението за представяне на документ за регистрация. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в ТР, както и да не представя актове, обявени в ТР, с изключение на всички други обстоятелства невписани в ТР. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документа по тази точка се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документ по тази точка се представя за всеки от тях.4. Когато участникът е обединение, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.5. Документ за гаранция за участие;6.Документи за икономическото и финансовото състояние;7.Документи за техническите възможности и/или квалификация;8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2а и 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5 т. 2, чл.47 ал.5 т.1 от ЗОП и чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, б. “а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на ЕП и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвет;9.Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида на работите и дела на тяхното участие; 10. Декларация от всеки от подизпълнителите за съгласие за участието в изпълнението на поръчката;11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;12.Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП.Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя Техническо предложение за изпълнение на поръчката. В Плик № 3 "Предлагана цена"се поставя ценовото предложение за изпълнение на поръчката.Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и 5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) години, подписани и подпечатани от участника на всяка страница – за юридическите лица, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участниците могат да докажат, че отговарят на минималните изисквания с всеки друг документ, който възложителят счита за подходящ, включително годишна данъчна декларация и/или служебна бележка за годишен доход от работодател. На основание чл.23 ал.4 от Закона за търговския регистър ако е посочен ЕИК, не е необходимо доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. 2.Информация за общия оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – съгласно Приложение № 3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1 и 2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1. и 2. се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално изискване за икономическо и финансово състояние: 1. реализиран оборот за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) на стойност не по-малко от 9 000,00 (словом: девет хиляди) лева без ДДС от изпълнени услуги, сходни с предмета на обществената поръчка. Под услуги, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират услуги, свързани с подготовката и изпълнението на рекламно-информационни дейности и кампании.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 1. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите; 2. За всеки от договорите по точка 1. участникът трябва да представи референции (препоръки) за добро изпълнение, издадени от възложителите по съответните договори. От информацията в представените от участниците референции (препоръки) трябва да е видно предмета на съответния договор, стойността на договора, дата на сключване и период на изпълнение по договора, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата трябва да отговаря на следното минимално изискване за технически възможности и квалификация: 1. да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката (услуги, свързани с подготовката и изпълнението на рекламно-информационни дейности и кампании).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2014 г.  Час: 13:00
Място

Административната сграда на Столична община - Район Лозенец, град София, бул. Васил Левски №2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. Представителите на участниците, които не са техни законни представители, са длъжни да представят документ за самоличност и изрично пълномощно, екземпляр от което (в оригинал или заверено с „вярно с оригинала” копие) следва да бъде оставен на комисията.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 година, приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А12-22-4/02.12.2013 г. за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”.

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Район „Лозенецз” на следния адрес: http:// www.lozenets-sofia.org, от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка. Освен предоставения достъп до документацията на интернет-страницата на Район «Лозенец»– www.lozenets-sofia.org, предварителният преглед на документацията може да се извършва на мястото на получаването й от 8.30 часа до 17.00 часа, всеки работен ден в сградата на Район „Лозенец” на адрес град София, бул. Васил Левски” № 2.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в 10-дневен съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ