Версия за печат

00616-2014-0001

BG-Якоруда: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на Спортна зала І-ви етап в гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Якоруда, община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на спортната зала в гр.Якоруда, с цел реализиране на масовия спорт в община Якоруда.Проектът е част от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съгласно ПМС № 19/2014 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът и количеството на СМР е посочен в Техническото задание (количествена сметка) за обекта на обществената поръчка и е неразделна част от документацията за участие в откритата процедура

Прогнозна стойност без ДДС
1250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят документ за внесена гаранция за участие в размер на 12 500.00лв. , в допустимите от закона форми и при условията на чл. 60 от ЗОП, а именно под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Якоруда - в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие, в случай, че е банкова, е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора за обществената поръчка без ДДС, под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Якоруда - в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока за изпълнение на договора, посочен в Техническата оферта на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Участниците в процедурата и определения Изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение съгласно изискванията на ЗОП. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финанисра със средства от бюджета на Община Якоруда, съгласно ПМС № 19/2014 г. Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, ежемесечно, като сумите се определят на основание представени заверени от възложителя протоколи обр.19, за действително извършените през периода видове и количества ремонтни и строително-монтажни работи, съгласно ценовата оферта на изпълнителя и представена фактура - оригинал. Стойността, подлежаща на заплащане посочена обр.19 се намалява с 10 на сто, като удържаните суми, служат за обезпечителна мярка, относно изпълнението в срок на предвидените строително ремонтни дейности. След изпълнение на обекта в договорения срок, удържаните суми се освобождават в полза на изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Представя се в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: I. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и раздел VI и раздел VII от документацията на обществената поръчка, доказващи съответствието на участниците с минималните изисквания на Възложителя: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта - следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 2 към документацията, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката; 3. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, посочен в офертата, а когато участник е физическо лице –копие от документ за самоличност; 4.Документ за гаранция за участие; 5. Документи за икономическото и финансовото състояние съгласно Раздел VІ от документацията; 6. Документи за техническите възможности и/или квалификация съгласно Раздел VІ от документацията; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения от документацията; 8. Информация за подизпълнителите, съгласно условията на документацията; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, в случай че участника е обединение. Представя се съгласно условията на документацията. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 12. Декларация за оглед на обекта II. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката - Техническата оферта по Раздел ІХ от документацията. III. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника по Раздел ІХ от документацията. * В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси – собствени или привлечени, към момента на подаване на офертата, като наличности по сметки на участника, договори за заеми, кредитни линии, еквивалентни финансови инструмент и др. 2. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години и заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводители за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години, в случай че са изискуеми от закона. Представените документи по т. 2 следва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит. 3. Информация за общия оборот и за оборота от СМР, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години /2011,2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; * В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
Минимални изисквания: 1. Участниците в процедурата следва да имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 312 500.00 лева; 2. Участниците, следва да са реализирали оборот от СМР, сходни с предмета на поръчката от СМР, сумарно за последните 3 (три) години /2011, 2012 и 2013/, не по-малък от 3 125 000.00 лева * В документацията на обществената поръчка подробно са описани условията и изискванията, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификацията си, участниците представят следните документи 1. списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка - собствено или наето, с доказателства за това; 2. списък на основните строителни продукти и полуфабрикати, които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка; 3. списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, вкл. за осигуряване на контрола на качеството. Списъкът съдържа име, образование, професионален стаж, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка; 4. справка за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа броя и специалностите на отделните работници и служители за изпълнение на обекта по видове работи съгласно графика за изпълнение; 5. копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите или еквивалентно; 6. документи за внедрена система за управление на качеството и системи за управление на околната среда , както и системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирани по европейски стандарт или еквивалентни на тях документи по европейски стандарт (например ISO, OHSAS) или еквивалентни на тях документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); 7. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, относими към предмета на настоящата обществена поръчка, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 8. заверен от участника препис от валидна застаховка “Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо Чл.171, ал.1 от ЗУТ. * В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
Минимални изисквания: Участниците в процедурата следва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Да имат възможност да осигурят оборудване за изпълнение на обществената поръчка - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка; 2. Да имат възможност за доставка на строителни продукти и полуфабрикати в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка проект в съответствие с техническото задание (количествена сметка), определени с документацията; 3. Да разполагат с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството; 4. Да имат право да изпълняват строително-монтажни работи, съответстващи на категорията на обекта на настоящата обществена поръчка или от по-висока категория, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). 5. Да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2000 и/или ISO 9001:2008, OHSAS 18001 и ISO 14001 или еквивалентни на тях; 6. Да притежават опит в изграждане на обекти с категория, съответстваща на категорията на обекта на настоящата обществена поръчка или от по-висока категория, съгласно ЗУТ. Участниците трябва да са изпълнили, за последните 5 (пет) години, поне един обект сходен с предмета на поръчката, на стойност над прогнозната стойност . 7. Да притежават валидна застраховка “Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо Чл.171, ал.1 от ЗУТ. * В документацията на обществената поръчка подробно са описани условията и изискванията, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена обща стойност за изпълнение на обекта; тежест: 50
Показател: Срок в месеци за изпълнение на обществената поръчка; тежест: 15
Показател: Оценка на техническото предложение по показатели: Предложение за технология и организация изпълнението на строителството -20; Предложение за организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд-8; Планиране изпълнението на обекта - 7; тежест: 35

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата се получава от фронт-офиса на Община Якоруда, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа или от интернет сайта на общината.Стойността на обществената поръчка попада в границите, определени в чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, което е основание да се ползват опростените правила и срока за изпращане на обявлението до РОП е 40 дни. Срокът от 40 се намалява на 28 дни, защото Възложителя се възползва от правото си да изпрати обявлението съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Община Якоруда предоставя достъп до документацията за участие на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача"

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация гр.Якоруда - залата на общински съвет.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти по чл.69а, ал. 3 от ЗОП , могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители(оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ