02583-2014-0001

BG-Търговище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 794 от 07.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ІІ СОУ "Професор Никола Маринов", бул. "Трайко Китанчев" № 39, За: Даниела Стойнова- ПДАСД, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64893, E-mail: sou_2@abv.bg, Факс: 0601 64893

Място/места за контакт: ІІ СОУ "Професор Никола Маринов"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 2sou-tg.ucoz.com.

Адрес на профила на купувача: 2sou-tg.ucoz.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – град Търговище за учебната 2014/2015 г. по обособени позиции”. Обществената поръчка включва следните пет обособени позиции: І обособена позиция – Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас: І клас – Български език и литература /Буквар, Читанка, учебна тетрадка №1, №2, №3/; Математика /учебник, учебни тетрадки №1, №2, №3/, Роден край /учебник/, Музика /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/, Домашен бит и техника /учебник/; ІІ клас - Български език и литература – /Читанка, учебна тетрадка №1, №2, №3/, Английски език /учебна тетрадка/, Околен свят /учебник, учебна тетрадка/, Музика /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/; ІІІ клас- Български език и литература /учебник по Български език, Читанка, учебна тетрадка №1, №2, учебна тетрадка „Пиша, преразказвам, съчинявам”/, Английски език /учебник, учебна тетрадка/, Човекът и обществото /учебник, учебна тетрадка/, Музика /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/; ІV клас- Български език и литература /учебна тетрадка №1, №2 и учебна тетрадка към читанката/, Английски език /учебна тетрадка/, Човекът и обществото /учебна тетрадка/; V клас – История и цивилизация /учебник/, География и икономика /учебник/, Музика /учебник/, Домашна техника и икономика /учебник/; VІ клас – История и цивилизация /учебник/, География и икономика /учебник/, Музика /учебник/, Домашна техника и икономика /учебник/; VІІ клас - География и икономика /учебник/, Физика и астрономия /учебник/, Музика /учебник/, Технологии /учебник/. ІІ обособена позиция – Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ до VІІ клас: ІІ клас - Математика /учебна тетрадка №1, №2/, ІІІ клас – Математика /учебник, учебна тетрадка №1, №2/, Човекът и природата /учебник, учебна тетрадка/, ІV клас – Математика /учебна тетрадка част 1 и част 2/, Човекът и природата /учебна тетрадка/; V клас – Български език и литература /учебник/, Литература /учебник/, Човекът и природата /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/; VІ клас – Български език /учебник/, Литература /учебник/, Човекът и природата /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/; VІІ клас- Български език /учебник/, Литература /учебник/, История и цивилизация /учебник/, Биология и здравно образование /учебник/, Химия и опазване на околната среда /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/. ІІІ обособена позиция – Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ до ІV клас: ІІ клас – Домашен бит и техника /албум с приложение по ДБТ за 2 клас/, ІІІ клас - Домашен бит и техника /учебник, албум с приложение по ДБТ за 3 клас/, ІV клас - Домашен бит и техника / албум с приложение по ДБТ за 4 клас /. ІV обособена позиция – Доставка на учебници за учениците от V до VІІ клас: V клас - Математика /учебник/; VІ клас - Математика /учебник/; VІІ клас - Математика /учебник/ V обособена позиция – Доставка на учебници за учениците от VІ - VІІ клас: VІ клас - Английски език /учебник/; VІІ клас- Английски език /учебник/.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно § 1, ал. 3 и ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9 от ЗНП, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 5/15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала на министъра на образованието и науката, за всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава списък на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета. Със заповеди № РД 09-122/29.01.2014 г. и № РД 09-296/27.02.2014 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списъци на одобрените учебници и учебни помагала за 1 - 7 клас, които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 година, а със Заповед № РД 09-320/04.03.2014 г. са одобрени проекти на учебни помагала. С писмо изх. № 9105-69/06.03.2014 г. на МОН е определен редът за извършване на избор на учебници и учебни помагала от педагогическия съвет по предложение на учителите, които преподават в съответния клас. На 11.03.2014 г. е проведено заседание на Педагогическия съвет при ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище за избор на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас, за което е изготвен протокол № 8/11.03.2014 г. Със заповед № А-719/17.03.2014 г. директорът на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”– гр. Търговище е утвърдил учебниците и учебните помагала за учениците от І до VІІ клас. Поканените лица в договарянето притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебници и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН. Предвид изложеното възлагането на обществената поръчка на други лица, а не на съответното издателство, би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

По обособена позиция № 1 - „Просвета- София” АД; По обособена позиция № 2 - „Анубис - Булвест” ООД; По обособена позиция № 3 - „Бит и техника” ООД; По обособена позиция № 4 - „Архимед2” ЕООД; По обособена позиция № 5 -„Юнивърс” ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Галя Петрова Панайотова
Длъжност: директор