Версия за печат

01558-2014-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, ул."Ив. Вазов" № 3, За: инж. Георги Ненов; инж. Венцислав Славков, Р България 1080, София, Тел.: 0887 409926; 0887 007151, Факс: 02 9800424

Място/места за контакт: отдел "Обществени порьчки"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на силови кабели и емайлирани проводници, за ремонтната дейност на локомотивните и вагоноремонтни депа при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”, делима на 7 обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: На територията на локомотивно депо Ст. Загора - гр. Ст. Загора, кв. Индустриален
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на силови кабели и емайлирани проводници, за ремонтната дейност на локомотивните и вагоноремонтни депа при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”, делима на 7 обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификацията - Приложение №1 към документацията за участие в процедурата.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за гаранция за участие в процедурата в размер до 1% от общата стойност на цялата поръчка. Гаранцията за участие в процедурата „Доставка на силови кабели и емайлирани проводници, за ремонтната дейност на локомотивните и вагоноремонтни депа при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период" е определена от Възложителя в общ размер на 1400,00 лв, а за всяка отделна позиция, съгласно Приложение №6 към документацията за участие в процедурата. Чуждестранните участници могат да представят гаранция в евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс "Евро за лев", определен от Българската народна банка в деня на учредяване на гаранцията. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след крайния срок за получаване на офертата или парична сума, внесена по сметка на Възложителя - "БДЖ - Товарни превози" ЕООД в „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF в лева или в евро в ОББ АД, гр. София, IBAN BG62 UBBS 80021433391810, BIC: UBBSBG. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано - Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на силови кабели и емайлирани проводници, за ремонтната дейност на локомотивните и вагоноремонтни депа при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност един месец след изпълнението на договора, или парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

По банков път, в лева - плащане в срок до 30 дни, след доставка на стоката, срещу приемо-предавателен протокол и фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по Търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участници в процедурата могат да бъдат всички български или чуждестранни юридически и физически лица, както и обединения между тях, които отговарят на изискванията на ЗОП. Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 2. Копие на документ за самоличност на участника заверено с подпис със син цвят от участника, когато е физическо лице. 3. Копие на документа за съдебна/търговска регистрация, заверено с подпис със син цвят от представляващия участника и печат на участника или посочване на ЕИК,съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация и актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертите се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4.Изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура. 5.Заверено копие от представляващия участника от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. При липса на регистрация следва да се представи декларация за липса на посоченото обстоятелство в оригинал. 6.Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП (оригинал) и Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал.2, т.1,2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП (оригинал) – попълват се по приложените образци към настоящата документация. 7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП/оригинал/. 8. Декларация в оригинал по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, която да съдържа списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката/ако се предвиждат такива/. Учасникът следва да представи и текстова информация за вида и дела на тяхното участие при изпълнение на поръчката (процент от общата стойност и конкретна част от предмета на ОП, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител). Когато учасника предвижда подизпълнители се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП. При участие на подизпълнители, същите трябва да представят декларация, удостоверяваща съгласието им за изпълнение на настоящата поръчка, като посочат вида и дела на своето участие. Когато участникът в процедурата е обединение се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 9. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 10.Документ за гаранция за участие в оригинал. 11.Документ за закупена документация за участие (копие, заверено от участника - с подпис със син цвят и печат). Задължително се отстраняват от процедурата участници при наличието на основанията по чл.69, ал.1 и/или обстоятелствата по чл.47, ал.1,2 и/или ал.5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за предходните счетоводно приключили три години / заверени с подпис и печат на учасника/. В случай, че учасника е обединение, следва да бъдат представени копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за последните три години за всички субекти, включени в обединеието.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с минимум 2 препоръки (съотносими към списъка) за добро изпълнение. 2. Когато участникът не е производител - документ, представен в оригинал или нотариално заверено копие, от завода производител, доказващ правото на участника да предлага негова продукция през 2014 г. (оторизационно писмо, дистрибуторски договор, пълномощно или друг документ). 3. Декларация от учасникът, че предлаганите кабели и проводници отговарят на съответните стандарти, означения и параметри с посочените в „Техническите изисквания за доставка …”. 4. Декларация от производителя, че предлаганите кабели и проводници ще са произведени не по-рано от 12 месеца преди датата на доставка. 5. Сертификат по ISO 9001: 2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя – копие, заверено с печат и подпис на участника. 6. Всеки участник представя образци на протоколи от изпитания, издавани от завод-производител, удостоверяващи, че се удовлетворяват Техническите изисквания на Възложителя, заверени от участника. 7. Образец на сертификат за качество, какъвто ще бъде издаван от производителя при доставка на предлаганите кабели и проводници, удостоверяващ, че характеристиките им, изолацията, геометричните размери, контрола и методиките за изпитания отговарят на изискванията на UIC 895/76 или на DIN VDE 0250 част 602, или на други международни или национални стандарти. 8. Всеки участник представя „Техническа спецификация за производство, изпитания, контрол и доставка на специални силови кабели и проводници за тягов подвижен железопътен състав", съдържаща технически условия за производство, технически параметри, изпитване, маркировка, условие за приемане по качество, гаранционни срокове, условия на съхранение, условия на доставка, разработена в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, приложени към документацията за участие. 9. Всеки участник представя образец на гаранционна карта, издавана от производителя на силови кабели и проводници за предлагания от него гаранционен срок от въвеждането им в експлоатация / не по-кратък от 18 месеца / и гаранционен срок на съхранение / не по-кратък от 24 месеца от датата на доставка /. 10. Всеки участник представя „Каталог” на производителя, валиден за 2013/2014 год.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "БДЖ – Товарни превози" ЕООД - „Уни Кредит Булбанк” АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, и се получава срещу представен платежен документ, в деловодството на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

в сградата на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, София, ул. Иван Вазов № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или изрично упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осводомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Решение за откриване № 10 от 04.04.2014 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.3 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на високо волтови кабели”
1) Кратко описание

„Доставка на високо волтови кабели”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Количествата са съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без ДДС
68901.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на гъвкави шлангови кабели с каучукова изолация”
1) Кратко описание

„Доставка на гъвкави шлангови кабели с каучукова изолация”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Количествата са съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без ДДС
25685.13 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на шлангови кабели за електродъгово заваряване”
1) Кратко описание

„Доставка на шлангови кабели за електродъгово заваряване”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Количествата са съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без ДДС
7516.3 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на топлоустойчиви, гъвкави, силиконови проводници”
1) Кратко описание

„Доставка на топлоустойчиви, гъвкави, силиконови проводници”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Количествата са съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без ДДС
2934.97 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на инсталационни проводници”
1) Кратко описание

„Доставка на инсталационни проводници”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Количествата са съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без ДДС
10134.41 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на медни емайлирани проводници”
1) Кратко описание

„Доставка на медни емайлирани проводници”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Количествата са съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без ДДС
24027.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на медно гъвкаво въже"
1) Кратко описание

„Доставка на медно гъвкаво въже"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Количествата са съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без ДДС
2021.91 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3