Версия за печат

00803-2014-0003

BG-Кубрат:

РЕШЕНИЕ

Номер: 256 от 03.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1, За: инж. Ст. Пенев - директор Дирекция "ТСУ, земеделие, търговия,опазване на околната среда, инвестиционни дейности иевропейски проекти", Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: www.kubrat.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на авторски надзор от проектантите по съответните части на инвестиционния проектна обект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“ за който между Община Кубрат и ДФЗ е подписан договор № 17/321/01209 от 27.11.2012 г.по Мярка 321 от "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в РБългария. Задълженията на проектантите по време на изпълнението на обществената поръчка ще включват: - Упражняване на авторски надзор по време на строителството по част: 1. Част Автоматизация, 2. Част Строително-конструктивна, 3. Част Архитектурна, 4. Част В и К, 5. Част ОВ, 6. Част Електро, 7. Подобект: Котелна централа Част Технологична, 8. Подобект Газоснабдяване Част Технологична и 9. Част СК – фундиране на инвестиционния проект; - Вписва предписания в заповедната книга на строежите за точното спазване на одобрените инвестиционни проекти. - техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, свързани с реализацията на проектите. - Участва в изготвянето и подписването на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,за характеризиране изпълнението на строежите. - Осигурява съответствието на строежите с изискванията на чл.169, ал1-3 от ЗУТ, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. - Изготвяне и заверка на екзекутивна документация при несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти. - изготвяне на инвестиционен проект при изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата на чл.154, ал.2, т.5,6,7, и 8 от ЗУТ. - Участва в приемането на строежа.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката се открива на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно която възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права. На основание чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права обекти на авторското право са одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Придобитият от Община Кубрат инвестиционен проект: „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“ е възложен от „Буинвест“ ЕООД гр. Бургас по договори за инженеринг от 07.05.2003г. и 06.01.2004г. между Община Кубрат и „Булинвест“ ЕООД гр. Бургас, след проведена процедура за инженеринг и изработен от „Нипроруда“ АД, гр. София за части: Част Автоматизация – инж. Р. Йотова; Част Строително-Конструктивна – инж. К. Софиянска; Част Архитектурна – инж. И. Хахамска; Част В и К – инж. Кр. Рангелова; Част ОВ – инж. И. Костов; Част Електро – инж. В. Колев; Подобект: Котелна централа Част Технологична - инж. И. Велинова; Подобект Газоснабдяване Част Технологична - инж. И. Велинова. Техническият проект за „Спортна зала“ в гр. Кубрат, кв.70, п-л І е оценен за съответствие със съществените изисквания към строежите с приемане от общинския експертен съвет по устройство на територията на 30.04.2003 г. /чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ/. Забележките от експертния съвет са отстранени и инвестиционния проект е съгласуван и одобрен от главния архитект на Община Кубрат /чл.145,ал.1 от ЗУТ/. Въз основа на одобрения технически проект е издадено разрешение за строеж с № 37/08.08.2003 г. Строителството е започнало на 28.05.2004г., със заверена заповедна книга № 15/28.05.2004 г. от главния архитект на Община Кубрат, открита строителна площадка с Протокол /Прилож.2/ от 26.05.2004г., след дадената строителна линия и ниво, за което е съставен Протокол /Прилож.3/ от 26.05.2004г. /чл.157, ал.1 от ЗУТ/. Строителството започва с изкоп за фундаменти и при достигната проектна кота на фундиране се установява наличие на хаотичен, неконструктивен насип, а погребаната под него почва е негодна за фундиране. Община Кубрат чрез „Булинвест“ ЕООД гр. Бургас възлага на „Авангард проект“ ООД гр. Русе изработване на ново проектно решение за фундиране на обект „Спортна зала“ гр. Кубрат, съобразно реалните инженерно-геоложки условия. Изработеният работен проект от инж. Ат. Мушев по част СК-фундиране, с инвеститор Община Кубрат, е оценен от лице вписано в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съгласуван и одобрен от главния архитект на Община Кубрат. Поради неосигурено финансиране спира строителството на строеж: „Спортна зала“ гр. Кубрат, а договора за инженеринг не е реализиран. Полученият от Община Кубрат инвестиционен проект е основата за одобрен и изпълняван проект № 17/321/01209 „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“, по договор № 17/321/01209 от 27.11.2012 г., Мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”. В момента Община Кубрат провежда процедура за избор на изпълнител на СМР и процедура за избор на строителен надзор по проекта. Във връзка с чл. 12 ЗАПСП и §. 2 т. 9 от ПЗР на ЗАПСП, според която проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП са автори на инвестиционните проекти, на проектните части, подписани от тях и носят техния печат са запазили авторското си право върху проектите и чрез поканените юридически лица „Нипроруда“ АД, гр. София и „Авангард проект“ ООД гр. Русе ще осъществят отговорността за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството, като в изпълнение на задълженията си имат право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. продължава в поле VIII Друга информация

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Нипроруда" АД, гр. София 1309, бул. "Ал. Стамболийски" 205, ЕИК 121664315 и "Авангард проект" ООД, гр. Русе, ул. "Арда" № 4а, вх. 1, ет. 2, ЕИК 117612106

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

продължение от поле V.1) Мотиви за избора на процедура Проектите не са подпечатани с печата на съответния проектант, а само са подписани, защото са изработени през април 2003 г. и част ФК-фундиране август 2004 г. и не е съществувал личен печат на проектанта, съгласно ЗКАИИП. С оглед изпълнението на поетите от Община Кубрат ангажименти по договор № 17/321/01209 от 27.11.2012 г. с Държавен фонд „Земеделие“, за законосъобразното осъществяване на строителните работи, възниква необходимост от упражняване на авторски надзор по време на строителството, на основание чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съобразно изискванията на чл. 162, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и предвид обстоятелството, че обекта на строителство спада към І група, трета категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен, а условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да пристъпи към ново правоотношение именно с проектанта, който може да е физическо или юридическо лице. Посочените по-горе обстоятелства обуславят избора на процедурата, а именно предвидената по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура на договаряне без обявление, тъй като възлагането на настоящата поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права, придобити по силата на закон. Тъй като изпълнението на дейностите по авторски надзор не може да се извърши от друго лице, различно от проектанта, който е изготвил инвестиционния проект, то целта на процедурата е при провежданите преговори да се определят основните клаузи на договорите за авторски надзор. При преговорите ще бъдат спазвани всички законови изисквания и ще бъдат взети предвид добрите професионални практики за упражняване на дейността от лицата, които ще извършват авторския надзор.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Ремзи Халилов Юсеинов
Длъжност: Кмет на Община Кубрат