Версия за печат

00207-2014-0041

BG-ямбол: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

НЗОК чрез РЗОК Ямбол, ул. " П. Брънеков " 1, За: Кремена Николова, България 8600, ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Място/места за контакт: РЗОК Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: задължително здравно осигуряване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

следгаранционното сервизно обслужване на климатиците включва профилактика и ремонт с цел правилното им функциониране. При профилактиката се извършват следните действия : - Общ преглед и диагностика на работата на климатика; - разглобяване на вътрешното тяло: измерване параметрите на въздуха – температура и напор; замерване на налягане и консумация; контрол на включване режимите на работа – лято, зима; преглед и почистване на топлообменниците; почистване на вентилационна част; почистване на филтрите; почистване на кондензната вана. - почистване на външното тяло: контрол на хладилната част; проверка целостта на електрически и тръбни връзки; тест на електрониката; замерване на налягането и количеството на фреона; дозареждане с фреон; - Настройване на климатиците тип "сплит" система, климатичните инсталации и климатизаторите за определен режим на работа, съгласно техническите условия на същите; - Констатация и отстраняване на възникнали повреди.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

следгаранционното сервизно обслужване на климатиците включва профилактика и ремонт на 33 броя климатици.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не се изискват

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в български лева по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка в срок до 15 работни дни след представяне на фактура - оригинал, отчетен документ, констативен протокол, с който се документира положения труд за изпълнение на конкретната поръчка и вложените резервни части.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

няма изисквания

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, посочен в офертата, а когато участник е физическо лице -копие от документ за самоличност. Документите се представят и в официален превод, когато участникът е чуждестранно лице. Документите се представят от всеки участник в обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 2. При участници обединения - документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителя не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото състояние, участникът трябва да представи заверено от участника копие /по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП/ на годишния му финансов отчет за предходната година, както и копие от одиторски доклад от регистриран одитор в случаите, които са изискуеми от закона.
Минимални изисквания: За доказване на икономическото и финансовото състояние, участникът трябва да представи заверено от участника копие /по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП/ на годишния му финансов отчет за предходната година, както и копие от одиторски доклад от регистриран одитор в случаите, които са изискуеми от закона.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва да представи списък на техническите лица, участващи в техническото обслужване на компютрите. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата.
Минимални изисквания: За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва да представи списък на техническите лица, участващи в техническото обслужване на компютрите. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.04.2014 г.  Час: 13:30
Място

РЗОК Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средства за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ