Версия за печат

00571-2014-0009

BG-Бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Генерал Владимир Вазов" №3, За: юрк. Йорданка Керанкова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 871442, E-mail: jkerankova@vik-burgas.com, Факс: 056 842979

Място/места за контакт: юрк. Йорданка Керанкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-burgas.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/pages/index.aspx?id=46&catid=799&ex=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Подмяна на съществуващ питеен водопровод по бул. "Сан Стефано" в участъка от бул. "Стефан Стамболов" до бл.79 гр. Бургас»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Подмяна на съществуващ питеен водопровод по бул. "Сан Стефано" в участъка от бул. "Стефан Стамболов" до бл.79 гр. Бургас, съобразно приложени работни чертежи към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съобразно техническата спецификация и работните чертежи.

Прогнозна стойност без ДДС
550000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Парична сума или банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите да се превеждат по сметка в ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC – CECBBGSF. Гаранция за участие: на основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП възложителят не изисква гаранция за участие в процедурата. Гаранция за изпълнение: 2% от стойността на договора при сключването му.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране от Възложителя. Разплащане в лева, по банков път, по сметка и в срок посочени от изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Образец Оферта – попълва се Образец № 1, с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения - попълва се Образец № 2; 3. Копие от документ за рагистрация (Удостоверение за актуално състояние - от фирмено отделение на съответния съд по регистрацията на Участника или от Агенцията по вписванията, което да е актуално към датата на подаване на офертата) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ) 4. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – попълва се Образец №4 и Образец №5. 5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – Образец №3. Управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документация. 6. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП. 7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП. 8. Документ за закупена документация за участие – копие. 10. Декларация за участие на подизпълнители – попълва се Образец № 6 и Образец №6.1. 11. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – попълва се Образец № 13. 12. Проект на договор Образец №10 - не се прилага - попълва се и се прилага декларация за приемане клаузите по договора -Образец № 9. 13. Друга допълнителна информация, по преценка на Участника. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата на участник, който: 1. Не е представил някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация; 2. За когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5; 3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 4. Който е представил оферта в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 5. За когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 6. Не е представил документ за закупуване на документация (когато е приложимо).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

6.1. Копие от застраховка за професионална отговорност. 6.2.Информация за общия оборот и за оборота на СМР, предмет на поръчката за последните три (2011; 2012; 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът учpеден или е започнал дейността си - попълва се Образец №12 Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът в процедурата трябва да притежава застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора. Участникът в процедурата трябва да докаже, че общо за последните три (2011; 2012; 2013г.) години специализирания оборот (на СМР, сходни с предмета на поръчката) е три пъти прогнозната стойност на поръчката – 1 650 000 лв., съобразно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП. Изискването за наличие на оборот в горепосочения размер е съобразено с разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

7.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за СМР свързани с предмета на поръчката през последните пет години (считано към крайния срок за подаване на офертите), включително стойностите, датите и Възложителите, придружени от препоръки (референции) за добро изпълнение – попълва се Образец №11. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. 7.2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи за съответните групи и категории – съгласно Наредба №1 от 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи чл.4, ал.2, т.2, втора категория, буква „б” 7.3. Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001. 7.4. Списък с техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум 3 (три) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните пет години (считано към крайния срок за подаване на офертите). Участникът в процедурата трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя с(ъгласно Наредба № 1 от 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи чл.4, ал. 2, т.2, втора категория, буква „б”, и/ или да има еквивалентно право. Участникът в процедурата да има ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът в процедурата да докаже, че разполага с необходимия персонал за предоставяне на услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на СМР.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.04.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
60 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 60,00 лв. (50,00 лв. без ДДС), платима в касата на Дружеството или по банков път по следната банкова сметка: в ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC – CECBBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 3, ет.4, Конферентна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Когато участникът лично присъства на действията на комисията, следва да се представи лична карта и документ, удостоверяващ, че е законен представител на съответния участник, ако присъства упълномощен представител следва да се представи заверено пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията може да бъде изтеглена от интернет адреса на Възложителя - www.vik-burgas.com.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ