Версия за печат

01060-2014-0007

BG-Добрич: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "3-ти март" 59, За: Яна Янева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 655888, E-mail: info@vikdobrich.bg, Факс: 058 630003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikdobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vikdobrich.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ремонт на сондажни потопяеми помпи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: област Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Ремонт на сондажни потопяеми помпи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50511100

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на помпи за течности

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
350000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева) без включен ДДС. Гаранцията за участие може да бъде в една от следните форми: 1. платена в касата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, ул. „3-ти март“ № 59, ет. 1, ст. 105 или да бъде внесена по сметката на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД при „Инвест Банк“ АД, • банкова сметка в лева: IBAN BG10 IORT 8088 1000 0011 00 , BIC: IORT BGSF; 2 оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). Независимо от формата на представяне, гаранцията за участие трябва да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.платена в касата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, ул. „3-ти март“ № 59, ет. 1, ст. 105 или да бъде внесена по сметката на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД при „Инвест Банк“ АД, • банкова сметка в лева: IBAN BG10 IORT 8088 1000 0011 00 , BIC: IORT BGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Всички плащания се извършват от Възложителя в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на подписан без забележки Протокол по буква В от договора и представена фактура, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Съгласно чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа информацията и документите, посочени в чл. 56 от ЗОП и в настоящата документация за участие, а именно:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”:Оферта, изготвена по образец, подписана и подпечатана от участника.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан .Информационен лист на участника.Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице.Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие.Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в допълнителните изисквания към документацията.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП и чл. 47, ал. 5, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, изготвена по образец;Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена по образец ; Когато участникът предвижда подизпълнител, декларация за съгласие се попълва и от него,образец 9А;Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите т. 4, 8, 9, 10, 11 и 12, се представят за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на участие; Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”:Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката” – Приложение № 11;срок за изпълнение след заявка от Възложителя, гаранционен срок на извършения ремонт и гаранционен срок на вложените резервни части, които следва да бъдат посочени в образец „Предложение за изпълнение на поръчката;Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се в съответствие с Техническата спецификация за изпълнение на поръчката;Други документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и допълнително посочените в документацията документи и изисквания описани в раздел „Допълнителни указания за участие”;проект на договор - подписан и подпечатан от участника – Приложение № 12. Участникът няма право да преписва, попълва, променя или прави предложение за промяна на договора. Същият се представя без да съдържа цени. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”Предлагана цена, изготвена по образец от документацията . Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има под каквато и да е форма извън този плик; Ценова таблица, изготвена по Образец .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 1. Участникът да има реализиран общ оборот общо за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.)и оборот от изпълнение на услуги, сходни с предмета на обществената поръчка минимум 500 000 (петстотин хиляди лева) лв. без ДДС, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За доказване на икономическото и финансовото си състояние по чл. 50 от ЗОП, участниците представят следните документи: 1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота от изпълнение на улуги, сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.).

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците: 1.Участникът да има минимум 3 (три) изпълнени договора, сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си. 2. Участникът да има минимум 3 (три) броя референции/препоръки за добро изпълнение за изпълнени услуги, сходни с предмета на обществената поръчка. 3. Участникът да има внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредирирана институция с обхват на приложение, сходен с предмета на настоящата процедура. 4. Участникът да разполага със сервизна база (собствена или наета) за извършване на услугата през периода на изпълнение предмета на поръчката /тридесет и шест месеца от сключване на договор/. 5. Участникът да разполага с необходимото оборудване за изпълнение предмета на обществената поръчка (собствено или наето) – изпитвателен стенд, с възможност за изпитване на сондажни помпи с мощност до 200 kW. 6. Участникът трябва да притежава минимум 2 /два/ броя собствени или наети транспортни средства с подходяща товароподемност, за транспортиране на всички видове помпи, описани в предмета на поръчката от площадка на „В и К” ЕООД, гр. Добрич до сервизната база и обратно. 7.Участникът трябва да притежава опит в дейността „ремонт на помпи”. 8. Участникът трябва да разполага с обучен персонал и екипировка за извършване на необходимите ремонти. 9. Участникът следва да издава необходимите съпроводителни документи за извършените ремонти и извършените изпитания на помпите. За доказване на технически възможности и квалификация , участниците представят следните документи: 1. Декларация, съдържаща списък на договори, предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружена от минимум 3 (три) броя референции/препоръки за добро изпълнение; 2. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредирирана институция с обхват на приложение, сходен с предмета на настоящата процедура. 3. Декларация, че участникът разполага със сервизна база (собствена или наета) за периода на изпълнение предмета на обществената поръчка /36 месеца/, придружена с документ, удостоверяващ правото му на ползване (нотариален акт, договор за наем и др.); 4. Декларация че участникът разполага с необходимото оборудване за изпълнение предмета на обществената поръчка (собствено или наето) – изпитвателен стенд, с възможност за изпитване на сондажни помпи с мощност до 200 kW. Декларацията следва да е придружена с документи удостоверяващи, че участникът има на свое разположение изискуемото оборудване за целия период на действие на договора /тридесет и шест месеца/. 5. Декларация, придружена със списък, удостоверяващи, че участникът разполага собствени или наети транспортни средства с подходяща товароподемност, за транспортиране на всички видове помпи, описани в предмета на поръчката от площадка на „В и К” ЕООД, гр. Добрич до сервизната база и обратно. Копия на документи, удостоверяващи, че участникът има на свое разположение необходимите транспортни средства за целият период на действие на договора /тридесет и шест месеца/. 6. Автореференция, от която да е виден опита на участника в областта на предмета на поръчката. 7. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще бъдат заети с изпълнението на поръчката, с посочени имена, данни за образованието, квалификацията и професионалния опит. 8. Образци на съпроводителни документи за извършени ремонти и проведени изпитания на помпите, които издава участникът.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение на услугата след подаване на заявка; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок на извършения ремонт; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на вложените материали; тежест: 10
Показател: Предлагана обща цена за изпълнение; тежест: 50
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.04.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие може да бъде заплатена, както следва: • по банков път по сметката на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич – „Инвест Банк“ АД, IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF за превод в лева или • парична сума в лева, платена в касата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, бул. „3-ти март”, № 59. Документацията за участие се получава в сградата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич - бул. „3-ти март” № 59, ет. 2, стая 201, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа, срещу представен документ за платената цена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.04.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.04.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. Добрич, бул. "3-ти март" 59, ст.206

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ