Версия за печат

00979-2014-0003

BG-Шумен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: Иванка Ралева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински изделия по Приложение 1

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: КОЦ-ШУМЕН ЕООД
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински изделия по Приложение 1

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособени позиции с 174 бр. в Приложение 1 към документацията

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за комплексно участие в процедурата е в размер на 1567.73 лева. Участниците в обществената поръчка трябва да заплатят гаранция в размер на 1% от стойността на позицията/позициите, за която/които участват. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума в касата на Възложителя; б) парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Интернешънъл Асет Банк ; IBAN BG19IABG74771000632100, BIC-IABGBGSF. в) оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на КОЦ-ШУМЕН ЕООД. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Задържане и освобождаване на гаранциите по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно чл.63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащане по банков път:-разсрочено не по-малко от 60 дни след доставка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако участника, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юредически лица, то преди подписване на договор, обединението трябва да се регистрира, като ЮЛ, което да е обвързано с офертата подадена от обединението, съгласно чл.25 ал.3 т.2 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация по чл.47 ал.1 ал.2 и ал.5 от ЗОП. 2.Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, или Декларация, съдържаща единен идентификационен код на участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или заверено копие от документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или документ за самоличност, когато участникът е физическо лице . 3. Копие но Удостоверение за търговия на едро с медицински изделия и по ЗМИ. 4.Декларация, че за медицинското изделие няма регистрирани данни в ИАЛ и EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти в последните 2 години. 5. Документ за внесена гаранция в оригинал. 6.Копие от документ за закупена документация. 7. списък на документите съдържащи се в предложението, подписан от участника.Копията да бъдат заверени от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверен от участника копие на последния годишен счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в закона за счетоводството. Декларация за сключени договори за доставка на медицински изделия и обемите по тях в последните три години.
Минимални изисквания: Заверен от участника копие на последния годишен счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в закона за счетоводството. Декларация за сключени договори за доставка на медицински изделия и обемите по тях в последните три години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Като доказателство за техническа възможност за изпълнение на поръчката, към документацията Възложителя е предоставил декларации за истинноста на обстоятелства свързани с предмета на поръчката, които всеки един участник подписва и предоставя в оригинал. 2. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицинско изделие. -Кратко описание на възможностите, с които разполага кандидата за изпълнение на поръчката; -придружаващи сертификати за съответствие с изискванията на международните норми и стандарти EN ISO 13485, CE маркировка в съответствие с директива 93/42/ЕС;БДС и/или ISO 9001:2000; -Задължително представяне на мостра за всяка номенклатурна позиция от обособената позиция. Върху мострите да е задължително обозначен производителят, дата на производство, срок на годност, като мострите да са в търговска опаковка с фирмен знак на участника; -Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. -декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на медицински изделия, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите; -копие на удостоверение за търговия на едро с медицински изделия и по Закона за медицинските изделия. -Декларация за внесено от участника уведомление в ИАЛ, за пускане на пазара медицинско изделие, СЕ сертификатите и декларациите за съответствие на предлаганите продукти, съгласно ЗМИ. -Декларация от участника, че за медицинското изделие, няма регистрирани данни в ИАЛ и EUDAMED за инциденти/ потенциални инциденти за последните 2 години.
Минимални изисквания: 1.Като доказателство за техническа възможност за изпълнение на поръчката, към документацията Възложителя е предоставил декларации за истинноста на обстоятелства свързани с предмета на поръчката, които всеки един участник подписва и предоставя в оригинал. 2. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицинско изделие. -Кратко описание на възможностите, с които разполага кандидата за изпълнение на поръчката; -придружаващи сертификати за съответствие с изискванията на международните норми и стандарти EN ISO 13485, CE маркировка в съответствие с директива 93/42/ЕС;БДС и/или ISO 9001:2000; -Задължително представяне на мостра за всяка номенклатурна позиция от обособената позиция. Върху мострите да е задължително обозначен производителят, дата на производство, срок на годност, като мострите да са в търговска опаковка с фирмен знак на участника; -Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. -декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на медицински изделия, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите; -копие на удостоверение за търговия на едро с медицински изделия и по Закона за медицинските изделия. -Декларация за внесено от участника уведомление в ИАЛ, за пускане на пазара медицинско изделие, СЕ сертификатите и декларациите за съответствие на предлаганите продукти, съгласно ЗМИ. -Декларация от участника, че за медицинското изделие, няма регистрирани данни в ИАЛ и EUDAMED за инциденти/ потенциални инциденти за последните 2 години.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 584804 от 10.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.04.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията се заплаща в касата на КОЦ-Шумен ЕООД, всеки работен ден от 08.00-16.00 часа или се превежда по банкова сметка на КОЦ-Шумен ЕООД: IBAN- BG19IABG74771000632100 BIC-IABGBGSF Интернешънъл Асет Банк

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.04.2014 г.  Час: 16:00
Място

сградата на ОПЕКОЗ

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл.68 ал.4 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Полиамидни конци
1) Кратко описание

нестерилни, хирургични, бели 3/0

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Полиамидни конци
1) Кратко описание

нестерилни, хирургични, бели № 0

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Полиамидни конци
1) Кратко описание

нестерилни, хирургични, бели № 2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

1000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Полиамидни конци
1) Кратко описание

нестерилни, хирургични, бели № 4

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

1000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Полиамидни конци
1) Кратко описание

нестерилни, хирургични, бели № 6

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

400

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец
1) Кратко описание

син, размер - 4/0, см, RB, с обла игла с пробивен връх 17 мм, 1/2- кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец
1) Кратко описание

син, размер - 5/0, см, RB, с обла игла с пробивен връх 17 мм, 1/2- кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен антибактерялен конец
1) Кратко описание

с покритие полиглактин 910 и ИнгакерМП,с резорбция от 56 до 70 дни , размер 4/ 0, 45 см игла P-3 VB ,13 мм 1/2 обратнорежеща игла , неоцветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие полиглактин 910,с бьрза резорбция до 42 дни,размер 1, опаковка 3 x 45 cm без игли

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие полиглактин 910,с бьрза резорбция до 42 дни,размер 0, опаковка 3 x 45 cm без игли

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие полиглактин 910,с бьрза резорбция до 42 дни,размер 2/0, опаковка 3 x 45 cm без игли

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен антибактериален резорбируем конец
1) Кратко описание

със среден срок на резорбция - от 90 до120дни, с покритие от полиглекапрон 25 и ИнгакерМП, неоцветен, размер - 3 /0, 1 х 70 см, SH,с 1/2 обла с режещ връх игла 22 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен антибактериален резорбируем конец
1) Кратко описание

със среден срок на резорбция - от 90 до120дни, с покритие от полиглекапрон 25 и ИнгакерМП, неоцветен, размер - 1, 1 х 90 см, СТ-2,с 1/2 обла с режещ връх игла 26 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен антибактериален резорбируем конец
1) Кратко описание

със среден срок на резорбция - от 90 до120дни, с покритие от полиглекапрон 25 и ИнгакерМП, неоцветен, размер - 3 /0, 1 х 70 см, FS,с 3/8 обратно режеща игла 19 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен антибактериален резорбируем конец
1) Кратко описание

със среден срок на резорбция - от 90 до120дни, с покритие от полиглекапрон 25 и ИнгакерМП, неоцветен, размер - 3 /0, 1 х 45 см, FS,с 3/8 обратно режеща игла 19 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен антибактериален резорбируем конец
1) Кратко описание

със среден срок на резорбция - от 90 до120дни, с покритие от полиглекапрон 25 и ИнгакерМП, неоцветен, размер - 4 /0, 1 х 45 см, FS,с 3/8 обратно режеща игла 19 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен антибактериален резорбируем конец
1) Кратко описание

със среден срок на резорбция - от 90 до120дни, с покритие от полиглекапрон 25 и ИнгакерМП, неоцветен, размер - 3 /0, 1 х 70 см, FS,с 3/8 обратно режеща игла 16 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Антибактериални резорбируеми плетени конци
1) Кратко описание

без игли Размер 1, опаковка 6 х 45см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Антибактериални резорбируеми плетени конци
1) Кратко описание

без игли Размер 0, опаковка 6 х 45см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Антибактериални резорбируеми плетени конци
1) Кратко описание

без игли Размер 2/0, опаковка 6 х 45см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Антибактериални резорбируеми плетени конци
1) Кратко описание

без игли Размер 3/0, опаковка 6 х 45см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Антибактериални резорбируеми плетени конци
1) Кратко описание

без игли Размер 4/0, опаковка 6 х 45см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 4/0, 70 см, обла игла 22мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 3/0, 70 см, обла игла 22мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 70 см, обла игла 22мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 70 см, обла игла 26мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 3/0, 70 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 0, 70 см, обла игла 26мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 3/0, 70 см, обла игла 36мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 1, 70 см, обла игла 36мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 0, 70 см, обла игла 36мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 70 см, обла игла 36мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 1, 70 см, обла игла 22мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 0, 70 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 70 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 75 см, обла игла 26мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 3/0, 75 см, обла игла 26мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 3/0, 75 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 75 см, обла игла 40мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 0, 75 см, обла игла 36мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 75 см, обла игла 36мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 0, 75 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 75 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 2/0, 26 мм,3/8обратно режеща игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 3/0, 25 мм,обла игла 75см ,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 1, 40 мм,1/2обла игла 75см ,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 1, 40 мм,1/2обла игла 90см ,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 1, 40 мм,1/2обратно режеща игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 1, 40 мм1/2обратно режеща игла 90см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена лигатури 150см от 000 до 2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2/0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм1/2 обла игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм 3/8 обратно режеща игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 1, 40 мм 1/2 обла игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2, 40 мм 1/2 обла игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 1, 40 мм 1/2 обратно режеща игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2, 40 мм 1/2 обратно режеща игла 75см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем плетен конец
1) Кратко описание

с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 60-90 дена лигатури 150см 0 и 1

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен ,нерезорбируем конец
1) Кратко описание

от полиамид 6 или 6/6,размер 4/0,45 см.Игла FS 26мм,3/8 обратно режеща

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен ,нерезорбируем конец
1) Кратко описание

от полиамид 6 или 6/6,размер 3/0,45 см.Игла FS 26мм,3/8 обратно режеща

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен ,нерезорбируем конец
1) Кратко описание

от полиамид 6 или 6/6,размер 3/0,45 см. Игла FS 19мм,3/8 обратно режеща

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен ,нерезорбируем конец
1) Кратко описание

от полиамид 6 или 6/6,размер 2/0,45 см. Игла FS 26мм,3/8 обратно режеща

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен ,нерезорбируем конец
1) Кратко описание

от полиамид 6 или 6/6,размер 3/0,75 см. Игла FS 24мм,3/8 обратно режеща

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Хемостатична мрежа
1) Кратко описание

от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 5 х 7,5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Хемостатична мрежа
1) Кратко описание

от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 10 х 20 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Хемостатична мрежа
1) Кратко описание

от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 5 х 35 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Хемостатична вата
1) Кратко описание

от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируема, с бактерицидни свойства, размер 2,5 х 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Желатинов хемостатик
1) Кратко описание

резорбируем ,размер 7х5х1см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

50

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Желатинов анален хемостатик
1) Кратко описание

резорбируем ,размер 8х3 см диаметър

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен монофиламентен конец
1) Кратко описание

с гладка повърхност от 000 до 2 с игла обла и обратно режеща1/2 обла и 3/8 режеща с размер от 8 до 50 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HR22,0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HRT25 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

от полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 3/0 H

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 2/0 DS 24 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 2/0 DS 24 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 0 HR27 0,70см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 0 HRS 22A 4x 0,70см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 0 HRS 22A 4x 0,70см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HR35 ,0,7см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HRT45 150cm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с обла игла 1 HRX35 70cm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HRN50 90cm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 0 DRN60 90cm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 4/0 DS18 45cm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 4/0 2 x 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 3/0 2 x 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 2/0 2 x 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 0 2 x 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 1 2 x 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 2 2 x 0,70

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 2/0 2x,070см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 0 2x,0,70см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 1 2x,070см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 3/0 3x,045см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла и режеща игла 3/0 HR22

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла игла 3/0 HR17

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С режеща игла 3/0 HR17

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла игла 4/0 HR17

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец
1) Кратко описание

От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С режеща игла 4/0 HR17

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен синтетичен неабсорбиращ се конец
1) Кратко описание

От полипропилен,водоотблъскващ,нестареещ 3/0

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен синтетичен неабсорбиращ се конец
1) Кратко описание

От полипропилен,водоотблъскващ,нестареещ DS13 4/0 0,45

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен синтетичен неабсорбиращ се конец от поливинилиден дифлоурит,нестареещ
1) Кратко описание

От поливинилиден дифлоурит,нестареещ 3/0

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен синтетичен неабсорбиращ се конец
1) Кратко описание

От поливинилиден дифлоурит,нестареещ 5/0 2xHR15

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Монофиламентен синтетичен неабсорбиращ се конец
1) Кратко описание

От поливинилиден дифлоурит,нестареещ 4/0 2xHR12 90см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон конец
1) Кратко описание

Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици.Срок на резорбция 210 дни 0-150см 40мм.,1/2,обла игла,подсилена

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон конец
1) Кратко описание

Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици.Срок на резорбция 210 дни 1-150см 40мм,1/2,обла игла,подсилена

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Антибактериално хирургично платно
1) Кратко описание

Антибактериално хирургично платно06/11.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Антибактериално хирургично платно
1) Кратко описание

Антибактериално хирургично платно10/15.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Антибактериално хирургично платно
1) Кратко описание

Антибактериално хирургично платно15/30.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Антибактериално хирургично платно
1) Кратко описание

Антибактериално хирургично платно10/12.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Антибактериално хирургично платно
1) Кратко описание

Антибактериално хирургично платно 15/15.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Антибактериално хирургично платно
1) Кратко описание

Антибактериално хирургично платно 30/30.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Клипси за апликатор титаниеви
1) Кратко описание

за лапароскопски операции MEDIUM/LARGE-10мм,дължина 340мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Хлорхексидин
1) Кратко описание

Хлорхексидин 0.2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция стерилна вода
1) Кратко описание

Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. стерилна вода

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция стерилна вода
1) Кратко описание

Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. стерилна вода

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция натриев хлорид 0.9 %
1) Кратко описание

Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. натриев хлорид 0.9 %

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция натриев хлорид 0.9 %
1) Кратко описание

Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. натриев хлорид 0.9 %

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция Циркулярен съшивател
1) Кратко описание

Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, вйъншен диаметър 21 мм, вътрешен диаметър 11.5 мм, брой на скобите 18.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция Циркулярен съшивател
1) Кратко описание

Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава,външен диаметър 23 мм,вътрешен диаметър 13.3 мм, брой на скобите 20.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция Циркулярен съшивател
1) Кратко описание

Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, външен диаметър 26 мм, вътрешен диаметър 16,5 мм брой на скобите 24.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция Циркулярен съшивател
1) Кратко описание

Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава,външен диаметър 29 мм, вътрешен диаметър 19,5 мм, брой на скобите 26.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция Циркулярен съшивател
1) Кратко описание

Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, външен диаметър 32 мм, вътрешен диаметър 22,5 мм, брой на скобите 30.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция Циркулярен съшивател
1) Кратко описание

Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, външен диаметър 34 мм, вътрешен диаметър 26,5 мм, брой на скобите 32.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция Циркулярни ушиватели
1) Кратко описание

за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция Циркулярни ушиватели
1) Кратко описание

закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция Циркулярни ушиватели
1) Кратко описание

закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция Циркулярни ушиватели
1) Кратко описание

прави, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция Циркулярни ушиватели
1) Кратко описание

прави, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция Циркулярни ушиватели
1) Кратко описание

прави, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция Линейни ушиватели
1) Кратко описание

Линейни ушиватели

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

" дължина на линията на разрязване 75mm и разрязване със стандартни титанови скоби, височина на затворените скобите 1,5мм, CAM механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента,еднократни, с възможност за презареждане "

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

дължина на линията на разрязване 75mm , с титанови скоби за нормална тъкан и височина на затворените скоби 1,5мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

дължина на линията на разрязване 75mm , с титанови скоби за дебела тъкан и височина на затворените скоби 2,0мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75mm , с титанови скоби за нормална/дебела тъкан и височина на затворените скоби 1,8мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

"дължина на линията на разрязване 100mm и разрязване със стандартни титанови скоби, височина на затворените скобите 1,5мм, CAM механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента,еднократни, с възможност за презареждане "

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

дължина на линията на разрязване 100mm , с титанови скоби за нормална тъкан и височина на затворените скоби 1,5мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

дължина на линията на разрязване 100mm , с титанови скоби за дебела тъкан и височина на затворените скоби 2,0мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за автоматично налагане на линеен шев
1) Кратко описание

"дължина на шева 60mm, със стандартни титанови скоби, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5мм, еднократни, с възможност за презареждане "

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев
1) Кратко описание

" дължина на шева 60mm, със стандартни титанови скоби, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5 мм"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за автоматично налагане на линеен шев
1) Кратко описание

"дължина на шева 90mm, със стандартни титанови скоби, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5мм, еднократни, с възможност за презареждане "

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев
1) Кратко описание

" дължина на шева 90mm, със стандартни титанови скоби, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5 мм"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за автоматично налагане на линеен шев
1) Кратко описание

" дължина на шева 90mm, с дебели титанови скоби ( heavy wire), с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1.5мм до 2.5мм, еднократни, с възможност за презареждане "

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев
1) Кратко описание

" дължина на шева 90mm, с дебели титанови скоби ( heavy wire ), с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1.5мм до 2.5мм"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

дължина 60mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280мм, преминаващ през троакар с диаметър 12мм, с възможност за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

дължина 60mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340мм, преминаващ през троакар с диаметър 12мм, с възможност за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция Пълнители с финни скоби за съдове
1) Кратко описание

с височина на затворените скоби 1.0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60мм дължина на шева

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със стандартни скоби
1) Кратко описание

с височина на затворените скоби 1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60мм дължина на шева

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със стандартни/големи скоби
1) Кратко описание

с височина на затворените скоби 1,8мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60мм дължина на шева

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със скоби за дебела тъкан
1) Кратко описание

с височина на затворените скоби 2,0мм,6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60мм дължина на шева

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава
1) Кратко описание

с пълнител за стандартна тъкан с височина на затворените скоби 1.44мм , автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм , с възможност за презареждане, за ниска предна резекция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със скоби за стандартна тъкан
1) Кратко описание

4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1.44мм,за линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40мм, за ниска предна резекция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава
1) Кратко описание

с пълнител за дебела тъкан с височина на затворените скоби 2.0мм , автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм , с възможност за презареждане, за ниска предна резекция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със скоби за дебела тъкан
1) Кратко описание

4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 2.0мм,за линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40мм, за ниска предна резекция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция Ушиватели за кожа
1) Кратко описание

за еднократна употреба с 35 броя усилени скоби

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция Екстрактори за скоби за кожа за еднократна употреба
1) Кратко описание

за еднократна употреба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател,
1) Кратко описание

Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 мм, 57 мм с титаниеви скоби с възможностт за регулиране височината на затворяне на скобите от 1мм до 2 мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател,
1) Кратко описание

Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 мм, 77 мм с титаниеви скоби с възможност за регулиране височината на затваряне на скобите от 1,5 мм до 2 мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

с дължина на линията на разрязване 55 мм, 57 мм с титаниеви скоби за нормална тъкан и височина на затворените скоби 1,5 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев
1) Кратко описание

с дължина на линията на разрязване 75 мм, 77 мм с титаниеви скоби за нормална тъкан и височина на затворените скоби 1,5 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване с възможностт за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, прав с дължина на рамото 280мм, преминаващ през троакар с диаметър 12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване с възможностт за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280мм, преминаващ през троакар с диаметър 12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 60mm и разрязване с възможностт за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, прав с дължина на рамото 340мм, преминаващ през троакар с диаметър 12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 60mm и разрязване с възможностт за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340мм, преминаващ през троакар с диаметър 12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен съдов шев с дължина 35 мм и разрязване със стандартни скоби за нормална тъкан, височина на затворени скоби от 1.5 мм, с възможност за компресия в областта на шева, прав, преминаващ през троакар с диаметър 10/12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 35 мм и разрязване, с фини скоби за деликатна тъкан, с възможност за компресия в областта на шева, с чупеща се глава преминаващ през троакар с диаметър 10/12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване, с фини скоби за деликатна тъкан, с възможност за компресия в областта на шева, с чупеща се глава преминаващ през троакар с диаметър 10/12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване, със стандарнтни скоби за нормална тъкан, с възможностт за компресия в областта на шева, с чупеща се глава преминаващ през троакар с диаметър 10/12мм, с възможностт за презареждане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със стандартни скоби за линеен ушивател за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

с височина на затворените скоби 1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60мм дължина на шева

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със стандартни скоби за линеен ушивател за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Пълнители за инструменти за ендоскопска хирургия със стандартни скоби за нормална тъкан , 35 мм дължина на шева, с височина на затворените скоби 1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, цвят на пълнителя - син

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със стандартни скоби за линеен ушивател за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Пълнители за инструменти за ендоскопска хирургия със стандартни скоби за нормална тъкан , 45 мм дължина на шева, с височина на затворените скоби 1,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, цвят на пълнителя - бял

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция Пълнители със стандартни скоби за линеен ушивател за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Пълнители за инструменти за ендоскопска хирургия със стандартни скоби за нормална тъкан , 45 мм дължина на шева, с височина на затворените скоби 1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, цвят на пълнителя - син

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция Мултиклипапликатор за еднократна употреба
1) Кратко описание

размер "среден-голям" с 20 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция Мултиклипапликатор за еднократна употреба
1) Кратко описание

през 5 мм троакар, размер "среден-голям" с 15 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18