Версия за печат

00823-2014-0002

BG-Летница: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Летница, бул. "България" №19, За: инж.Павлинка Чолакова, Република България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163, E-mail: letnitsa@mail.bg, Факс: 06941 2256

Място/места за контакт: Община Летница

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letnitsa.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка на тръби, фитинги, фасонни части и арматури, материали за обратна засипка и др. материали по две обособени позиции» за обект: «Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул. «Тодор Каблешков» и ул. «Йордан Йовков»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: 1.ул. „Тодор Каблешков” и ул. „Йордан Йовков” за материалите за обратна засипка 2. ул. „Д-р Г. М. Димитров” № 3 (гаражите на Община Летница) за тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод.
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

«Доставка на тръби, фитинги, фасонни части и арматури, материали за обратна засипка и др. материали по две обособени позиции» за обект: «Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул. «Тодор Каблешков» и ул. «Йордан Йовков». Обектът на обществената поръчка е в изпълнение на Проект: «Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул.»Тодор каблешков» и ул. «Йордан Йовков», финансиран със средства от Публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите» (ПМС № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.). Обособените позиции са както следва: • Тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод; • Материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 44164310, 14210000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Тръби и принадлежности
Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството на необходимите материали от дадената обособена позиция е съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие. Прогнозната стойност определена без ДДС в лева по обособени позиции е както следва: • Тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод - 48 983.70 лева без ДДС; • Материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък) – 34 349.63 лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочената прогнозна стойност по обособени позиции. Всеки участник предлага офертна цена в лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
83333.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции е в размер, както следва за: * Обособена позиция №1: Тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод - 240.00 лева; * Обособена позиция №2: Материали за обратна засипка (пясък, баластра, несортиран трошен камък) - 150.00 лева. Ако участникът участва за повече от една обособена позиция на поръчката, то следва да внесе съответните гаранции за участие за всяка една поотделно и да представи отделен документ за гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира Изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Летница в "Банка ДСК" ЕАД, клон Летница, BIC: STSABGSF; IBAN: BG23STSA93003319012010; б) банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора с определения за изпълнител участник. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се осъществява по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на поръчката се финансира със средства от Публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите» (ПМС № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.). Плащанията към Изпълнителя по настоящата поръчка ще бъдат както следва: 1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ – не се предвижда. 2. МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ – не се предвижда. 3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ - Окончателното плащане се извършва при приключена и извършена доставка по съответната обособена позиция, въз основа на двустранно подписан окончателен приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на доставката и съответствието на доставените материали с Техническото предложение за изпълнение на поръчката от офертата на Изпълнителя и документите, придружаващи доставката. Плащането се извършва в 30 (тридесет) дневен срок от датата на издаване на оригинална фактура за дължимата стойност. Посоченият по-горе срок започва да тече от датата, на която Община Летница получи по сметката си средствата от Публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите», одобрена с ПМС № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език и в съответствие със Закона за счетоводството. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя в посочените по-горе срокове, след представена оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът кандидатства като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/ консорциума са отговорни, заедно и поотделно по Закона за задълженията и договорите и че са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора. В споразумението трябва да се посочва точното и ясно разпределение на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението, като разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението. Участниците в обединението/консорциума трябва да посочат задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението/ консорциума пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, да подписва всички документи от името на обединението, както и че представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя. Упълномощеното лице на обединението/ консорциума е упълномощено да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на упълномощеното лице на обединението/ консорциума. Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Срокът на обединението да е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаване на обединение/ консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението/ консорциума се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Доставяните материали да отговарят на БДС, на стандартите на ЕС или еквивалентни такива, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, декларация за съответствие или еквивалент; да са придружени със съответните сертификати за качество и гаранционен срок съгласно изискванията на БДС /ако е приложимо/и/или на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него); да са придружени със санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода за материалите, които ще извършват пренос на питейна вода; да са придружени със сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация от производителя за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване на строителните продукти; да са придлужени с декларация от производителя за гаранционния срок на продуктите (в случаите когато е приложимо); Забележка: За посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство съгласно чл.32, ал.2 от Закона за обществените поръчки да се чете „или еквивалент”.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участници в процедурата могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, вкл. техни обединения, които отговарят на усл. посочени в ЗОП и условията на възложителя. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП, а за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП да не е налице обстоятелство по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП. Комисията отстранява участник за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 и чл.47, ал. 2 от ЗОП. Плик №1 "Документи за подбор": 1.Копие от документ за регистрация и удостоверение за акт. състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документ за самоличност, когато участникът е физ. лице; 2.Административни сведения; 3.При участници обединения– документ, подписан от лицата, в който задължително се посочва представляващият, 3.1.Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка (когато участникът е обединение, което не е ЮЛ), 3.2.нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е ЮЛ и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението), 3.3 нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите за съдебна регистрация), 3.4 декларация от членовете на обединението/консорциума; 4.Документ за закупена документация; 5.Документ за гаранция за участие; 6.Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП и Раздел IІI.2.2 от Обявлението; 7.Доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП и Раздел IІI.2.3 от Обявлението; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. "а"-"д" и чл.47, ал.2, т.2а и 5 от ЗОП; 9.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и чл.47, ал.2, т.1, 3 и 4 от ЗОП; 10.Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП; 11.Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП; 12.Декларация за валидност на офертата; 13.Проект на договор–не се попълва, но се парафира на всяка стр.; 14.Декларация за приемане на условията в проекта за договор; 15.Списък с имената на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; 16.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (оригинал), с която декларират, че са съгласни да бъдат подизпълнители на участника; 17.Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП; 18.Оферта; 19.Списък на документите, съдържащи се в офертата. ПЛИК №2 «Предложение за изпълнение на поръчката»: 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, за обособената позиция за която участва участникът от обществената поръчка; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (съдърж. на плик №2). ПЛИК №3 "Предлагана цена": 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (съдърж. на плик №3); 2.Ценова оферта за изпълнение на поръчката-на хартиен и магн.носител за обособената позиция за която участва участникът от обществената поръчка; 3.Приложение №2-1–Цена за изпълнение на обособена позиция №1: Тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод, ако участникът участва за тази позиция-на хартиен и магн. носител; 4.Приложение №2-2–Цена за изпълнение на обособена позиция №2: Материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък), ако участникът участва за тази позиция-на хартиен и магн. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка една от позициите, за които се участва.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателства за икономическото и финансовото си състояние съгласно чл. 50 от ЗОП, а именно: 1.Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2011, 2012 и 2013 г. - за юридическите лица съгласно Закона за счетоводството, или официален документ, удостоверяващ дохода на физическото лице за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. - за физическите лица - за нерегистрираните в ТР при Агенцията по вписвания. 2.Декларация за общия оборот и за оборота, реализиран от доставките, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, подписан и подпечатан от участника на всяка страница. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи съобразно националното им законодателство.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал оборот от доставки с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, общо за последните 3 (три) години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./ в размер не по-малък от 15 000.00 (петнадесет хиляди) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Изискването за представяне на доказателства за три години не важи за фирми, които нямат към момента на подаване на офертата три години от регистрацията си, като същите представят доказателства за толкова финансови години колкото са изтекли от регистрацията им. В случай, че по обективни причини (новорегистрирани участници) участникът не може да представи справка по отношение на общ оборот от извършени доставки във връзка с предмета на поръчката за последните три години, той следва да представи доказателства за размера на оборота от датата на регистрацията си до датата на представянето на офертата. Под доставки с предмет, сходен с предмета на поръчката следва да се разбират доставки на тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод и материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък). В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, което не е юридическо лице минималните изисквания за икономическо и финансово състояние трябва да бъдат изпълнени от обединението/консорциума като цяло. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. На основание чл.69 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл. 51 от ЗОП, включително: 1.Декларация със списък на основните договори за осъществени доставки, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение от съответният Възложител от списъка, чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. 2.Описание на материалите по обособени позиции, които ще се доставят от участника с точни наименования, пълни характеристики, стандарти и др.
Минимални изисквания: 1.Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнение на доставки, сходни с предмета на поръчката в областта на стоките от обособената позиция, които ще доставя, като общо за последните три години трябва да е изпълнил (самостоятелно или като член на обединение/консорциум) не по-малко от 1 (един) договор за доставки с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка и минимум 1 (една) референция/препоръка за добро изпълнение, относими към минимално изискуемия брой договори от съответните възложители за обособената позиция за която участва. Под договори за доставки с предмет, сходен с предмета на поръчката следва да се разбират доставки на тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод и материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък). В случай, че участник в обществена поръчка е закупувал, доставял и влагал тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод и материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък) за целите на осъществяване на предмета си на дейност – изпълнение на строително-монтажни дейности за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи, доставките ще бъдат счетени за сходни с предмета на поръчката.2.Участникът трябва да покаже, че има необходимата квалификация за изпълнението на поръчката. В този смисъл трябва да покаже, че притежава опит в изпълнението на подобни договори с предмет – предмета на поръчката за последните 3 три години /2011, 2012 и 2013 г./. За договорите, които участникът е посочил като такива със сходен предмет с предмета на настоящата процедура, задължително да бъдат представени референции/препоръки за добро изпълнение (оригинал или копие, заверено от участника). Референциите/препоръките следва да съдържат информация за предмета и стойността на договора и предмета на доставка, извършена по договора. Договори в процес на изпълнение или за които не са приложени заверени копия на препоръки/референции, отговарящи на изискванията на възложителя няма да бъдат признати за покриване на минималните технически възможности. В случай, че референциите/препоръките са издадени на името на изпълнител – обединение/консорциум, участникът следва да представи копие от договор/споразумение или протокол за разпределение на дейностите по съответната поръчка, за която е издадена референцията/препоръката, от който по безпорен начин да е видно изпълнението на съответната дейност от съответния участник, представящ референцията. Ако участникът не представи референция/ препоръка за договора, с който покрива минималните изисквания на възложителя за техническите възможности, договора няма да бъде признат за покриване на минималните изисквания. Когато участник в процедурата е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, документите за доказване на минималните изисквания за технически възможности се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите за доказване на минималните изисквания за технически възможности се прилагат и за подизпълнителите. На основание чл.69 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на минималните изисквания за технически възможности. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа от Община Летница, бул. “България” No19, етаж ІІ, стая 213 срещу представен документ за заплатена такса в касата на общината, ІІ етаж, "Информационен център" или по банков път по сметка на Община Летница в "Банка ДСК" ЕАД, клон Летница, BIC:STSA BGSF, IBAN: BG37 STSA 9300 84 108 120 00, Код за вид плащане: 44 70 00. Посочената цена е с ДДС. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка след предварително писмено заявление до възложителя, съдържащо реквизити за издаване на фактура, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията, към което заявление се прилага копие от платежен документ за внесена невъзстановима сума за закупуването на документацията по горепосочената банкова сметка на възложителя в указания размер. В случаите по чл.27а, ал.1 ЗОП възложителят ще предостави безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Община Летница, бул. "България" №19, заседателна зала "Форум"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на пълномощно (оригинал или копие, нотариално заверено), даващо им възможност да присъстват на действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата процедура е открита с Решение №2/20.03.2014 година на Кмета на Община Летница.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба се подава съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП. Жалба срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепяства достъпа или участието на лица в процедурата, се подава в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод
1) Кратко описание

Доставка на тръби, фитинги, фасонни части и арматури и др. материали за обект: «Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул. «Тодор Каблешков» и ул. «Йордан Йовков»

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 44164310

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Тръби и принадлежности

3) Количество или обем

Количеството на необходимите материали от обособената позиция е съгласно количествена сметка, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
48983.7 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Материали за обратна засипка (пясък, баластра, несортиран трошен камък)
1) Кратко описание

Доставка на материали за обратна засипка за обект: «Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул. «Тодор Каблешков» и ул. «Йордан Йовков».

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

3) Количество или обем

Количеството на необходимите материали от обособената позиция е съгласно количествена сметка, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
34349.63 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30