Версия за печат

00285-2014-0003

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Иво Дамянов, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 588555, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Камелия Илиева, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885501, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по осем обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори; 2. Преносими компютри; 3. Мобилни устройства; 4. Устройства за печат и сканиране; 5. Презентационна техника; 6. Сървърно и комуникационно оборудване; 7. Киоск системи; 8. Копирна техника.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 30211400, 30213000, 30213100, 30213200, 30213300, 30216110, 30231300, 30232110, 30121100

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърни конфигурации
Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Таблетен компютър
Настолен компютър
Скенери за компютри
Дисплеи
Лазерни принтери
Фотокопирни машини

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Не е приложимо.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение е в размер по обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори – 1000 (хиляда) лева; 2. Преносими компютри – 500 (петстотин) лева; 3. Мобилни устройства – 100 (сто) лева; 4. Устройства за печат и сканиране – 300 (триста) лева; 5. Презентационна техника – 400 (четиристотин) лева; 6. Сървърно и комуникационно оборудване – 400 (четиристотин) лева ; 7. Киоск системи – 200 (двеста) лева ; 8. Копирна техника – 300 (триста) лева без ДДС, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 13 месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Благоевград

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на двустранни протоколи за изпълнението на периодичните доставки, в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица и еднолични търговци; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен. 2. При обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; неперсонифицираните обединения (напр. такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят документ за актуална регистрация, заверено от участника копие; неперсонифицираните обединения са длъжни да представят оригинал на документа, по силата на който е възникнало обединението (напр. договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) или нотариално заверено копие на този оригинал. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ (оригинал или нотариално заверено копие), издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.04.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

Внесени в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, Ректорат, новата сграда, стая 206.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.04.2014 г.  Час: 09:30
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66, Ректорат, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Настолни компютри и монитори
1) Кратко описание

Периодични доставки на настолни компютри и монитори за обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30211400, 30213000, 30213300, 30231300

Описание:

Компютърни конфигурации
Персонални компютри
Настолен компютър
Дисплеи

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Преносими компютри
1) Кратко описание

Периодични доставки на преносими компютри за обслужване дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213100

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мобилни устройства
1) Кратко описание

Периодични доставки на мобилни устройства за обслужване дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213200

Описание:

Таблетен компютър

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Устройства за печат и сканиране
1) Кратко описание

Периодични доставки на устройства за печат и сканиране за обслужване дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 30231300, 30232110

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Дисплеи
Лазерни принтери

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Презентационна техника
1) Кратко описание

Периодични доставки на презентационна техника за обслужване дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Сървърно и комуникационно оборудване
1) Кратко описание

Периодични доставки на сървърно и комуникационно оборудване за обслужване дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Киоск системи
1) Кратко описание

Периодични доставки на киоск системи за обслужване дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Копирна техника
1) Кратко описание

Периодични доставки на копирна техника за обслужване дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30121100

Описание:

Фотокопирни машини

3) Количество или обем

Не е приложимо.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12