Версия за печат

00285-2014-0002

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Вера Лазарова; Милана Самарджиева, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 0899 820054; 0894 426027, E-mail: op@swu.bg, vera.lubenova@abv.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.swu.bg/information-for/public-procurement.aspx..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Благоевград, Студентски столове, Учебен център "Бачиново"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове по Приложение № 1 - минерална вода и други; Приложение № 2 - захарни изделия и други; Приложение № 3 - пресни ябълки; Приложение № 4 - пресни сезонни плодове; Приложение № 5 - пресни цитрусови плодове и други; Приложение № 6 - пресни тропически и цитрусови плодове.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Приложения: № 1 - минерална вода и други; Приложение № 2 - захарни изделия и други; Приложение № 3 - пресни ябълки; Приложение № 4 - пресни сезонни плодове; Приложение № 5 - пресни цитрусови плодове и други; Приложение № 6 - пресни тропически и цитрусови плодове.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие не се предвижда, на основание чл. 59, ал. 5, т. 2 ЗОП. Гаранцията за изпълнение е внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция в размер, определен като 2% от стойността на цялата поръчка хранителни продукти и/или напитки за различните Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, внесена по банковата сметка на Югозападен университет ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград; Първа инвестиционна банка, клон Благоевград: BGN – BG33FINV91503315415591; BIC: FINVBGSF. Банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение и включва периода за срока на договора. Гаранциите се представят във форма, избрана от кандидата – парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът или избрания изпълнител на поръчката е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да e наредител по банкова гаранция, съответно вносител по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащане на доставените хранителни продукти и напитки по банков път в лева до 30 дни след доставката, след представена фактура в оригинал.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в процедурата имат физически или юридически лица, които притежават необходимите разрешения и сертификати да упражняват дейността по предмета на поръчката. Всеки кандидат има право да участва по едно и/или повече приложения с групи хранителни продукти, като в предложението за участие следва да посочи това. Да са закупили документация и да са внесли гаранция за участие. 1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът, или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, се представя в официален превод. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). 2.Удостоверение за актуално състояние. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ. Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата. 3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава регистрация. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП. 5. Участниците трябва да представят сведения за участника по образците от документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка - декларация за техническото оборудване, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка/ по образец/ - транспортни средства с посочени марка и регистрационен номер. Копията на удостоверенията трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”,подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника; 2. Кандидатите да представят копие на удостоверение за регистрация на обект за производство на храни по чл.12 ал.2 от Закона за храните, издадено от Българска агенция по безопасност на храните, на името на производителя, в което са включени групите хранителни продукти, за които се кандидатства. Когато кандидатът не е производител, същият представя допълнително копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл.12 ал.2 от Закона за храните-издадено на негово име от Българска агенция по безопасност на храните, съответстващо с предмета на предложението, с което участва в процедурата; 3. Кандидатите по всички приложения хранителни продукти да представят декларация /по образец/, че предлаганите хранителни продукти ще са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл.20 ал.1 от Закона за храните, което ще се доказва към момента на доставка при изпълнение на договора със съответните за това документи; 4. Кандидатите по всички предложения хранителни продукти да представят декларация /по образец/,че предлаганите хранителни продукти ще бъдат етикетирани, съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС №136 от 19. 07. 2000 г.
Минимални изисквания: Кандидатите да разполагат с поне 1/едно/ транспортно средство; 2. Кандидатите да притежават удостоверение за регистрация на обект за производство на храни по чл.12 ал.2 от Закона за храните, издадено от Българска агенция по безопасност на храните, на името на производителя, в което са включени групите хранителни продукти ,за които се кандидатства. Когато кандидатът не е производител да притежава удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл.12 ал.2 от Закона за храните-издадено на негово име от Българска агенция по безопасност на храните, съответстващо с предмета на предложението, с което участва в процедурата; 3. Кандидатите по всички приложения хранителни продукти да доставят предлаганите хранителни продукти, които са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората, по смисъла и в съответствие с чл.20 ал.1 от Закона за храните; 4. Кандидатите по всички предложения хранителни продукти да предлагат хранителни продукти, които са етикетирани, съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните приета с ПМС №136 от 19. 07. 2000 г.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Внесени в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, Ректорат, новата сграда, стая 206.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.04.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, новата сграда, втори етаж, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ВАЖНО: Съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП Възложителят чрез обява на сайта си http://www.swu.bg/ в рубрика "Профил на купувача" предоставя пълен достъп по електронен път до ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие в процедурата за обществената поръчка. Възложителят чрез сайта си http://www.swu.bg/ в рубрика "Профил на купувача" обявява всякакви съобщения до кандидатите, свързани с настоящата процедура.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 1
1) Кратко описание

Периодични доставки на минерална вода и други

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15981000

Описание:

Минерална вода

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 1 от документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 2
1) Кратко описание

Периодични доставки на захарни изделия и други

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15833000, 15842000, 15842300, 15842310

Описание:

Захарни изделия
Шоколадови и захарни изделия
Сладкарски и захарни изделия
Бонбони

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 2 от документацията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 3
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни ябълки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03222321

Описание:

Ябълки

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 3 от документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 4
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни сезонни плодове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03222000, 03222110, 03222300

Описание:

Плодове, вкл. черупкови
Тропически плодове
Нетропически плодове

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 4 от документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 5
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни цитрусови плодове и други

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03222000, 03222200, 03222110, 03222300

Описание:

Плодове, вкл. черупкови
Цитрусови плодове
Тропически плодове
Нетропически плодове

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 5 от документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 6
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни тропически и цитрусови плодове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03222000, 03222110, 03222200

Описание:

Плодове, вкл. черупкови
Тропически плодове
Цитрусови плодове

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 6 от документацията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18