Версия за печат

01564-2014-0003

BG-с. Чупрене, община Чупрене, област Видин: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чупрене, ул. "Асен Балкански" №55, За: Ваньо Костин - кмет на общината, България 3950, с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, Тел.: 09327 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402

Място/места за контакт: Община Чупрене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chuprene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chuprene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР на обектите, финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на водопровод на главна улица в село Върбово, община Чупрене; Обособена позиция 2: Реконструкция на водопровод на главна улица в село Търговище, община Чупрене; Обособена позиция 3: Реконструкция на водопровод на главна улица в село Протопопинци, община Чупрене; Обособена позиция 4: Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип в с. Върбово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Чупрене
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката включва извършване на следните строително-мотажни работи: - реконструкция на водопровод на главна улица в село Върбово, община Чупрене; - реконструкция на водопровод на главна улица в село Търговище, община Чупрене; - реконструкция на водопровод на главна улица в село Протопопинци, община Чупрене; - Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип в с. Върбово

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45215214, 45215200, 45000000, 45232151

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В изпълнение на поръчката се предвижда извършването на: за обособена позиция - № 1 СМР по реконструкцията на на водопровод на главна улица в село Върбово, община Чупрене; за обособена позиция - № 2 СМР по реконструкцията на водопровод на главна улица на село Търговище, община Чупрене; за обособена позиция - № 3 СМР по реконструкцията на водопровод на главна улица на село Протопопинци, община Чупрене; за обособена позиция № 4 - СМР по преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип в с. Върбово, община Чупрене.

Прогнозна стойност без ДДС
591226.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: - 1 295,00 (хиляда двеста деветдесет и пет) лева за Обособена позиция № 1; - 1 294,00 (хиляда двеста деветдесет и четири) лева за Обособена позиция № 2; - 1 157,00 (хиляда сто петдесет и седем) лева за Обособена позиция № 3; - 2 165,00 (две хиляди сто шестдесет и пет) лева за Обособена позиция № 4; Съобразно изискванията на ЗОП участниците могат да представят за участие в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя - IBAN: BG75IABG74963300401900, BIC: IABGBGSF, Банка Интернешънъл Асет банк клон Видин В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обектите, финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за обособена позиция:………; б) банкова гаранция в полза на Възложителя - трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Чупрене или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение, която е под формата на парична сума трябва да бъде внесена по посочената по-горе банкова сметка на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 2 /два/ месеца, след датата на приключване на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора са осигурени със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”и ще бъдат извършвани съгласно проекта на договор, неразделна част от настоящата документация, съобразно следната схема: 4.1.) Възложителят превежда първоначален аванс в размер на 30 % от от общата цена по договора срещу представена Запис на заповед за същата стойност. Авансът е платим в срок от 10 /десет/ работни дни от подписване на договора. 4.2.) Междинни плащания - в общ размер до 60 % от стойността на договора - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнението на съответен/съответни етапи от инвестиционния проект и линейния план - график; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта; 4.3.) Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и междинните плащания - в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят на поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният изпълнител е обединение от юридически и/или физически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата не могат да участват лица, за които е изпълненено някое от условията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" - "ж", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1- 2 и т. 3 - 5, ал. 5 от ЗОП;Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в отделни непрозрачни пликове, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал);Оферта по Образец № 1 (в оригинал); Административни сведения по Образец № 2 (в оригинал); Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – Образец № 3 (в оригинал); Декларация за запознаване с условията на строителната площадка - по образец №4 (оригинал); Документ за регистрация (заверено копие, извън хипотезата по т.2.1.18, в която се изисква представяне на оригинал или нотариално заверено копие) или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЕИК се посочва в Образец №2) - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран в РБългария. Според чл. 24 ППЗОП, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. 2.1.6. а.) Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни лица представят документ за регистрация, издаден от компетентен орган в страната, в която са установени и съответен документ за актуално състояние или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документа за регистрация се представя в официален превод. *** ”Официален превод”, съобразно нормата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е “превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. 2.1.6. б.) Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя в официиален превод;2.1.7.3. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, отговаряща на поставените изисквания по т.3.3. на раздел І, буква «А», придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора;Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: . Списък с основните изпълнени договори, придружен от референции за добро изпълнение;Декларация съдържаща данни за техническите специалисти (инженерно-технически състав), който участникът ще използва за изпълнение на поръчката - по образец № 9;Професионални автобиографии - по образец № 10 (в оригинал) и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника експерти;Декларация от всеки един от експертите по образец №11; Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация;Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен;Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен; Декларации по образец №14 - №17;Документ за внесена гаранция за участие;Декларация от членовете на обединението по Образец № 12;Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника; Споразумение за създаване на обединение;Декларация - образец № 19;. Заверено копие на валидно удостоверение, ведно с талон за регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите; плик №2 - Техническото предложение, ведно с Приложенията към него, изготвено по образеца от настоящата документация (образец №6), при съблюдаване на Техническите спецификации и приложенията към нея, изискванията към офертата и условията за изпълнение на обществената поръчка/ обособената(и) позиция(и). Плик № 3 - Ценовата оферта по образец №5. Продължава в поле VI.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическите и финансовите си възможности участниците следва да представят: 1.Счетоводен баланс, отчети за приходите и разходите и справки на строителните предприятия по видове строителство за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността; 2. Информация за оборота от строителство (по образец № 7); 3. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на обособената(и) позиция(и), предмет на настоящата поръчка.
Минимални изисквания: Участникът следва да има реализиран оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката / обособената позиция общо за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на минимум: - 259 000,00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1; - 259 000, 00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2; - 231 400, 00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 3; - 433 000,00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 4; За целите на настоящата поръчка под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката / обособената позиция “ ще се приема: за Обособена позиция № 1, обособена позиция №2 и обособена позиция №3 - Изпълнение на СМР по изграждане или реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа. за Обособена позиция № 4 - Изпълнение на СМР по изграждане и/или реконструкция на жилищни и смесени сгради с високо, средно или ниско застрояване, както и на общественообслужващи сгради. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позициия той следва да докаже реализиран оборот от строителство за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), в общ размер, изчислен сумарно равен или по-голям от минималните стойности, изискуеми за обособените позиции, за които участва; 3.Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката/обособената(и) позиция(и) и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума, съобразно категорията на строежа, предмет на поръчката/обособената(и) позиция(и), съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да е валидна минимум 180 дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да е изпълнил през последните пет години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си договори, с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която кандидатства, с придружаваща препоръка за добро изпълнение; 2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката; 3. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката; 4. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството; 5. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил през последните пет години, считано до датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, минимум 1 (един) договор, с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която кандидатства, с придружаваща препоръка за добро изпълнение. За изпълнен се приемадоговор, за който има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване на обекта. За целите на настоящата поръчка под „договор с предмет, сходен с предмета на поръчката (обособената позиция)“ ще се приема: за Обособена позиция № 1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 - Изпълнение на СМР по изграждане или реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа; за Обособена позиция № 4, Изпълнение на СМР по изграждане и/или реконструкция на жилищни и смесени сгради с високо, средно или ниско застрояване, както и на общественообслужващи сгради; 2. за изпълнението на Обособена позиция № 1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3, за всяка потделно: 1.) Багер, комбиниран – 1 бр.; 2.) Самосвал – 1 бр.; 3.) Къртач за бетон – 1 бр.; 4.) Фугорез – 1 бр.; 6.) Машина за лепене на тръби с диаметър до ф 160мм. – 1 бр.; 7.) Кофраж за укреп; В случай, че участника подава оферта за повече от една от обособените позиции, той следва да докаже наличие на собствено и/или наето оборудване, необходимо за изпълнението за всяка една от обособените позиции. За обособена позиция 4 - Фасадно скеле - 440 кв. м. 3. за Обособена позиция 1 - 3 1.) Технически ръководител – завършено висше инженерно образование, специалност строителен инженер или еквивалентна специалност; с минимум 5 г. стаж по специалността, включително специфичен професионален опит – технически ръководител СМР на минимум 2 обекта, сходни с предмета поръчката/обособената(и) позиция(и); 2.) Специалист – контрол на качеството - да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален стаж в строителството не по-малко от 5 години; 3.) Координатор по безопасност и здраве - завършено висше инженерно образование; да притежава валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ, минимум 5 г. стаж на длъжност, свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, включително специфичен професионален опит – Координатор по безопасност и здраве на минимум 2 обекта, сходни с предмета на поръчката/обособената(и) позиция(и).Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите отделни лица (един експерт не може да съвместява повече от една длъжност в изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.Участниците може да предлагат в декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство пълния обем строителни дейности, попадащи в предметния обхват на поръчката/обособената(и) позиция(и) – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение, обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.Участникът може да предложи един и същ Инженерно-техническият състав за изпълнение на отделните обособени позици. Когато участникът подава оферта само по Обособена позиция 4 предлаганите Технически ръководител и Коортор безопасност могат да са строителни техници.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 10
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.04.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Чупрене, на адрес: с. Чупрене, област Видин, ул. „Асен Балкански“ № 55, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:00 ч.,срещу заплащане в касата на Общината, на цена в размер на 20.00 лева (двадесет) лева с ДДС или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по следната сметка: IBAN: BG39IABG74968400402200, BIC: IABGBGSF, Банка: Интернешънъл Асет банк клон Видин, вид плащане 447000 Възложителя може да изпрати докунемтацията за участие и по куриер срещу наложен платеж на адрес, посочен от участника, за сметка негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.04.2014 г.  Час: 10:30
Място

Сградата на Община Чупрене.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

на отварянето на офертите могат да присъсътват лицата по чл.68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Когато участникът подава оферта за обособени позиции 1, 2 и 3, трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строитеките в България за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория или по-висока. Когато участникът подава оферта за обособени позиции 4 трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от първа група, пета категория или по-висока.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

жалби се подават в сроковете по чл. 12о, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на водопровод на главна улица в село Върбово, община Чупрене
1) Кратко описание

В изпълнене на договора за обществена поръчка се очаква изпълнителят зда извърши реконструкция на водопровода на главна улица в село Върбово, община Чупрене

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232151

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

3) Количество или обем

реконструкция на водопровод на главна улица в село Върбово, община Чупрене

Прогнозна стойност, без ДДС
129547.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.09.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на водопровод на главна улица в село Търговище, община Чупрене
1) Кратко описание

В изпълнение на договора за общществена поръчка по тази обособена позиция се очаква да се извърши реконструкция на водопровод на главна улица в село Търговище, община Чупрене

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232151

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

3) Количество или обем

Извършване на реконструкция на водопровод на главна улица в село Търговище, община Чупрене

Прогнозна стойност, без ДДС
129430 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.09.2014 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на водопровод на главна улица в село Протопопинци, община Чупрене
1) Кратко описание

В изпълнение на договора за обществена поръчка по тази обособена позиция се очаква извършването на реконструкция на водопровод на главна улица в село Протопопинци, община Чупрене

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232151

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

3) Количество или обем

Реконструкция на водощровод на главна улица в село Протопопинци, община Чупрене

Прогнозна стойност, без ДДС
115707.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.09.2014 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип в с. Върбово
1) Кратко описание

Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип в с. Върбово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45215214, 45215200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи

3) Количество или обем

реконструкция на съществуваща обсщинска сграда за център за настаняване от семеен тип

Прогнозна стойност, без ДДС
216541.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.11.2014 г.