Версия за печат

00285-2014-0001

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Николай Тахов, Георги Ангелов, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885515; 0882 484807, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.swu.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Камелия Илиева, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885501, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Благоевград, м. Предел - Община Разлог, гр. Рила - Община Рила
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е доставка (покупка) на електрическа енергия по свободно договорени цени в съответствие с чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22 обекта на ЮЗУ "Неофит Рилски", находящи се в гр. Благоевград - 20, гр. Рила - 1 и м. Предел - 1, мрежа ниско и средно напрежение. Предложението за цена включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

2 500 000 kwh

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 500 (петстотин) лева. Гаранцията се представя във форма, избрана от участника - парична сума по банковата сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. В банковата гаранция се посочват условията, при които може да се задържа и да се пристъпи към упражняване на правата по нея, ако участникът: оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител; е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 25 (двадесет и пет) месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Благоевград

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стойността се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в български лева, в срок до 30 дни след представяне на фактура-оригинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица и еднолични търговци. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен. 2. При обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; неперсонифицираните обединения (напр. такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят документ за актуална регистрация, заверено от участника копие; неперсонифицираните обединения са длъжни да представят оригинал на документа, по силата, на който е възникнало обединението (напр. договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) или нотариално заверено копие на този оригинал. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ (оригинал или нотариално заверено копие), издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация и документи за общия оборот и за оборота на стоките по предмета на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът декларира и доказва, че за 2013 година има оборот, сходен с предмета на обществената поръчка, който е не по-малък от 400 000 лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците да са лицензирани за търговия с електрическа енергия в Република България и за координатор на балансираща група. Участниците да имат възможност за гарантирана доставка на цялото количество електрическа енергия при спазване на всички нормативни и договорени изисквания.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.04.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

Внесени в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, Ректорат, новата сграда, стая 206.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.04.2014 г.  Час: 09:30
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66, Ректорат, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ