Версия за печат

01029-2014-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, бул." Витоша"№2, За: Людмила Манева -отдел Правен, България 1000, София, Тел.: 02 9880559 ; 02 9219710, E-mail: l_angelova@vks.bg, Факс: 02 9880559

Място/места за контакт: Съдебна палата-гр.София, бул."Витоша"№2, Първи сутерен, стая№16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vks.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vks.bg/vks_p13.htm.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: съдебна власт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата на бул. "Витоша" №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 от координатор на балансираща група.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: бул."Витоша"№2, Съдебна палата
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

електрическа енергия средно напрежение с прогнозно количество за 12 месеца 1061 МWh

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия
Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

прогнозното количество електрическа енергия на средно напрежение за срока на договора е 1 061 MWh

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 1000лв./хиляда лева/, внесена в полза на ВКС по сметка: БНБ BIC BNBGBGSD ;IBAN BG15 BNBG 96613300178103 ,или банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.Гаранция за изпълнение в размер на 2% от прогнозната стойност на договора, внесена в полза на ВКС по посочената сметка или банкова гаранция със срок 30 дни от срока на изитичане на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

от бюджета на ВКС, плащането е ежемесечно

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.2, т.1,т.2а,т.3,т.5 и ал.5 ЗОП. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец:Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56 ал.1 т.1-6, 8,11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;документ за гаранция за участие – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията;доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени в Обявлението за обществена поръчка.Доказателства за технически възможности на участниците, съгласно чл.51 от ЗОП, посочени в обявлението.• декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1, ал.2,т.2а и т.5 и ал.5 т.1 от Закона за обществените поръчки;декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.3 и ал.5 т.2 от Закона за обществените поръчки; подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;срок на валидност на офертата, която не може да бъде по-кратка от посочената в обявлението; декларация за приемане условията в проекта на договор;документ за действителния собственик на юридическото лице по смисъла на чл.6 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, допуска се и декларация;административни сведения за участника; пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат представителни функции) – Пълномощното следва да е нотариално заверено, оригинал ; списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;образец на оферта;Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл.56 ал.1 т.7 и т.9, свързани с изпълнението на поръчката. Техническото предложение следва да съдържа информация за изпълнението на поръчката Плик №3 с надпис „предлагана цена”, съдържащ ценовото предложение на участника. В този плик се поставя и декларация по чл.4,ал.7 и по чл.6,ал.5, т.3 ЗМИП – по образец.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1 т.4, 5, 6, които са на чужд език, се представят и в превод.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: справка-декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на ел. енергия по свободно договорени цени общо за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи документите, изисквани от Възложителя, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: Участникът да е реализирал оборот от доставки на ел. енергия по свободно договорени цени и координатор на балансираща група общо за последните три години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата на която е учреден или започнал дейността си, който следва да не е по-малък от 300 000 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за доставки със сходни на предмета на поръчката (доставка на електрическа енергия), изпълнени през последните три години (2011, 2012, 2013), включително до датата определена като краен срок за представяне на оферти, с посочване на предмет, стойности, дати на сключване на договорите, получателите и период на изпълнение, придружени от препоръки за добро изпълнение; - Валиден лиценз, издаден от ДКЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката, включващо дейността „координатор на балансираща група” – заверено копие; - Сертификат за внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката– заверено копие; - Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line – оригинал или заверено копие; - Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на електроенергия на Възложителя - свободен текст, оригинал; - Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество - свободен текст, оригинал; - Общи принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група – оригинал или заверено копие; Забележка: При участие на обединение, доказателствата за техн.възможности се представят от участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т. 6 от ЗОП. При участие на подизпълнители доказателствата за техн.възможности се представят и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 договора с предмет сходен с предмета на поръчката (доставка на електрическа енергия), включително до датата определена като краен срок за получаване на оферти; 2. Участниците следва да са лицензирани за „търговия с електрическа енергия“, включващо дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове; 3. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката ; 4. Участниците да докажат, че разполагат с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line; 5. Участниците да декларират потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество - свободен текст, оригинал;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.03.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.04.2014 г.  Час: 11:00
Място

Съдебна палата, бул."Витоша"№2, Кафенето на партера, централно фоайе

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

2015г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

2015г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

пълен достъп до документацията участниците иман по електронен път на интернет адреса на възложителя, секция Профил на купувача , процедури. Интеренет адрес www.vks.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ