00087-2013-0186

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО - РД-09-03-39 от 06.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" 33, За: Илияна Станева, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: istaneva@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: д-я "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" 3 - стая 4- партер
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ) /Intelligent Transport Systems (ITS)/ на територията на Столична община, България.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34923000, 35711000

Описание:

Оборудване за контрол на пътното движение
Системи за управление, контрол и комуникация

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: СО-РД-09-03-243 от 14.12.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-575189
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 245 - 426339 от 18.12.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2013-186
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

575189

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.12.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

С решение №205/19.02.2014 г. по преписка № КЗК -44/20.01.2014 г. на Комисия за защита на конкуренцията на основание чл.122г, ал.1, т.1а от ЗОП, КЗК отменя като незаконосъобразно Решение № СО- РД- 09-03-243/14.12.2013 г. на кмета на Столична община за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка , монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика " Установени са нарушения при откриването, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.Относно изискуемия видеодетектор са посочени конкретно стойностите на показателите, като единствено относно температурния диапазон, входното напрежение и консумацията на енергия са налице долни и горни граници, което следва от самия характер на тези показатели. Изскан е размерът на сензора да е точно 1/4", резолюцията -640х480pixels(VGA), захранващ конектор -5 -пина за захранване, диаметърът -12 см, а теглото на детектора с включени кабели следва да е точно 880 гр. Посочените конкретни стойности , особено в тяхната съвкупност, предвид липсата на референтни такива, препятстват предлагането на различни продукти от различни производители.Формулирани по този начин , спецификациите за видеодетектора се явяват дискриминационни, тъй като сочат , че са конкретни характеристики на определен продукт. С предвидените спецификации за видеодетектора е ограничена възможността за равен достъп на участниците, с което е нарушена разпоредбата на чл.32, ал. 1 от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витошка" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община