Версия за печат

00032-2014-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 28.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rta.goverment.bg/novini.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.13 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Текущо юридическо обслужване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на абонаментен принцип

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на процедурата е предоставяне на юридически услуги, което съгласно чл. 90, ал. 1 т. 13 от Закона за обществените поръчки позволява провеждането на процедура на договаряне без обявление. С цел предприемане на неотложни действия по защита на държавния интерес по административно дело № 6449/2012 г. с имуществен интерес от 340 000 лв. насрочено за 10.03.2014 г., както и за други административни дела образувани по жалби срещу Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и във връзка с чл. 93, т. 3 от ЗОП позволява провеждане на процедура на договаряне без обявление и без да се прилагат разпоредбите на чл. 91, ал. 2, чл. 92 и чл. 92а от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се прилага покана на основание чл. 93, ал. 1, т. 3

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Христов Ганев
Длъжност: изпълнителен директор