Версия за печат

BG-Стара Загора: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000812197

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=551.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. Стара Загора, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

код NUTS

BG344

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
2600000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.09.2014 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Доставката на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по видове количества, съгласно спецификация в документацията.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Лекарствени продукти
1) Кратко описание

Доставка на лекарствени продукти през 2015г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Доставка на лекарствени продукти през 2015г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.

Прогнозна стойност, без да
2000000 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Доставка на лекарствени продукти през 2015г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Медицински изделия
1) Кратко описание

Доставка на медицински изделия през 2015г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Доставка на медицински изделия през 2015г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.

Прогнозна стойност, без да
600000 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Доставка на медицински изделия през 2015г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.