Версия за печат

01345-2014-0004

BG-Ботевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К Бебреш" ЕООД, ул. "Цар Иван Шишман" №27, За: Даниела Георгиева, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 66581, E-mail: vikbebresh@abv.bg, Факс: 0723 60074

Място/места за контакт: Даниела Георгиева

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури в две обособени позиции: обособена позиция 1- Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги; обособена позиция 2- доставка на В и К арматури

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Ботевград
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури, необходими за основната дейност на дружеството според експлоатационните му нужди съгласно направена заявка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000, 44167000, 44130000

Описание:

Тръби
Фитинги
Тръбопроводи на канализация за отпадни води

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството се определя съгласно възникнала необходимост

Прогнозна стойност без ДДС
140000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка е парична, внесена в касата на дружеството или по банковата му сметка в банка Пиреос, клон Ботевград, IBAN BG94PIRB91701603484263 и е в размер на : За обособена позиция 1- Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги- 1000лв . За обособена позиция 2- Доставка на В и К арматура- 400лв Гаранцията за изпълнение на поръчката е парична. внесена в касата на дружеството или по банковата му сметка в банка Пиреос, клон Ботевград, IBAN BG94PIRB91701603484263 и е в размер на : За обособена позиция 1- Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги- 1500лв . За обособена позиция 2- Доставка на В и К арматура-600лв.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е със средства на Възложителя. Начин на плащане в български лева, по банков път, ежемесечно фактуриране при условията на отложено плащане.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, които отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в процедурата и декларирали отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,2 и 5 и съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП, с декларация по образец на Възложителя. Изискуеми документи: 1. Оферта- прил.1 ; 2. Административни сведения - прил. адм. сведения; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т.5 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП - приложение №2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП - приложение №3; 5. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП- приложение №4 ; 6. Копие от документ за регистрация, Удостоверение за актуално състояние (издадено не по-късно от 6 месеца) или единен идентификационен код (Регистрация по БУЛСТАТ) - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност – оригинал или нотариално заверено копие. 7. Документ за регистрация по ДДС; 8. Нотариално заверено пълномощно за представителство (в случаите, когато Участникът се представлява от лице, различно от посоченото в съдебната регистрация) - оригинал; 8. Споразумение за създаване на обединение за участие /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/, оригинал или нотариално заверено; 9. Декларация от членовете на обединението , че всички членове са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора- приложение №7; 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнител, включващ имената на подизпълнителите и дела на тяхното участие- приложение №5; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо- приложение №6; 12. Заверено копие от баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 години /2011, 2012, 2013г./ 13. Информация за общия оборот от доставки с предмет, аналогичен на настоящата обществена поръчка за последните три финансови години - 2011г., 2012г. и 2013г.; 14. Декларация, съдържаща списък на основните договори за аналогични доставки, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г., 2013г.)- прил.8; 15. Списък на лицата, отговарящи за контрола на качеството; 16.Списък - опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника-оригинал;17. Документ за закупена документация за участие; 18.Документ за внесена гаранция на участие; 19.Декларация за запознаване с условията на поръчката. Попълва се и от всеки подизпълнител (ако Участникът ползва подизпълнители) – приложение №9; 20. Предложение за изпълнение- приложение №10; 21.Предлагана цена - приложение №11; 22. Проекто-договор-приложение №12; 23. Оферта обособена позиция1- прил.13; 24. Оферта обособена позиция 2- прил.14; 25.Сертификат/и за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) или еквивалент; 26. Заверено копие от здравна оценка за приложимост на продукти, съгласно изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадена от Министерство на здравеопазването или друг български акредитиран орган към Министерство на здравеопазването или еквивалент.; 27. Пълномощно от производителя на стоките за представляване при участие в обществени поръчки или за дистрибуция; 28. Каталози на български език; 29. Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите; 30.Гаранция от производителя със срок и условия
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Годишният финансов резултат на кандидата, а в случай на обединение – на всеки един от членовете на обединението, за последните 3 (три) финансови години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, да бъде положителен. Представят се баланс и отчет за приходите и разходите за 2011, 2012, 2013г. 2. Кандидатът следва да представи декларация с информация за общия оборот от доставки с предмет , аналогичен на настоящата обществена поръчка 3. В случай, че кандидатът е обединение, на изискването по предходната точка трябва да отговаря обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Кандидатът трябва да е изпълнил най-малко 3 (три) договора с предмет подобен (сходен) на предмета на поръчката през предходните 3 (три) години- 2011, 2012, 2013г. Ако участник подава оферта едновременно и по двете обособени позиции, следва да докаже, че за последните 3 години е изпълнил най-малко 3 договора с предмет сходен на обособените позиции от предмета на поръчката 2. Участникът трябва да притежава сертификат/и за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) или еквивалент. Представеният от участника сертификат/и за съответствие трябва да са за стоките, с които участва в настоящата обществена поръчка. 3. Участникът трябва да притежава заверено копие от здравна оценка за приложимост на продукти, съгласно изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадена от Министерство на здравеопазването или друг български акредитиран орган към Министерство на здравеопазването или еквивалент. 4. Участникът трябва да е упълномощен от производителя на стоките да го представлява при участие в обществени поръчки или да е негов дистрибутор. 5. Участникът следва да представи каталози на български език 6. Участникът следва да представи ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите 7. Участникът следва да представи гаранция от производителя със срок и условия; оторизиращо писмо от производителя за дейността на изпълнителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 20
Показател: срок на доставка при подадена заявка; тежест: 20
Показател: еденични цени; тежест: 30
Показател: гаранционен срок; тежест: 30
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
50 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде получена в административната сграда на "В и К Бебреш" ЕООД, техническа служба всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. срещу представен документ за плащане в касата на дружеството или по сметката на "В и К Бебреш" ЕООД в Банка Переос, клон Ботевград, IBAN BG94PIRB91701603484263

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

12

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.04.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги
1) Кратко описание

Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

3) Количество или обем

Количеството се определя съгласно възникнала необходимост

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на В и К арматури
1) Кратко описание

Доставка на В и К арматури

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167000

Описание:

Фитинги

3) Количество или обем

Количеството се определя при възникнала необходимост

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12