Версия за печат

00149-2014-0001

BG-Ракитово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Ракитово, област Пазарджик, община Ракитово, град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;, За: Анна Мацанова - младши експерт " ДОУ и ОП", Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Място/места за контакт: Анна Мацанова - младши експерт " ДОУ и ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakitovo.info/.

Адрес на профила на купувача: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово” - подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица „Райна Княгиня” и подобект: Водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Ракитово
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следните основни дейности: Дейност 1: Изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция на част от водопроводната мрежа на град Ракитово по улица "Райна Княгиня" и предаване на обекта с констативен акт. Дейност 2 Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на всички обекти в съответствие със ЗУТ. Дейност 3: Въвеждане в експлоатация подобект: „Реконструкция част от водопроводната мрежа на град Ракитово по улица "Райна Княгиня"» и подобект: «Реконструкция на водопровода за минерална вода по улица "Райна Княгиня"» по реда на „НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“ Дейност 4: Извършване на всички необходими дейности в рамките на срока за съобщаване и отстраняване на дефекти

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следните основни дейности: Дейност 1: Изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция на част от водопроводната мрежа на град Ракитово по улица "Райна Княгиня" и предаване на обекта с констативен акт. Дейност 2 Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на всички обекти в съответствие със ЗУТ. Дейност 3: Въвеждане в експлоатация подобект: „Реконструкция част от водопроводната мрежа на град Ракитово по улица "Райна Княгиня"» и подобект: «Реконструкция на водопровода за минерална вода по улица "Райна Княгиня"» по реда на „НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“ Дейност 4: Извършване на всички необходими дейности в рамките на срока за съобщаване и отстраняване на дефекти Подобект: Реконструкция на част от водопроводната мрежа за питейна вода с дължина 1 155.70 м Подобект: Реконструкция на водопроводна мрежа за минерална вода с дължина 665.00 м

Прогнозна стойност без ДДС
254142.4 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

300


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът следва да представи с офертата и оригинал или заверено копие на документ за внесена/учредена гаранция за участие (без ДДС!) в размер на 2 000.00 лв.;Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 16.1 или по образец на банката, която я издава при условие, че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране, по сметка на община Ракитово, IBAN: BG75STSA93003308568248; BIC: STSABGSF, при банка: “ДСК” ЕАД. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие.Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 16.2 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране по сметка на община Ракитово: IBAN: BG75STSA93003308568248; BIC: STSABGSF, при банка: “ДСК” ЕАД. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Ракитово и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение превеждана по банков път следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.Когато избрания изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Договорът се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, от документацията и включва задължително всички предложения от офертата на определения за изпълнител. Плащането на възнаграждението по договора ще се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в издадените от него фактури, както следва: 1. Плащане в размер на 100% от цената по договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на договора за окончателно приемане на работата, представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура/и и осигурен бюджет от Възложителя за покриване на изискуемите вземания дължими към избрания изпълнител. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за плащането в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадената от него фактура номера на договора за строителство.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При подаване на оферта, ако участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение (договор за обединение), което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора. В договора за създаване на обединението/консорциум участниците задължително включват клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението / консорциума следва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията по чл.34 ЗОП, назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68 ал. 8 и 9 от ЗОП. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Лицето, определено за изпълнител вкл. и декларираните в офертата подизпълнители, членовете на обединението, трябва да отговаря на изискванията и ограниченията в обявлението, съответно документацията, и към момента на сключване на договора за поръчката. 2.Ако при разглеждане на офертите от Възложителя бъдат установени елементи свързани с предлаганата цена, поставени извън плик 3, офертата ще бъде отхвърлена, а участникът който я е подал – отстранен от по-нататъшно участие по смисъла на чл. 69 ал. 1 т.4 ЗОП.Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата! 3.Ако участник, подизпълнител или член на обединение, или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 4.Възложителят ще отстрани от настоящата процедура участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.2, т. 1 а)-д), 2а /предл. първо/, 3, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП); 6. Документацията съдържа: 1. Решение за откриване на процедурата; 2. Обявление за обществена поръчка; 3. Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП; 4. Техническа спецификация; 5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест; 6. Образец на Техническо и Ценово предложение; 7. Проект на договор; 8. Задължителни образци съгласно изискванията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП; Забележка: Работен проект „"Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово", в т.ч. подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица "Райна Княгиня" и подобект: Водопровод за минерална вода по улица "Райна Княгиня"". с приложени Количествени сметки е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до 25.02.2014г. – 17:00 часа в сградата на общинска администрация на община Ракитово, гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” №: 57, телефон: 03542/ 2044, факс: 03542/ 2253, лице за контакт: Анна Мацанова - младши експерт " ДОУ и ОП";

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: • ПЛИК № 1 „Документи за подбор” : 1). Удостов. за акт. състояние и док. за регистр. или ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТР – за юрид. лице, документ за рег. на чужд. лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физ. лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юрид. лице следва да приложи оригинал на учр. акт (споразум.) на обединението или заверено копие. Физ. лица, включени в състава на обединения представят копие на документ за самоличност. Юрид. лица, включени в състава на обединения, представят документа за регистрация и удостов за акт. състояние или ЕИК (за юридическо лице) или документ за рег. на чуждестранно лице съобразно националното му законод., в офиц. превод. 2).Списък на док., съдържащи се в офертата, подписан от участника - по обр.; 3). Адм. сведения за участника - по обр.; 4). Декл., че участника е запознат с всички условия от значение за изпълнение на поръчката-по обр.; 5). Декл., че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката-по обр.; 6).Декл. за приемане на условията в проекта на договора - по обр.; 7). Декл. за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл. 47, ал. 2, т.5 от ЗОП; по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т.1, 2а /предл. първо/,3 и 4 от ЗОП; по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - по обр.;8). Документите посочени в Раздел ІІІ, т. 2.2. "Икономически и финансови възможности" - "Изискуеми документи и информация" от настоящето обявление; 9). Документите посочени в Раздел ІІІ, т. 2.3. "Технически възможности" - "Изискуеми документи и информация" от настоящето обявление; 10). Декларация за ангажираност на експерта;11).Декл. за участие на подизпълнител (с посочен дял на работите които подизпълнителя/ите ще извършват и делът на тяхното участие) - по обр.; 12).Декл. от подизпълнител, че е съгласен да участва в процед. като такъв - по обр.;13).Декларация от членовете на обединението (в случай, че има такова) за отговорност и разположение - по обр.; 14). Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта и условията на труд - по обр.;Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;15).Декларация за оглед на обектите предмет на СМР - по обр.;16).Документ за закуп. документация - ориг. или зав. копие; 17).Документ за внесена гаранция за участие – ориг. на вносната бележка/платежния документ или ориг. на банковата гаранц. за участие; 18).Нотар. зав. пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата ( когато участник не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно док. му за съд. регистр.). Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 отЗОП, както и декларацията за оглед на обектите предмет на СМР - Образец №: 18 от документацията за участие. Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор”; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физич. или юрид. лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. •ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 20)Техн. предложение за изпълнение на поръчката - по обр.Участникът представя и Работната програма (с включени в нея Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка); ПЛИК № 3 „Предлагана цена”; 21). Ценово предложение - по обр. и приложени към него количествено-стойностни сметки - попълва се Приложение B1 от документацията за участие;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за оборота от строителство извършено от участника сумарно за последните 3 (три) финансови години, (2010 г., 2011 г. и 2012г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) - попълва се Образец № 9 и се представят заверени копия на отчети за приходите и разходите (одобрен и заверен съгласно изискванията на съответното национално законодателство на участника) за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; Представянето на заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) не е задължително за участници, които са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията и са публикували в него, отчети за приходите и разходите за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си, от които да е видно общия оборот от извършено строителство от участника за последните 3 (три) финансови години, (2010 г., 2011 г. и 2012г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си).Изискването за представяне на ГФО (ОПР) и съставните му части се прилага и за всеки от подизпълнителите (чл.56 ал.2 от ЗОП), както и за онези участници в обединението (консорциума) не юридическо лице, с които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор (чл.56 ал.3 т.2 от ЗОП). Физическите лица представят заверена от НАП Декларация за доходите на физическото лице за последните 3 години (2010 г.,2011 г. и 2012 г.), и/или Данъчни декларации, а чуждестранните участници - еквивалентен документ в съответствие със законите в страната, в която са установени. 2. Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия – участника представя оригинал или нотариално заверено копие; 3.Копие от Застраховка „Професионална отговорност”, за строежи ІІІ – та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници. Участника е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава да поднови застраховката с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по следния ред и начин: Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице; Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало;
Минимални изисквания: 1.Участникът да има сумарно за последните 3 финансови години (2010г., 2011г. и 2012г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) оборот от извършена строителна дейност в размер не по-малко от 800 000.00 лв.без ДДС;Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за общия оборот от строителство се отнася за обединението като цяло. 2. Участникът трябва да имат свободни оборотни финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/ в размер не по-малък от 100 000,00 лева. 3.Участникът трябва да има сключена застраховка „Професионална отговорност”, за строежи ІІІ – та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, която да е валидна минимум към датата за подаване на офертите. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Т.е. Само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално Строително-монтажните работи, представят застраховката „Професионална отговорност”. Ако според договора за създаване на обединението(неюридическо лице) е предвидено всички членове да изпълняват СМР по поръчката, тогава всички членове на обединението представят застраховката „Професионална отговорност”. Ако съгласно договора за създаване на обединение, един или повече членове в обединението, няма да изпълняват дейности свързани със СМР по поръчката, а примерно само организационен и административен процес, то тези членове на обединението не представят горепосочената застраховката „Професионална отговорност”. Подизпълнителите са длъжни да представят същите документи, които представя и участника за доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, като посочените минимални изисквания към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за строителство, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, датите и получателите - Образец № 10; За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка задължително се представят и Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания – представя се заверено от участника копие. 2. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи.3.Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи. 4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен (придружен с превод на Български език), когато участникът е чуждестранно лице – представя се заверено от участника копие;5.Списък на експертния екип - Образец № 11. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец на участника) заедно с: относно квалификацията - дипломи, удостоверения за правоспособност, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост и др.; относно професионалния опит - копия от трудова/служебна книжка или заповеди или еквивалент (за лицата работещи/работили по трудово/служебно правоотношение); за лицата работещи/работили по граждански договори - препоръки (референции) за експерта и др. документи, които участникът счита за подходящи – напр. (но не ограничени само до) Заповеди, длъжностни характеристики и др.).
Минимални изисквания: 1.През последните 5 г. до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът, да е изпълнил минимум 3 договора за строителство с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка.Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от кандидата.За "договор за строителство с предмет, подобен (сходен) на предмета на поръчката" възложителят ще приема договор/и за изпълнение на: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнени договор/и с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло. 2.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи. 3.Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи. 4.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ІІІ – та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установено. 5.В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава диплома за завършено висше образование, степен «Магистър» с квалификация строителен инженер; да има специфичен професионален опит от минимум 7 (седем) години като строителен инженер и притежаващ опит в управлението на инфраструктруни проекти. Технически ръководител (1бр.) – строителен инженер с образователна степен «магистър», със специалност «ВиК» или еквивалентно, с най-малко 5 (пет) години стаж по специалността, с опит в ръководството на инфраструктурни обекти. Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер; Да притежава валидно удостоверение / сертификат за контрол на качеството; Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер; Да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ; Специалист по опазване на околната среда (1бр.) - “магистър” със специалност, свързана с опазването на околната среда или строителен инженер с образователна степен „магистър”, притежаващ валидно удостоверение/ сертификат за управление на системи на околната среда. Участникът трябва да разполага с отделен експерт за всяка една от изискуемите експертни длъжности от Възложителя по настоящата поръчка! Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор към екипа от експерти се прилагат към обединението като цяло. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П 1 – Технологична последователност на строителните процеси ;; тежест: 40
Показател: П2 - Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР ;; тежест: 30
Показател: П3 – Срок за изпълнение на поръчката;; тежест: 10
Показател: П4 – Предлагана цена;; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.03.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в Област Пазарджик, община Ракитово, гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие може да се получи/изтегли от официалния интернет портал на община Ракитово http://rakitovo.info/ раздел: „Обществени поръчки”: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 в срок до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лице за контакт: Анна Мацанова - младши експерт " ДОУ и ОП", телефон: 03542/ 2044, факс: 03542/ 2253;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 ит.4, ал.6 и ал. 7 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ