Версия за печат

00660-2014-0003

BG-Елхово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 24.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Елхово, ул."Търговска"13, За: Живка Тодорова Кафеджиева, Р.България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88009, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Живка Тодорова Кафеджиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка е благоустрояване на централно площадково пространство, част от пешеходната зона на град Елхово и основен ремонт на ул.”Трети март”, по проект "Благоустрояване на централна градска част-град Елхово" в изпълнение на Договор № 28/322/00803 от 25.10.2013 г, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322: ”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013год.Настоящият проект обхваща съществуващо площадно пространство, разположено в централната градска част на гр.Елхово. Предвижда се реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление. Също така участъците от ул. ”Търговска” и ул.”Индже войвода” до ул.”Трети март” да бъдат своеобразно продължение на пешеходната зона, свободна от автомобилно движение. В така обособеното площадно пространство ще бъдат изградени фонтани, място за сцена, зелени площи с алейна мрежа и т.н. Пълният обхват на стройтелството по обособени позиции е посочен в Техническата спецификация, представляваща част от настоящата документация.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП, при спазване разпоредбите на глава пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни актове, съобразно предмета на поръчката

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул. "Витоша" 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Андреев Киров
Длъжност: кмет