Версия за печат

00044-2014-0001

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 387 от 21.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура" - София, Областно пътно управление - Плевен, ул. "Ген. л-т Атанас Стефанов" №24, За: инж. Ивайло Денчев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 823449, E-mail: opu_pleven@abv.bg, Факс: 064 830139

Място/места за контакт: инж. Ивайло Денчев - Директор на ОПУ - Плевен

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.api.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ - Плевен.

II.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на денонощна невъоръжена охрана на Административната сграда на ОПУ - Плевен и на РПС - Плевен и опазване на имуществото на обектите. Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/, която е собственост на Възложителя за 15 обекта, както и доставка и монтаж на СОТ и съответно охрана на още 7 обекта, съгласно документацията. Общо охрана със СОТ на 22 /двадесет и два/ обекта за период от една година.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 28 от 07.01.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 44-2014-1
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.01.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
20/02/2014 17:00
Да се чете:
21/02/2014 17:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Отварянето на офертите се отлага за 24.02.2013 г. от 14:00 часа.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Ивайло Иванов Денчев
Длъжност: Директор на Областно пътно управление - Плевен