Версия за печат

01379-2014-0045

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: инж. Теодор Димитров - по технически въпроси -t.dimitrov@eso.bg; инж. Марияна Чакърска - по процедурни въпроси - m.chakarska@eso.bg, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696831;02 9696849, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. "Гоце Делчев" № 105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.tso.bg/default.aspx/page-620/bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: Михаела Георгиева, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696885, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. "Гоце Делчев" № 105, ет. 1, офис 103, деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.eso.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Ремонт на ВЛ 110 kV „Вишеград-Граничар” в участъка от стълб № 177 до стълб № 218.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изграждане 
Основно място на изпълнение: Съществуващото трасе на въздушна линия (ВЛ) 110 kV “Вишеград-Граничар”, което в предвидения участък за ремонт се експлоатира от МЕПР Ямбол. Трасето на електропровода от стълб №177 до стълб №218 преминава през източните части на Сакар планина и се спуска северно от с.Мрамор, като изцяло попада на територия на община Тополовград.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Ремонт на ВЛ 110 kV „Вишеград-Граничар” в участъка от стълб № 177 до стълб № 218, включващ: - демонтаж на съществуващите фазови проводници марка АСО-300 и м.з.въже С-50; - демонтаж на 27 бр. стоманорешетъчни стълбове за 2х3хАСО-300; - монтаж на нови 24 бр. стоманорешетъчни стълбове, болтова конструкция за 2х3хАСО-400; - монтаж на нови фазови проводници марка АСО-400 в участъка за ремонт; - монтаж на ново мълниезащитно въже тип OPGW; - монтаж на заземители и „ОЖ” табели на всички стълбове в участъка за ремонт.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45232210

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Обемът е описан подробно в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
2400000 BGN
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Срок в дни

115


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична/банкова - в размер на 18 000 лв.; Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова - в размер на 3% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането е съгласно условията на договора - ежемесечно, в размер на 95 % от фактурираната стойност на изпълнените видове работи, в срок до 60 календарни дни. Изплащането на оставащата дължима сума за извършената работа ще стане до 15 дни, след датата на издаване на разрешението за ползване.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

1.Документ за внесена гаранция за участие. 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал. 5, т.1 от ЗОП. 4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 5.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 6.Копие от документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, ако участникът в процедурата е обединение. 7.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката. 8.Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя в трета група - за строежи първа или втора категория. 9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 10.Нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за строител.Минимални изисквания:Участникът да е застраховал професионална си отговорност по чл.171 от ЗУТ за строител за строежи втора или първа категория.Минималната застрахователна сума е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр.4 от 2002 г. 2. Декларация за оборота от ремонт на ВЛ 110 kV, включващ подмяна на стълбове и проводници за последните 3 години (2011, 2012 и 2013 г.). Минимални изисквания: Участникът да има реализиран оборот от ремонт на ВЛ 110 kV, включващ подмяна на стълбове и проводници най-малко 2 350 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък с договори за ремонт на ВЛ 110 kV, включващ подмяна на стълбове и проводници, изпълнени през последните 5 години,считано към крайната дата за подаване на офертите. Минимални изисквания:Участникът да е изпълнил най-малко 2 договора за подмяна на стълбове и проводници с обща дължина на подменената стълбовна линия минимум 5 км., придружени с протоколи обр. 16 по ЗУТ или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, където е издаден и препоръки за добро изпълнение. 2.Сертификат, издаден на участника от акредитирани институции или агенции за сертификация за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. Минимални изисквания: Участникът да има внедрена система за управление на качеството с обхват, включващ строително-монтажни дейности. 3.Декларация, за броя на комплектите машини за монтаж на проводници под механично напрежение с които участникът ще разполага за времето на изпълнение на поръчката. Минимални изисквания:Участникът трябва да разполага минимум с 1 комплект машини (теглителна и спирателна) за монтаж на проводници под механично напрежение с минимална теглителна и задържаща сила 41 kN (по данни на производителя). 4.Списък на лицата, които ще работят с машините за монтаж на проводници и въжета под механично напрежение, придружен с документи за правоспособност за работа с машините. Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага за всеки един комплект машини за монтаж на проводници и въжета под механично напрежение минимум с двама специалисти с правоспособност за работа с тях.Прилагат се документи, удостоверяващи правоспособността на лицата, които ще работят с машините за монтаж на проводници под механично напрежение. 5.Списък на ръководните служители, отговарящи за контрола и изпълнението на поръчката. Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум 3 ръководни служители, от които 1 електроинженер, 1 електротехник или електроинженер и 1 строителен техник или строителен инженер, притежаващи V-та квалификационна група за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Прилагат се документи, удостоверяващи професионалната квалификация по специалност и документи, удостоверяващи квалификационната група за безопасност при работа, които лицата притежават. 6.Списък на лицата, които ще изпълняват поръчката. Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум 4 лица с V-та квалификационна група и минимум 12 лица с IV-та квалификационна група за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Прилагат се документи, удостоверяващи квалификационната група за безопасност при работа, които лицата притежават.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2013/39

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.03.2014 г.  Час: 23:59
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.04.2014 г.  Час: 14:00
Място

На адреса на Възложителя, в залата на ет.9.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на своя интернет адрес: www.eso.bg, в раздел "Профил на купувача" - www.eso.bg/default.aspx/page-620/bg. На същия интернет адрес възложителят ще публикува писмено поискани, съгласно чл. 29 от ЗОП, разяснения по документацията за участие, с което се счита, че заинтересованите лица са уведомени.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ