Версия за печат

01135-2014-0003

BG-Банско: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirin.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin.bg/.

Електронен достъп до информация: http://www.pirin.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки-Джинджирица”, „Юлен” и „Тисата” и на буферната зона на Световното природно наследство-ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Национален парк „Пирин” и резерват "Тисата"
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки-Джинджирица”, „Юлен” и „Тисата” и на буферната зона на Световното природно наследство-ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

98316000, 71353000

Описание:

Услуги по боядисване
Топографо-геодезични измервания и заснемания

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат реализирани всички дейности, свързани с маркирането на границите на Национален парк „Пирин изработване на дървени маркировъчни знаци, отговарящи на Приложение 3 от НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловно-стопанските райони в Република България, съответно обработени за предпазване от атмосфери влияния (насмолени), табели 10х15 см с името на защитената територия или буферна зона, полагане на лентова маркировка. Маркирането на границите ще се извърши по два начина: • Чрез поставяне на маркировъчен знак; • Чрез лентово маркране върху терен или върху дървета – двуцветна маркировка (бяло и червено); Трябва да се маркират границите на следните територии: Национален парк „Пирин”, Резерват „Баюви дупки – Джинджирица”, Резерват „Юлен”, Буфер към обект на световното природно наследство на Юнеско; Общо точки за маркиране - 18 806; Трябва да се изработят 5 000 табели с размери 10х15см. с името на защитената територия или буферна зона и да се монтират на дървени маркировъчни знаци. Табелата трябва да е изготвена от PVC материал и да отговарят на насоките за информация и публичност на ОП „Околна среда 2007 -2013 г.”; Лентовата маркировка да бъде изпълнена спрямо изискванията на Приложение №3 от Наредба №6 за за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България; Буквеното означение да бъде на бял фон с червена буква -размери на полето 10/10 см.;

Стойност, без да се включва ДДС
942575 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 9000 лв. /девет хиляди лева/, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие, тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност 25 (двадесет и пет) работни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума, тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя, при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 15 % (петнадесет процента) от цената подоговора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Междинно плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от цената по договора платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на междинен доклад за изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Окончателно плащане - окончателното плащане в размер на 35 % (тридесет и пет процента) от цената по договора – платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на окончателен доклад на изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4. Фактурите и приложените към тях протоколи трябва да съдържат подробна информация за извършената услуга - вид, количество и единична цена.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет за изпълнение на поръчката, посочен в документацията за участие в процедурата и в поле II. 2.1. от настоящото обявление. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците -юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника (условието е приложимо за лицата, които притежават печат)/. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 9.Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие; 10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника); Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката - техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката. Плик № 3–“Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за оборота, сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има реализиран оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в размер не по-малко от 940 000 (деветстотин и четиридесет хиляди) лева без включен ДДС. Под „дейности, сходни с предмета на поръчката поръчката” следва да се разбира маркиране на точки и/или трасиране и/или геодезически дейности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на успешно изпълнени в рамките на последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори, сходни с предмета на поръчката. Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на започване и приключване, име на Възложителя по договора. Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите, сключени от всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, който е бил страна по договора. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат следните задължителни реквизити: предмет на договора; стойност на договора; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали договорът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец, трудови/осигурителни книжки, дипломи, референции и други документи, доказващи съответствието с изискванията на възложителя, декларация за ангажираност с изпълнение на договора от всеки един експерт, съдържаща се в автобиографията, подписана от всеки един експерт). 3. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (геодезия и дейности по кадастър или еквивалент). 4. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум два договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под „договори, сходни с предмета на поръчката поръчката” следва да се разбират договори за маркиране на точки и/или трасиране и/или геодезически дейности. 2. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора експертен екип, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката и отговарящ на изискванията на Възложителя, а именно: Ръководител на дейността - геодезист, инженер-магистър по геодезия, правоспособен по ЗКИР, вписан в регистъра по чл.18, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗКИР или еквивалентен регистър, съгласно националния закон на експерта, в случай че той е чуждестранно лице, с професионален опит по специалността геодезия или еквивалента специалност не по-малко от 5 г. 5 екипа за изпълнение дейностите предмет на поръчката, като всеки екип следва да включва: Ръководител на екипа - геодезист, инженер-магистър по геодезия, правоспособен по ЗКИР или еквивалентен регистър, съгласно националния закон на експерта, в случай че той е чуждестранно лице, с професионален опит по специалността геодезия или еквивалентна специалност не по-малко от 3 години; Технически лица – геодезисти (2 бр.) - строителни инженери или строителни техници, с професионален опит по специалността геодезия или еквивалента специалност не по-малко от 2 години За всички експерти се приема да притежават и еквивалентни образователни степени на посочените. Освен посоченият минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката. 3. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (геодезия и дейности по кадастър или еквивалент). Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (геодезия и дейности по кадастър или еквивалент). 4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число се изискват минимум наличието на: • 5 (пет) GPS – приемника, високоточни, оборудвани с ГНСС (глобална навигационна спътникова система) инфраструктура и работещи в реално време; • 5 (пет) тотални станции; • 5 (пет) високо проходими автомобила; • 5 (пет) преносими компютъра;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена ; тежест: 15
Показател: Качество на техническото предложение. Подпоказателите на показателя "Качество на техническото предложение" са: Организация на изпълнението – максимална тежест 15 т., Управление на риска - максимална тежест 15 т.; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.03.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.04.2014 г.  Час: 12:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" http://www.pirin-np.com/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.02.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ