Версия за печат

00353-2014-0048

BG-Козлодуй: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Александър Ангелов, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73773, E-mail: APAngelov@npp.bg, Факс: 0973 76007

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране на нов център за управление на авариите (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Проектиране на нов център за управление на авариите (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй" Основните цели на проекта са: обезпечаване на изисквания на МААЕ, Програма за изпълнение на препоръките от проведените стрес тестове на ядрените съоръжения на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД и във връзка с Националния план за действие на Република България. Проектирането следва да се извърши в две фази: идеен проект с разработване на минимум 2 варианта за НЦУА, разположен на посочената площадка в Техническото Задание. Работен проект въз основа на избрания от Възложителя вариант на идейния проект, съгласно решение от утвърден протокол от Специализиран Технически Съвет на Възложителя. Изходните резултати от изпълнение на договора са: Идеен проект с поне два варианта с направени всички необходими изчисления и работен проект. Изискванията към обхвата и съдържанието на идейния и работните проекти са подробно описани в техническото задание към документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000, 71621000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Услуги по технически анализ и консултантски услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на поръчката обхваща двуфазно проектиране - идеен проект с минимум два варианта и работен проект. В обхвата на поръчката се включва и представяне на актуализиран работен проект /екзекутивна документация с нанесени изменения, получени при реализация на работния проект. В обхвата на поръчката се включва и осигуряване на Авторски надзор по време на реализация на проекта.

Прогнозна стойност без ДДС
210000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - Няма Гаранция за изпълнение на договора - в размер до 3 % от стойността му.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената поетапно, чрез банков превод в срок до 30 дни, след представяне на разработките за съответния етап от Работната програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането им на Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу представена фактура за стойността на съответния етап и протокол oт Техническия съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане без забележки

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Документи за подбор I.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; I.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; I.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка; I.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП; I.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП; I.6. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката; I.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка; I.8. Доказателства за наличието на верифицирани и валидирани програмни продукти за изпълнение на предмета на поръчката, както и доказателства за това, че Кандидатът ги е закупил и има право да ги използва легално I.9. Декларация за приемане на условията на проекта на договор; I.10. Информационен лист. II. Предложение за изпълнение II.1. Работна програма с подробно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват IІ.2. Срок и График за изпълнение на поръчката. II.3. Концепция за изпълнение на дейностите изброени в Работната програма, която да включва: Анализ/Интерпретация на Техническото задание и коментари по него, които според Участника имат ключово значение за изпълнение на поръчката, Описание на конкретните дейности, които Участникът ще изпълнява за реализиране на предмета на поръчката и Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на техническото задание. III. Предлагана цена III.1.Ценова таблица Възложителят отстранява от участие Участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Минимални изисквания: 1. Участниците да имат реализиран оборот от изпълнени поръки със същия или подобен предмет (проектиране на сгради по части съгласно ТЗ № 13.АГ.ТЗ.502/18.12.2013г. с водеща Архитектурна част) през последните три години. 2. Участниците да имат валидни застраховки за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за проектиране. Изискуеми документи: 1. Информация за общия оборот и оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ за проектиране

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минимални изисквания: Кандидатите да имат изпълнени поръчки/договори за Разработка на идейни и работни проекти свързани с проектиране на сгради по части съгласно ТЗ № 13.АГ.ТЗ.502/18.12.2013г. с водеща Архитектурна част; Кандидатите трябва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката; Проектирането трябва да се изпълнява от специалисти с пълна проектантска правоспобност по части съглано ТЗ № 13.АГ.ТЗ.502/18.12.2013г. и приложение № 4 към ТЗ; Кандидатите трябва да се имат сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката. Изискуеми документи: 1. Списък с основните договори, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки /референции/ за добро изпълнение; 2. Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката с професионалните им характеристики, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. 3. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност по части съглано ТЗ № 13.АГ.ТЗ.502/18.12.2013г. и приложение № 4 към ТЗ. 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на системата за управление на качеството на участника с ISO 9001:2008, с включени дейности, покриващи предмета на обществената поръчка.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: К1. Предлаган подход, план за работа и организация, описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание; тежест: 50%
Показател: К2. Предлагана цена; тежест: 50%
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

БД АЕЦ Търговия ОП 26075

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.03.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.03.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй, Република България 3321, гр. Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: SBreshkova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

URL: www.kznpp.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ