Версия за печат

01060-2014-0003

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 834026369

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "3-ти март" 59, За: Яна Янева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 655888, E-mail: vik@bergon.net, Факс: 058 630003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vikdobrich.bergonnet.

Адрес на профила на купувача: www.vikdobrich.bergonnet.

Електронен достъп до информация: www.vikdobrich.bergonnet.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

“Доставка на тръби, фитинги и фланци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на тръби, фитинги и фланци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич ”, включваща: 1.Доставка на фитинги – тип бърза механична връзка; 2.Доставка на фитинги от материал PE 100 или еквивалент за челна заварка; 3.Доставка на фланци с ПП покритие; 4.Доставка на тръби от полиетилен висока плътност /HDPE- 100/ PN10 или еквивалент; 5.Доставка на тръби от полиетилен висока плътност /HDPE- 100/ PN16 или еквивалент.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

44162000, 44163230

Описание:

Тръби
Свръзки за тръби

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) без включен ДДС. Гаранцията за участие в открита процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за участие под формата на парична сума: - платена в касата на Централно управление; - платена в Банка: „Инвест Банк” АД, клон Добрич по следната банкова сметка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД:банкова сметка в лева: IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). Независимо от формата на представяне, гаранцията за участие трябва да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат, усвояват и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич – ул. „3-ти март” № 59 или в банка „Инвест Банк” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация - София „ ЕАД:банкова сметка в лева: IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 4 към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заявената доставка се заплаща в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка, фактура и следните документи: 1. Подписана и подпечатана фактура от Изпълнителя, показваща дата на издаване, описание на стоките, количество, единични цени, обща цена и номер на договора. 2. Сертификат за качество; 3. Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа информацията и документите, посочени в чл. 56 от ЗОП и в настоящата документация за участие, а именно:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”:Оферта, изготвена по образец, подписана и подпечатана от участника. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.Информационен лист на участника, подписан и подпечатан от участника.Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. От представените документи следва да е видна информацията по отношение на лицата, които представляват дружеството (вкл. за прокуристите) и начина на представителство.Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие.Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в допълнителните изисквания към тази документация.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец от документацията.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП и чл. 47, ал. 5, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец от документацията;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, изготвена по образец от документацията;Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена по образец от настоящата документация. Когато участникът предвижда подизпълнител, декларация за съгласие се попълва и от него, по образец;Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация.Декларация за приемане на условията в проекта на договор.Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката”.Срок за изпълнение на поръчката, гаранционен срок и технически характеристики на предлаганата стока, които следва да бъдат посочени в образец „Предложение за изпълнение на поръчката”.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се в съответствие с Техническата спецификация за изпълнение на поръчката.Други документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и допълнително посочените в документацията документи и изисквания описани в раздел „Допълнителни указания за участие”. Проект на договор - подписан и подпечатан от участника.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”:24. Предлагана цена, изготвена по образеца от настоящата документация – Приложение № 13. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има под каквато и да е форма извън този плик. При несъответствие между общата и единичната цена ще се вземат предвид единичните цени.Ценова таблица с единични цени, изготвена по Образец от документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изисквания за икономическите възможности на участниците: 1. Участникът да има реализиран оборот, сходен с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) минимум 3 000 000 лв. (три милиона лева), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. За доказване на икономическите си възможности по чл. 50 от ЗОП, участниците представят следния документ: 1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците. 1. Участникът да има минимум 3 (три) договора, сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. 2. Участникът да има минимум 3 (три) броя референции.препоръки за добро изпълнение за доставка на стоки, сходни с предмета на обществената поръчка. 3. Участникът да има внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредирирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 4. Производителят да има внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредирирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 5. Участникът трябва да е упълномощен от производителя на стоките, предмет на обществената поръчка за участие в настоящата процедура. 6. Участникът трябва да притежава сертификат/и за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) или еквивалент. Представеният от участника сертификат/и за съответствие трябва да са за стоките, с които участва в настоящата обществена поръчка. 7. За стоките, които влизат в пряк контакт с питейна вода, участникът трябва да притежава заверено копие от здравна оценка за приложимост на продукти, съгласно изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадена от Министерство на здравеопазването или друг български акредитиран орган към Министерство на здравеопазването или еквивалент. За доказване на техническите си възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, участниците представят следните документи: 1. Декларация, съдържаща списък на договори за доставки на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от минимум 3 (три) броя референции/препоръки за добро изпълнение; 2. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредирирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 3. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредирирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 4.Заверено копие от оторизационен документ, пълномощно или друг документ, от който да е видно, че участникът е упълномощен от производителя за участие в настоящата обествена поръчка. (оторизационните документи да са със срок на действие минимум 2 /две/ години от датата на откриване на настоящата процедура). 5. Заверено копие на сертификат/и за съответствие на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) или еквивалент. 6. Заверено копие от здравна оценка за приложимост на продукти, съгласно изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадена от Министерство на здравеопазването или друг български акредитиран орган към Министерство на здравеопазването или еквивалент.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.03.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

1.1. Цената на документацията за участие е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС или 36 (тридесет и шест) лева с ДДС и може да бъде заплатена, както следва: • по банков път по сметката на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич – „Инвест Банк“ АД, IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF за превод в лева или • парична сума в лева, платена в касата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, ул. „3-ти март”, № 59. 1.2. Документацията за участие се получава в сградата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич - ул. „3-ти март” № 59, ет. 2, стая 201, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа, срещу представен документ за платената цена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
28.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. Добрич, бул. "3-ти март" 59

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.02.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ