00245-2014-0001

BG-Димитровград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ" Света Екатерина" Димитровград" ЕООД, бул" Христо Ботев" 29, За: Веселин Тодоров, България 6400, Димитровград, Тел.: 088 7644084, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Място/места за контакт: Веселин Тодоров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛ"Св.Екатерина"-ЕООД Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000, 33735100, 18424300, 33141740

Описание:

Работно облекло за медицински персонал
Предпазни очила
Ръкавици за еднократна употреба
Ортопедични обувки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложение в документацията

Прогнозна стойност без ДДС
93001.08 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, е както следва: за обособена позиция № 1 /„Доставка на лични предпазни средства”/ е в размер на 500 /петстотин/ лева. за обособена позиция № 2 /„Доставка на лъчезащитни предпазни средства”/ е в размер на 70 /седемдесет/ лева. за обособена позиция № 3 /„Доставка на специално работно облекло”/ е в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.. Гаранция за изпълнение 1% от стойността на договора, платими по чл. 60 ал. 1 от ЗОП в следните форми: парична сума, внесена в касата на болницата, или по сметка IBAN BG38RZBB91551086822308, BIC RZBBBGSF, при банка РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД клон Димитровград или банкова гаранция на същата стойност, издадена от българска банка в полза на Кандидата, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 61 от ЗОП. Гаранцията за участие е със срок на валидност 200 календарни дни, считано от датата на отваряне на предложението. Гаранциите се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП, като не се дължат лихви за периода, през който законно са престояли при Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Крайната цена се формира в лева до краен получател франко болницата, с включени всички разходи, такси , ДДС и транспорт. Плащането- отложено плащане, по банков път, в предложения от Изпълнителя срок, но не по-рано от 30 дни от датата на доставката и представянето на фактурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно документация за участие. Не може да участва в процедурата, лице, ако за него са на лице следните обстоятелства: - е в открито производство по несъстоятелност; - е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; - се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност е под разпореждане на съда и е преустановил дейността си. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност. Е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; Е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки Е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишни финансови отчети за последните 3 (три) години , заверени и подписани съгласно закона за счетоводството - копия, подписани и подпечатани на всяка страница; 2. Информация за общия оборот и оборота на стоките, които са обект на поръчката за последните 3 (три) години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или започнал дейността си ;
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки на същите ил сходни с предмета на поръчката стоки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Декларация с техническото оборудване, с което Участникът разполага за изпълнение на поръчката;
Минимални изисквания: няма
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.03.2014 г.  Час: 15:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.03.2014 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.03.2014 г.  Час: 13:30
Място

Димитровград, бул.Христо Ботев 29, кабинета на юриста

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договорът за обществената поръчка се изпълнява във в рамките на Проект BG051PO0001-2.3.03-173 „Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно сключен Договор № ESF-2303-09-15001/17.06.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по чл.64 ал.1 на основание ал.3 са намалени. Обявлението е изпратено по електронен път. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението адрес.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съглано чл.120 и сл. от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1.изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2.публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3, ЗОП или на договаряне без обявление; 3.получаване на решението по чл. 79, ал. 12, чл. 83г, ал. 11, чл. 83ж, ал. 1, чл. 88, ал. 11, чл. 93ж, ал. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2 ЗОП; 4.получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лични предпазни средства”
1) Кратко описание

Доставка на лични предпазни средства - ръкавици, предпазни очила и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18424300, 33735100

Описание:

Ръкавици за еднократна употреба
Предпазни очила

3) Количество или обем

съгласни Приложение към документацията

Прогнозна стойност, без ДДС
62221.38 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 14

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лъчезащитни предпазни средства”
1) Кратко описание

Доставка на лъчезащитни предпазни средства - лъчезащитни предпазни облекла.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно приложение към документацията

Прогнозна стойност, без ДДС
9150.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 14

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на специално работно облекло”
1) Кратко описание

Доставка на специално работно облекло - работни екипи и работни обувки.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141740, 33199000

Описание:

Ортопедични обувки
Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно приложение към документацията

Прогнозна стойност, без ДДС
21629.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 14