Версия за печат

01379-2014-0015

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: инж.Петър Манев - по технически въпроси - p.manev@eso.bg; инж. Марияна Чакърска - по процедурни въпроси - m.chakarska@eso.bg, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696834;02 9696849, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. "Гоце Делчев" № 105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.tso.bg/default.aspx/page-620/bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: Михаела Георгиева, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696885, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. "Гоце Делчев" № 105, ет. 1, офис 103, деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.eso.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Ремонт на ВЛ 220 kV „Тракия” в участъка от ст. № 254/257 до ст. № 257/260.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изграждане 
Основно място на изпълнение: Трасето на ВЛ 220 kV „Тракия” в участъка от ст.№ 254/257 до ст.№ 257/260, намиращ се непосредствено пред ОРУ на п/ст “Пловдив”. Участъка от електропровода, предмет на настоящата поръчка се експлоатира от МЕР Пловдив.
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Ремонт на ВЛ 220 kV „Тракия” в участъка от ст. № 254/257 до ст. № 257/260, включващ следните основни видове строително-монтажни работи: - демонтаж на 1 бр. съществуващ стоманорешетъчен стълб № 255/258 тип НМВ +3 за 220 кV; - демонтаж на 1 бр. съществуващ стоманорешетъчен стълб № 256/259 тип ЪМВ60 +3 за 220 кV; - монтаж на 2 бр. нови стоманорешетъчни стълбове, тип ЪБ 60; - подмяна на фазовите проводници и МЗВ в участъка за ремонт; - монтаж на заземители на двата нови стълбове.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45232210

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Обемът е описан подробно в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
320000 BGN
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Срок в дни

70


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична/банкова - в размер на 3 000 лв.; Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова - в размер на 3% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането е съгласно условията на договора - в размер на 95 % от фактурираната стойност, след изпълнението на поръчката, в срок до 60 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изплащането на оставащата дължима сума за извършената работа ще стане до 15 дни, след датата на издаване на разрешението за ползване.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

1.Документ за внесена гаранция за участие. 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал. 5, т.1 от ЗОП. 4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 5.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 6.Копие от документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, ако участникът в процедурата е обединение. 7.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката. 8.Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя в трета група - за строежи първа категория. 9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 10.Нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за строител. Минимални изисквания:Участникът да е застраховал професионална си отговорност по чл.171 от ЗУТ за строител за строежи първа категория.Минималната застрахователна сума е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр.4 от 2002 г.). 2. Декларация за оборота от ремонт на ВЛ 110 kV, включващ подмяна на стълбове и проводници за последните 3 години (2011, 2012 и 2013 г.). Минимални изисквания: Участникът да има реализиран оборот от ремонт на ВЛ 110 kV, включващ подмяна на стълбове и проводници най-малко 320 000 лв. за последните 3 години (2011, 2012 и 2013 г.).

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък с договори за ремонт на ВЛ 110 kV, включващ подмяна на стълбове и проводници, изпълнени през последните 5 години, считано към крайната дата за подаване на офертите. Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил през последните 5 години, считано към крайната дата за подаване на офертите най-малко 1 договор за подмяна на стълбове и проводници, придружен с препоръка за добро изпълнение. 2.Сертификат, издаден на участника от акредитирани лица за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. Минимални изисквания: Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ строително-монтажни дейности.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2013/169

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.03.2014 г.  Час: 23:59
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.03.2014 г.  Час: 11:00
Място

На адреса на Възложителя, в залата на ет.9.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на своя интернет адрес: www.eso.bg, в раздел "Профил на купувача" - www.eso.bg/default.aspx/page-620/bg. На същия интернет адрес възложителят ще публикува писмено поискани, съгласно чл. 29 от ЗОП, разяснения по документацията за участие, с което се счита, че заинтересованите лица са уведомени.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ