Версия за печат

01389-2014-0002

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 04.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Николай Чолаков - гл. юрисконсулт, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна за период 2014-2016 г."

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Дружеството "Примагаз" АД, със седалище на управление гр. Варна 9000, ж.к. "Вл. Варненчик", № 222а, административен адрес гр. Варна, ул. „Акад. Курчатов“ № 1 притежава лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ № Л-153-08/17.12.2004 г., издадена от ДКЕВР със срок от 32 години и лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител № Л -135-12/27.04.2009 г., издадена то ДКЕВР. Във връзка с горните обстоятелства, обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като дружеството има изключителни права по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на ЗОП, за осъществяване на тази дейност на територията на гр. Варна, кметствата на Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, в които и попада седалището и територията на Възложителя, а именно гр. Варна, Район Младост, ул. „Тролейна“ 48. Съгласно чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал.2, т. 2а от Закона за енергетиката за обособена територия се издава само по една лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител и подлежи на задължително лицензиране от ДКЕВР. Сградата на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна, находяща се в Район Младост, ул. „Тролейна“ 48 се намира на територията, за която се отнася лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител № Л -135-12/27.04.2009 г., издадена то ДКЕВР за срок от 32 години, поради което и за Възложителя възниква необходимостта да бъде проведена процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90,ал. 1, т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно разпоредбата на чл. 93, т. 1 от ЗОП, Възложителят няма да прилага разпоредбата на чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а от ЗОП, когато сключва договори на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, т.е. без изготвяне и изпращане на покана за участие в договаряне без обявление до избраното лице и до Агенцията по обществени поръчки (АОП) като договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за снабдяване с природен газ от краен снабдител за гр. Варна, за кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово – дружество "Примагаз" АД, със седалище на управление гр. Варна 9000, ж.к. "Вл. Варненчик", № 222а, административен адрес гр. Варна, ул. „Акад. Курчатов“ № 1, ЕИК 831079085.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор на "Градски транспорт" ЕАД