00353-2014-0022

BG-Козлодуй: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 106513772

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Мариела Стефанова, Р България 3321, Козлодуй, Тел.: 00359 97376590, E-mail: MIStefanova@npp.bg, Факс: 00359 97376007

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на обратни клапани за системите за безопасност на 5 и 6 блок.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"АЕЦ Козлодуй", ЕАД гр. Козлодуй
Код NUTS: BG313
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на обратни клапани за системите за безопасност на 5 и 6 блок. Обратните клапани и затвори се използват в тръбопроводните системи в качеството си на неуправляеми, автоматически действащи устройства, служещи за предотвратяване на обратен поток на флуида.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42131390

Описание:

Системи от клапани

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обхватът на доставката подробно е описан в Техническо задание № 2013.30.PO.TQ.ТЗ.1121, неразделна част от документацията за участие. Обратен клапан DN32/PN180 в комплект с дистанционен указател на положението - 16 броя; Обратен клапан DN125/PN180 в комплект с дистанционен указател на положението - 16 броя.

Стойност, без да се включва ДДС
5300000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

10

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие -30 000 лв. Гаранция за изпълнение на договора - до 3 % от стойността му. Участникът представя гаранция за участие в размера, указан в т.III.1.1) от обявлението в една от следните форми: 1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити КТБ София ЦУ, офис гр.Козлодуй, IBAN: BG31 KORP 9220 1000 2240 01, BIC: KORPBGSF, клон Враца с титуляр “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или в брой в касата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 2. банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 120 дни от крайният срок за подаване на офертите.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставката чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в заявлението; 2. Документ за регистрация на кандидата или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Доказателства за икономически и финансови възмоности по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП; 7. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката; 8. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка; 9. Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 10. Декларация за произход на стоката; 11. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките /в случай, че участникът не е производител/; 12. Декларация за подаване на оферта; 13. Документ за гаранция за участие; 14. Информационен лист. Възложителят отстранява от участие кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Минимални изисквания: Кандидатът да има изпълнени поръчки за доставка на обратни клапани за последните три години. Изискуеми документи: Информация за общия оборот и за оборота от доставка на обратни клапани за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Минимални изисквания: Кандидатите да са доставяли обратни клапани и да представят препоръки за добро изпълнение по тези договори. Кандидатът да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 Производителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008. Производителят да притежава сертификат за проектиране и производство на арматури за атомни централи. Изискуеми документи: 1. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2 Сертификат за въведена система за управление за качество откандидата съгласно ISO 9001:2008, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството. 3. Сертификат за въведена система за управление за качество от фирмата производител съгласно ISO 9001:2008, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.4. Сертификат за проектиране и производство на арматури за атомни централи на производителя.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

БД АЕЦ Търговия 26065

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Периодично индикативно обявление

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 011 - 015887 от 16.01.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.02.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
06.03.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", 3321, гр. Козлодуй, Р България 3321, Козлодуй, Тел.: 00359 97373230, E-mail: SBreshkova@npp.bg, Факс: 00359 97376007

Интернет адрес/и:

URL: www.kznpp.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ