00808-2014-0001

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Република България 1797, София, Тел.: 0885 398555, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Територията на Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“. Предметът на обществената поръчка включва осем обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет „Застраховка „Трудова злополука” ; Обособена позиция № 2 с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност“; Обособена позиция № 3 с предмет : „Застраховка „Автокаско“; Обособена позиция № 4 с предмет: „Застраховка на оборудване, трайно монтирано в две подвижни лаборатории“; Обособена позиция № 5 с предмет : „Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН“; Обособена позиция № 6 с предмет : „Застраховка на оборудването в стационарните лаборатории на Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН и на мобилни електронни устройства; Обособена позиция № 7 с предмет: “Застраховка на измервателното и изпитвателното оборудване“, доставено по проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество"; Обособена позиция № 8 с предмет: „ Застраховка „Професионална отговорност“ на служители на ДАМТН“. Описание на предмета на всяка от обособените позиции се съдържа в приложение В за всяка от позициите.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата по отделните обособени позиции са дадени в приложение Б.

Прогнозна стойност без ДДС
252500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на: за Обособена позиция № 1 – 50 лв /петдесет лева/; за Обособена позиция № 2 - 240 лв /двеста и четиридесет лева/; за Обособена позиция № 3 - 1500 лв /хиляда и петстотин лева/ ; за Обособена позиция № 4 - 20 лв /двадесет лева/; за Обособена позиция № 5 - 40 лв /четиридесет лева/; за Обособена позиция № 6 - 50 лв. /петдесет лева/; за Обособена позиция № 7 - 300 лв /триста лева/; за Обособена позиция № 8 - 40лв /четиридесет лева/. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 на сто от стойността на договора за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: - депозит на парична сума по сметка на Възложителя; - неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка се осигурява за сметка на: - проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество“ – Договор BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 – 130000 лева за застраховка на автомобилите по Приложение № 2 (Обособена позиция №3) и 33000 лева за застраховка на оборудването по Обособена позиция № 7; - бюджета на ДАМТН – 89500 лева за останалите обособени позиции. Възложителят ще заплати на изпълнителя пълната сума на застрахователната премия плюс 2% данък върху застрахователната премия до 15 /петнадесет/ дни след подписване на всяка застрахователна полица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал) (Образец № 2); 2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 2.1. За юридически лица или еднолични търговци – копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; За физически лица – копие от документа за самоличност. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 2.2. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – акта за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език). В акта за създаване на обединението изрично се посочва разпределението на дейностите, които всеки участник в обединението ще изпълнява. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 2.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Декларациите по точки 4 и 5 не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 4. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2а (предложение първо) и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Образец № 3). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. 5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Образец № 4). Декларацията се подписва от лицата, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 - Образец № 5. Тази декларация са длъжни да представят само участниците, подаващи оферти по Обособена позиция № 3 и/или Обособена позиция № 7. 7. Документ/и за внесена/учредена гаранция за участие – според обособените позиции, за които е подадена оферта. 8. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители при изпълнението на поръчката (Образец № 6). 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 7 – когато е приложимо. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора– Образец № 8.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия от годишните финансови отчети и Отчетите за приходите и разходите за съответните години. Участниците не са длъжни да представят заверено копие от годишните финансови отчети в случаите, когато те са обявени в Търговския регистър.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат реализиран положителен финансов резултат – печалба, за всяка от последните приключени три финансови години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) – 2010, 2011 и 2012 г.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие от лицензията по чл.29 от Кодекса за застраховането.
Минимални изисквания: 1. Участниците да притежават валидна към датата на подаване на офертата лицензия по чл. 29 от Кодекса за застраховането за извършване на застрахователна дейност за видовете застраховки, които са предмет на съответната обособена позиция, за която участниците подават оферта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показателите по отделните обособени позиции са посочени в приложение Б за всяка една позиция.; тежест:
Показател: Показателите по отделните обособени позиции са посочени в приложение Б за всяка една позиция.; тежест:

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.02.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.03.2014 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество“ – Договор BG161PO003-4.3.02-0001-C0001. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес www.damtn.government.bg – в рубриката „Профил на купувача/Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Трудова злополука".
1) Кратко описание

Застраховка на служителите на ДАМТН за риска "трудова злополука“. Трудова злополука е понятието по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Обект на застраховането е животът и здравето на 364 служители от администрацията на ДАМТН.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66511000

Описание:

Животозастраховане

3) Количество или обем

364 служители.

Прогнозна стойност, без ДДС
6000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: 1. Размер на предложеното тарифно число - до 60 точки. 2. Брой допълнително покрити рискове (без заплащане на допълнителна премия), имащи отношение към застраховка „Трудова злополука” - до 40 точки.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Гражданска отговорност“.
1) Кратко описание

Застрахователната услуга се възлага в условията на задължителност съгласно чл. 249 от Кодекса за застраховането. Обект на застрахователна закрила е гражданската отговорност на ДАМТН за причинените от нейни работници или служители на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства

3) Количество или обем

Общо 59 бр. автомобили.

Прогнозна стойност, без ДДС
27000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: Размер на общата стойност на застрахователната премия - до 80 точки. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - до 20 точки.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Застраховка "Автокаско".
1) Кратко описание

Доброволната застраховка „Автокаско“ осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу определени от Възложителя в техническата спецификация рискове и други вреди, кражба или грабеж съгласно Общите условия за застраховка КАСКО(Пълно автокаско) на мoтoрни превозни средства на участника.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515200

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"

3) Количество или обем

Общо 59 МПС.

Прогнозна стойност, без ДДС
168000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: Размер на предложеното тарифно число - до 70 точки. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения в работни дни - до 30 точки.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Застраховка на оборудване, трайно монтирано в две подвижни лаборатории.
1) Кратко описание

Доброволната застраховка на оборудването осигурява пълна застрахователна защита на оборудването, монтирано в подвижните лаборатории в автомобил Опел Мовано № СА2529 ВС- местодомуване в гр. Плевен и Опел Мовано № СА2253 ВС- местодомуване в гр. Бургас, срещу посочени от Възложителя в техническата спецификация рискове.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

3) Количество или обем

Застрахователната сума за оборудването - общо 337324.19 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: Размер на предложеното тарифно число - до 60 точки. Брой допълнително покрити рискове по застраховката- до 40 точки.


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН.
1) Кратко описание

Застраховката на сгради осигурява защита срещу посочените от Възложителя в техническата спецификация рискове, в случай на тяхното настъпване. На застрахователна закрила подлежат сградите, включително техните елементи, предоставени за управление на ДАМТН.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515200, 66515100

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"
Застраховка "Пожар"

3) Количество или обем

Застрахователна сума – балансовата стойност на имотите, която е 12583969.00 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: Размер на предложеното тарифно число - до 60 точки. Брой допълнително покрити рискове по застраховката- до 40 точки.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Застраховка на оборудването в стационарните лаборатории на Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН и на мобилни електронни устройства.
1) Кратко описание

Доброволна имуществена застраховка, осигуряваща защита на движимото имущество, състоящо се от оборудване в стационарни лаборатории и от мобилни електронни устройства (лаптопи и таблети) чрез покритие по максимално широк набор от рискове, посочени от Възложителя в техническата спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

3) Количество или обем

Застрахователна сума - балансовата стойност на имуществото, което към датата на обявяване на поръчката е както следва: - 1 378051.99 лв. на оборудването в стационарните лаборатории на ГД ККТГ; - 33182,00 лв. на мобилни електронни устройства.

Прогнозна стойност, без ДДС
6000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: Размер на предложеното тарифно число - до 60 точки. Брой допълнително покрити рискове по застраховката- до 40 точки.


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция “Застраховка на измервателното и изпитвателното оборудване“, доставено по проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество".
1) Кратко описание

Доброволна имуществена застраховка, осигуряваща защита на движимо имущество, състоящо се от измервателно и изпитвателно оборудване, доставено по проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", чрез покритие по максимално широк набор от рискове, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Финансирането по проекта включва доставка и застраховане на доставеното оборудване.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

3) Количество или обем

Прогнозната стойност на оборудването е 3 116685.60 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
33000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: Размер на предложеното тарифно число - до 60 точки. Брой допълнително покрити рискове по застраховката- до 40 точки.


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Професионална отговорност“ на служители на ДАМТН.
1) Кратко описание

Застраховката покрива сумите, които застрахованият е отговорен да заплати във връзка със застрахователните събития, произтичащи от виновното неизпълнение на професионалните задължения от негови служители.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66516500

Описание:

Застраховка "Професионална отговорност"

3) Количество или обем

288 служители; застрахователна сума/лимит на отговорност: - агрегатен лимит 100 000лв. за една година; - единичен лимит 10000 лв..

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите: Размер на общата стойност на застрахователната премия - до 80 точки. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения в работни дни - до 20 точки.