Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Супервизия на проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.3

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Лот 3.3 на АМ "Струма" включва изграждането на автомагистрала с обща дължина от около 23,6 км (приблизително от км 397+000 до км 420+600), със съответните земни работи; изграждане на 2 бр. пътни възли; надлези и подлези – шест броя с обща дължина от около 370 м; мостове - десет броя с обща дължина от около 1000 м. Извършването на услугата, предмет на настоящата поръчка включва изпълнението на всички дейности по изграждането на посочения участък, които са свързани с: - функцията на Инженер по договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране-строителство-Жълта книга; - извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)и подзаконовите нормативни актове; - функциите съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; - изготвяне на месечни доклади за напредъка на проектирането и строителството и хода на изпълнение на договора за проектиране и строителство; - изготвяне на оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фаза технически проект, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; - изготвяне на комплексен доклад за техническия проект - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и други нормативни разпоредби; - координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; - дейността на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи; - контрол на строителните продукти и материали, влагани в Строежа, както и на извършените строително-монтажни работи; - отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР; - съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; - изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г.; - упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
7000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.12.2014 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ